Ny hemsida / Our new website

(English text follows below)

Nu har Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet en ny hemsida som ligger på samma plattform som sidan för Saco nationellt. En tanke med den nya sidan är att du enklare ska kunna nå frågor som gäller SACO centralt och en annan tanke är att det ska vara enklare att hitta information om den lokala Saco-S-föreningens verksamhet och att kontaktuppgifter till styrelsen ska kunna nås mer lättillgängligt.

Under en övergångsperiod kommer du att kunna ta del av äldre information även på den här hemsidan. Du når den nya hemsidan för Saco-S-föreningen via länken:

https://www.saco.se/lnu

På den nya hemsidan finner du information om den fackliga verksamheten vid lärosätet som har lagts ut fr o m kalenderåret 2020.

English:
The Saco-S Association at Linnaeus University has a new website at the same platform as the Saco national page. The reason for the change is to facilitate connection to SACO centrally and that this more modern platform also makes it easier to find information about the local Saco-S association’s activities and  contact-information to the board .

During a transitional period, you will be able to access older information on this website.
You can reach the new website of the Saco-S Association here:

https://www.saco.se/lnu

At the new website, you will find information about the union activities at Linnaeus university from the calendar year 2020 and on.

Nyhetsbrev december -19

(English text follows below)

Om den fackliga verksamheten under hösten

Julen står för dörren och med den en välbehövlig ledighet för dig som medlem. Hösten har varit intensiv på många sätt för oss alla.

 

På Saco-S-föreningens årsmöte i slutet på oktober lyfte vi tre prioriterade områden med huvudtemat ”attraktiv arbetsplats och hållbart arbetsliv” – som borde få ett visst fokus under det kommande året på LNU. Områdena gällde:

 

  • höjda löner för vissa grupper – jämförelse behöver göras med andra lärosäten, etc
  • högre grad av tillsvidareanställningar – tryggare anställningsförhållanden
  • redogörelse och analys av sjuktal och personalomsättning, samt bättre friskvård

 

Det första området gäller SACO-styrelsen fortsatta arbete med lönesättningen vid lärosätet. Beträffande lönesättning är det vår uppfattning att allt för mycket fokus har lagts på processer och brister i dessa medan innehållet i lönerna inte har lyfts tillräckligt. I relation till andra lärosäten ligger exempelvis lönerna för lektorer och adjunkter på LNU lågt, men vi ser att det även gäller vissa grupper av TA-personal.

 

I skrivande stund är tyvärr inte heller lönesättningsprocessen för 2018 klar för det knappa sextiotal medlemmar som var oeniga med arbetsgivaren om dennes förslag till ny lön.

 

För tredje året har Saco-S-föreningen genomfört en utvärdering bland medlemmarna och där ser vi att lönesättningsprocessen för år 2018 i flera avseenden tyvärr har fungerat sämre än tidigare.
Resultaten från utvärderingen finns på följande länk:

Resultat från utvärdering bland medlemmarna om lönesättningsprocessen

Under året har en ny lönepolicy med nya lönekriterier tagits fram vid lärosätet. Flera av de synpunkter som Saco-S-föreningen hade på det inledande förslaget är förändrade i enlighet med våra uppfattningar. Det gällde bl. a. en tidigare tänkt koppling till de verksamhetsmål som uttrycktes i det visionsdokument som bara gäller fram till kommande årsskifte samt att chefer skulle kunna sätta egna lönekriterier. Saco-S-föreningen påtalade att föreningen inte betraktade det som lämpligt med ”lokala” lönekriterier, men att prioriteringar av befintliga lönekriterier kan göras om detta är tydligt kommunicerat med berörda.

 

Den tidigare lönepolicyn var från lärosätets bildande år 2010 och den ligger också till grund för den lön som retroaktivt ska betalas ut ifrån den 1 oktober 2019 (och som baserar sig på prestationer och ansvar under perioden 2018-10-01 – 2019-09-30). Den nya lön som ska betalas ut den 1 oktober 2020 ska baseras på prestationer och ansvar under perioden 2019-10-01 – 2020-09-30 och utgå från den nya lönepolicyn med nya lönekriterier. De nya lönekriterierna är uppdelade i en allmän del, en del för lärare/forskare, en del för TA-personal och slutligen en del för chefer. Du når de nya lönekriterierna via länken nedan – under den sista rubriken på sidan.

 

https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/att-arbeta-vid-lnu/lon-och-ersattningar2/lonerevision/

 

Den andra frågan som vi ser som problematisk är att universitet och högskolor jämfört med andra statliga myndigheter har en hög grad av tidsbegränsade anställningar. Vi har förståelse för att forskarutbildning och vissa meriteringstjänster är tidsbegränsade, men vi har svårt att se att den höga andelen tidsbegränsade anställningar även för andra anställningar på ett positivt sätt kan bidra till en attraktiv arbetsplats och en god kompetensförsörjning för lärosätet.

 

En tredje område att belysa är att lärosätets sjuktal kontinuerligt har ökat – ifrån 2,0 % då LNU bildades år 2010 till 3,0 % vid den senaste årliga mätningen som gjordes för verksamhetsåret 2018. Här behövs ett mer systematiskt arbete för att kunna vända denna utveckling.

