Nyhetsbrev december -18

(English below)

Om den nya styrelsen för Saco-S-föreningen

Vid det första mötet med den nya styrelsen för Saco-S-föreningen vid Lnu, valdes representanter till olika organ inom lärosätet och en fördelning av ansvarsuppgifter mellan styrelsens medlemmar gjordes. Nedan ser du en förteckning av detta och som medlem kan du när du har frågor kontakta styrelsens medlemmar.

Saco-S representanter i Lnu-organ:

Universitetsstyrelsen                                                   Jan Andersson (ordinarie) och William Hogland (suppleant)
Revisionsutskottet                                                        Jan Andersson
Personalansvarsnämnden                                          Jan Andersson (ordinarie) och William Hogland (suppleant)
Universitetskajen – referensgrupp                          William Hogland och Gunilla Gunnarsson
Huvudskyddsombud                                                   Magnus Mårtensson
Arbetsmiljökommittén                                                Jan Andersson
Grupp för hantering av omställningsmedel           Annika Schilling
Kommittén för hållbar framtid                                 Jan Andersson (ordinarie) och Daiva Balciunaite Håkansson (suppleant)

Arbete med löneförhandlingar                                  Jan Andersson, William Hogland och Karina Petersson

MBL-förhandlingar                                                      Jan Andersson och William Hogland, samt andra styrelseledamöter vid behov

Fakultetssamverkan FKH                                           Berit Linden och Mårten Ekblad
Fakultetssamverkan FTK                                           Ole Victor och Petra Nilsson
Fakultetssamverkan FHL                                           William Hogland och Annika Schilling
Fakultetssamverkan FSV                                            Karina Petersson och Magnus Mårtensson
Fakultetssamverkan FEH                                           Daiva Balciunaite Håkansson och Martin Gren
Fakultetssamverkan NLU                                           Gunilla Gunnarsson och Anna Alexandersson

Doktorandrepresentant                                              Karina Petersson

Medlemsmöte i februari/mars

Under februari/mars planerar vi för ett medlemsmöte med medverkan från SULF centralt, där vi preliminärt kommer att diskutera det centrala avtal som Saco-S slutit med arbetsgivarna för drygt ett år sedan gällande ökade insatser för ett hållbart arbetsliv.

God Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Jan Andersson och William Hogland (ordförande resp. vice ordförande)


 

About the new Saco-S board at LNU

At the first meeting of the New Board of the Saco-S association at Lnu, representatives were chosen for the university´s various internal agencies and groups, and a distribution of the board’s areas of responsibility was made. Below you can see this distribution and as a members of Saco-S you are most welcome to contact anyone at the board if you have any questions.

Saco-S representatives in LNU´s internal agencies and groups:

University board                                                           Jan Andersson (ordinary) and William Hogland (deputy)
Audit committee                                                           Jan Andersson
Staff disciplinary board                                               Jan Andersson (ordinary) and William Hogland (deputy)
City-integrated university, reference group           William Hogland and Gunilla Gunnarsson
Principal health and safety officer                            Magnus Mårtensson
Work environment committee                                  Jan Andersson
Group for projects funded by transition funds      Annika Schilling
Committee for a sustainable future                         Jan Andersson (ordinary) and Daiva Balciunaite Håkansson (deputy)

Salary process                                                               Jan Andersson, William Hogland and Karina Petersson

MBL-negotiations                                                        Jan Andersson and Willian Hogland, other board members if necessary

Collaborative meeting FKH                                       Berit Linden and Mårten Ekblad
Collaborative meeting FTK                                        Ole Victor and Petra Nilsson
Collaborative meeting FHL                                        William Hogland och Annika Schilling
Collaborative meeting FSV                                         Karina Petersson and Magnus Mårtensson
Collaborative meeting FEH                                        Daiva Balciunaite Håkansson and Martin Gren
Collaborative meeting NLU                                       Gunilla Gunnarsson and Anna Alexandersson

Doctoral candidates’ representative                       Karina Petersson

Membership meeting in February / March

During February / March, we plan to have a Member´s meeting with SULF involvement, where we will preliminarily discuss the key agreement concluded by Saco-S with employers just over a year ago concerning increased efforts for a sustainable working life.

Merry Christmas and Happy New Year!

The board for Saco-S at Linnaeus University

Jan Andersson (chair) and William Hogland (vice chair)

Om årets löner/About the salary negotiations 2017

English text follows below.

Processen vid lönesättning
Under år 2017 var lönesättande samtal för andra gången huvudprincip för lönesättning för samtliga Saco-medlemmar vid Lnu. Förra året gick knappt 3,5 % av de lönesättande samtalen vidare till s k fyrpartsamtal, som är det steg i processen som görs om inte vår medlem kommer överens med arbetsgivaren om ny lön. Det stora flertalet av dessa samtal gick även vidare till kollektiv förhandling.