 

Under hösten har det genomförts en arbetsmiljöundersökning – där frågor om avstånd mellan organisation/ledning och medarbetare och arbetsbelastning på ett generellt plan visar att det finns förbättringspotential.

 

Under året och speciellt under hösten har ju frågan om att Lärosätets ekonomi är ansträngd varit i fokus. Det gör det extra viktigt att tillse att de besparingar arbetsgivaren genomför görs inom ramarna för exempelvis de lokala arbetstidsavtal som gäller vid lärosätet – för såväl lärare/forskare som för TA-personal.

 

Under våren 2020 kommer arbete att påbörjas i två partsgemensamma arbetsgrupper, bestående av representanter för arbetsgivare och fackliga organisationer. Den ena gruppen har i uppdrag att göra en översyn av arbetstidsavtalet för lärare/forskare – med visst fokus på administrativ tid, medan den andra gruppen ska lyfta frågor om medinflytande vid lärosätet.

 

Vi tar tacksamt emot förslag och synpunkter på vad SACO-S kan arbeta vidare med.

Om arbetet i den nya styrelsen för Saco-S-föreningen

Vid det första mötet med den nya styrelsen för Saco-S-föreningen vid Lnu i november, valdes representanter till olika organ inom lärosätet och en fördelning av ansvarsuppgifter mellan styrelsens medlemmar gjordes. Nedan ser du en förteckning av detta och som medlem kan du när du har frågor kontakta styrelsens medlemmar.

 

Saco-S representanter i Lnu-organ:

Universitetsstyrelsen                                                   Jan Andersson (ordinarie) och Gunilla Gunnarsson (suppleant)
Revisionsutskottet                                                       Jan Andersson
Personalansvarsnämnden                                          Jan Andersson (ordinarie) och Gunilla Gunnarsson (suppleant)
Universitetskajen – referensgrupp                          Gunilla Gunnarsson och Daiva Balciunaite Håkansson
Huvudskyddsombud                                                   Magnus Mårtensson
Arbetsmiljökommittén                                                Jan Andersson
Grupp för hantering av omställningsmedel           Annika Schilling
Arbete med löneförhandlingar                                  Jan Andersson, Gunilla Gunnarsson och Karina Petersson

MBL-förhandlingar                                                      Jan Andersson och Gunilla Gunnarsson samt andra

styrelseledamöter vid behov

Fakultetssamverkan FKH                                            Berit Linden och Annika Schilling
Fakultetssamverkan FTK                                           Petra Nilsson och Jan Andersson
Fakultetssamverkan FHL                                           Gunilla Gunnarsson och Daiva Balciunaite Håkansson
Fakultetssamverkan FSV                                            Karina Petersson och Magnus Mårtensson
Fakultetssamverkan FEH                                           Jan Andersson
Fakultetssamverkan NLU                                           Gunilla Gunnarsson och Anna Alexandersson

Doktorandrepresentant                                              Karina Petersson

 

God Jul och Gott Nytt År!

Vi önskar att alla medlemmar – som vi vet gjort sitt allra bästa – kan få njuta och koppla av ordentligt under de kommande ledigheterna. Det behövs efter ett ansvarsfullt arbete.

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

 

Jan Andersson och Gunilla Gunnarsson (ordförande resp. vice ordförande)

 

About the union operations during the fall

Christmas is coming with a much-needed vacation for you and all SACO-members. The fall has been intense in many ways for all of us.

 

At the Saco-S Association’s annual meeting at the end of October, we highlighted three priority areas with the main theme “attractive workplace and sustainable working life” – which should have a certain focus during the coming year at LNU. The areas were:

 

  • increased salaries for some groups – comparison needs to be made with other universities, etc.
  • higher degree of permanent employment – safer employment conditions
  • account and analysis of sickness and staff turnover, and better health care

 

Within the SACO Board, work continues on salary setting at the university. When it comes to salary setting, it is our opinion that too much focus has been placed on processes and deficiencies in these, while the content of wages has not been raised enough. In relation to other universities, for example, the salaries of lecturers and junior lecturers at LNU are low, but we see that this also applies to certain groups of TA staff.

 

At the time of writing, unfortunately, the salary setting process for 2018 is not ready for the almost sixty members who disagreed with the employer about the proposal for a new salary.

 

For the third year, the Saco-S Association conducted an evaluation among the members and there we see that the salary setting process for 2018 unfortunately in several respects has worked worse than before. You can access the results from the evaluation via the link below.

Resultat från utvärdering bland medlemmarna om lönesättningsprocessen

 

During the year, a new salary policy with new salary criteria was developed at the university seat. Several of the views expressed by the Saco-S Association on the initial proposal have been met. Two examples are the following: a previously thought link to the business goals that were expressed in the vision document that only applies until the end of the year, and that managers could set their own salary criteria. We argued that we did not consider it appropriate with ”local” salary criteria, but that priorities of existing salary criteria can be made if this is clearly communicated with the parties concerned.

 

The previous salary policy was from the university’s formation in 2010 and it also forms the basis for the salary that will be paid retroactively from 1 October 2019 (and which is based on performance and responsibility during the period 2018-10-01 – 2019-09-30 ). However, the new salary to be paid on October 1, 2020 will be based on performance and responsibility during the period 2019-10-01 – 2020-09-30 and be based on the new salary policy with new salary criteria. The new salary criteria are divided into a general part, a part for teachers / researchers, a part for TA staff and finally a part for managers. You reach the new salary criteria via the link below – under the last heading on the page.

 

https://medarbetare.lnu.se/en/medarbetare/employed-at-lnu/lon-och-ersattningar2/salary-revision/?l=en

 

Another issue we see as problematic is that universities and colleges, compared to other government agencies, have a high degree of time-limited employment. We understand that postgraduate education and certain qualification services are time-limited, but we find it difficult to see that the high proportion of time-limited employment can also positively contribute to an attractive workplace and a good supply of competence for the higher education institution.

 

A third aspect to elucidate is that the institution’s sickness numbers have continuously increased – from 2.0% when LNU was formed in 2010 to 3.0% at the last annual survey made for the fiscal year 2018. Here, more systematic work is needed to reverse this development.

 

During the autumn, a working environment survey was conducted – where questions about distance between organization / management and employees and workload on a general level show that there is potential for improvement.

 

During the year, and especially during the autumn, the issue of the University’s finances being strained has been the focus. This makes it extra important to ensure that the savings the employer makes are made within the framework of, for example, the local working time agreements that apply at the university – for both teachers / researchers and TA staff.

 

In the spring of 2020, work will commence in two joint working groups of representatives of employers and trade unions. One group has the task of reviewing the working time agreement for teachers / researchers – with a certain focus on administrative time, while the other group will raise questions about co-influence at the university.

 

We gratefully receive suggestions and comments on what SACO-S can work on.

 

About the new Saco-S board at LNU

At the first meeting of the New Board of the Saco-S association at Lnu in November, representatives were chosen for the university´s various internal agencies and groups, and a distribution of the board’s areas of responsibility was made. Below you can see this distribution and as a member of Saco-S you are most welcome to contact anyone on the board if you have any questions.

 

Saco-S representatives in LNU´s internal agencies and groups:

University board                                                           Jan Andersson (ordinary) and Gunilla Gunnarsson (deputy)
Audit committee                                                           Jan Andersson
Staff disciplinary board                                               Jan Andersson (ordinary) and Gunilla Gunnarsson (deputy)
City-integrated university, reference group           Gunilla Gunnarsson and Daiva Balciunaite Håkansson
Principal health and safety officer                            Magnus Mårtensson
Work environment committee                                  Jan Andersson
Group for projects funded by transition funds      Annika Schilling

Salary process                                                               Jan Andersson, Gunilla Gunnarsson and Karina Petersson

MBL-negotiations                                                        Jan Andersson and Gunilla Gunnarsson, other board members if

necessary

Collaborative meeting FKH                                       Berit Linden and Annika Schilling
Collaborative meeting FTK                                        Petra Nilsson and Jan Andersson
Collaborative meeting FHL                                        Gunilla Gunnarsson and Daiva Balciunaite Håkansson
Collaborative meeting FSV                                         Karina Petersson and Magnus Mårtensson
Collaborative meeting FEH                                        Jan Andersson
Collaborative meeting NLU                                        Gunilla Gunnarsson and Anna Alexandersson

Doctoral candidates’ representative                         Karina Petersson

 

Merry Christmas and Happy New Year!

We wish all members – who we know to do their best – to enjoy and relax properly during the upcoming holidays. This is needed after responsible work.

The board for Saco-S at Linnaeus University

Jan Andersson (chair) and Gunilla Gunnarsson (vice chair)

Årsmötesprotokoll 2019

Rapport från årsmötet 2019 med Saco-S-föreningen vid Lnu
You can read the message in English below.
Via länken nedan når du det protokoll som upprättades vid årsmötet med Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet 191023.Protokoll_arsmote_191023
Efter att vi hade avslutat den mer formella delen av årsmötet hade vi ett medlemsmöte med en föredragning och diskussion kring frågor som vi anser borde prioriteras i det fackliga arbetet.
En länk till en ppt-presentation från denna föredragning når du här: Prioriterade_omraden_(191023)
MVH
Styrelsen för SACO-S-föreningen vid Linnéuniversitetet
Jan Andersson och Gunilla Gunnarsson (ordförande resp. vice ordförande)

Report from the annual general meeting 2019 of the Saco-S association at Lnu.
Via the link below you will find the protocol (only in Swedish) established at the annual general meeting with the Saco-S association at Linnaeus University 23/10/19. Protokoll_arsmote_191023
After the more formal part of the annual general meeting we had a member meeting with a presentation and discussion about issues that we believe should be prioritized in the union work.
A link to this presentation is available here: Prioriterade_omraden_(191023)
Sincerely,
The board of Saco-S at Linnaeus University,
Jan Andersson and Gunilla Gunnarsson (chair and vice chair)

Page 1 of 4112345»102030...Last »