Processen med lönesättande samtal i 2017 års lönerevision inleddes innan sommaren och alla borde ha genomfört det första samtalet med sin chef. Även om lönerna i fortsättningen huvudsakligen sätts genom samtal/diskussion direkt mellan anställd och närmaste chef, är Saco-S delaktig genom att vara med och utforma riktlinjer för löneprocessen och genom att utvärdera utfallet. Eftersom förra årets lönerevision inte var avslutad i juni månad ansåg vi inte det rimligt att genomföra några innehållsmässiga förändringar i den överenskommelse vi har med arbetsgivaren om processen för lönesättning. Du når aktuell överenskommelsen via följande länk:  LokaltRALS2017

Som du förmodligen känner till genomförs de lönesättande samtalen i normalfallet i två steg och det första samtalet (steg 1) bör vara fokuserat på dina prestationer, och under det andra samtalet (steg 2) informerar din chef dig om din nya lön – och ger samtidigt motiv för sin lönesättning. Om du och din chef är eniga efter samtalet skriver du på en överenskommelse om din nya lön. Om ni inte är överens kommer ett fyrpartssamtal att hållas. Denna gång finns i så fall en facklig representant med, och även ytterligare en representant från arbetsgivarsidan. Vid fortsatt oenighet regleras lönen mellan arbetsgivaren och Saco-S-föreningen.

Enligt den information vi har i dagsläget kommer rektor under innevarande vecka att ge HR-chef ramar inför det andra samtalet (steg 2). Denna information kommer sedan att gå ut till lönesättande chefer och direkt därefter kommer dessa samtal att påbörjas. Den nya lönen kommer att gälla retroaktivt ifrån den 1 oktober 2017.

Lönestatistik
Det finns enkel lönestatistik baserad på lönerna oktober 2016, d v s de sist förhandlade och mest aktuella vid Lnu. HR-avdelningen har plockat fram dem för alla anställda. Du når dessa uppgifter här: https://medarbetare.lnu.se/globalassets/dokument—gemensamma/personalavdelningen/lonestatistik-till-webben-2016.pdf

Vill du titta på lönestatistik på riksnivå kan du logga in via medlemskapet i ditt fackförbund och där nå ditt förbunds egen lönestatistik och databasen Saco-Sök. Du når även Saco-Sök via följande länk, men får då välja det förbund som du tillhör: https://www.saco.se/studieval–karriar/pa-jobbet/sa-satts-din-lon/saco-lonesok/

Ytterligare information om lönesättande samtal
Direkt efter årsmötet med Saco-S-föreningen vid Lnu den 27 september – så hade vi en ”föredragning” och diskussion kring lönesättande samtal. Du når den PowerPoint-presentation som presenterades på mötet via följande länk:

http://saco.lnu.se/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Lonesattande_samtal_170927.pdf

Om du behöver råd eller har frågor om lönesättningen går det naturligtvis bra att kontakta någon i styrelsen för Saco-S-föreningen.
MVH
Jan Andersson och Eva Pohl

Saco-S och arbetsgivarens delegation kommer att följa upp och utvärdera processen innan arbetet med lönerevision 2018 påbörjar. Framgent kommer vi årligen att genomföra en lönekartläggning tillsammans med arbetsgivaren, för att upptäcka osakliga löneskillnader på grund av kön. Dessutom kommer vi under året att arbeta med en översyn av lönepolicy och de lönekriterier som finns vid Lnu. De är ju än mer viktiga än tidigare i vårt nya sätt för lönesättning.

About the salary negotiations 2017

The process of salary setting
During the year 2017 salary setting talks for the second time have been the main principle for salary setting for all Saco members at Lnu. Last year, aproximately 3.5% of the salary setting talks proceeded to 4-part talks, which is the subsequent step in the process that if our member disagrees with the employer about the new salary. The majority of these talks also went on to collective bargaining.

The salary formation process in the 2017 salary review began before the summer and everyone should have completed their first salary formation talks with their manager. Although the salaries are negotiated mainly through dialogue directly between the employee and his/her manager, Saco-s is involved in contributing to the guidelines for the salary settlement process and by evaluating the outcome. Because last year’s salary review was not completed in June, we did not consider it reasonable to implement any substantial changes in the agreement we have with the employer regarding the salary settlement process. You can reach the agreement through the following link: LokaltRALS2017

As you probably know, the salary setting process is usually conducted in two steps, and the first salary setting talk (Step 1) should be focused on your performance, and during the second talk (Step 2) your manager will present your new salary – and at the same time a motivation for this salary. If you and your manager agree, you will sign an agreement on your new salary. If you do not agree, a 4-part talk will be held. (Two parties but four participants: the employee, a union representative, the manager and a HR representative.) If there is still disagreement, the salary will be settled between the employer and the Saco-s association.

According to information currently available, the Rector will this week provide the HR Manager with economic guidelines for the second talk (Step 2). This information will then be available to managers and these talks will begin right away. The new salary will apply retroactively from October, 1, 2017.

Salary statistics
The HR department has published basic salary statistics based on payrolls for all employees in October 2016, that is, the last negotiated and most current at Lnu. You can access this information here:
https://medarbetare.lnu.se/globalassets/dokument—gemensamma/personalavdelningen/lonestatistik-till-webben-2016.pdf
If you want to look at salary statistics at the national level, you can log in through the membership of your trade union and your federation’s own salary statistics and the Saco-Search database. You also reach Saco search using the following link, but will have to choose the union to which you belong:
https://www.saco.se/studieval–karriar/pa-jobbet/sa-satts-din-lon/saco-lonesok/

Additional information about ”lönesättande samtal”
In connection to the annual meeting with the Saco-s association at Lnu on September 27th, we had a discussion about salary settling conversation. You will reach the PowerPoint presentation presented at the meeting via the following link:
http://saco.lnu.se/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Lonesattande_samtal_170927.pdf

If you need advice or have questions about the salary, please feel free to contact someone at the Saco-S Association Board.
Sincerely,
Jan Andersson and Eva Pohl

Saco-s and the employer’s delegation will follow up and evaluate the process before the work on salary revision 2018 commences. We will carry out a salary survey together with the employer annually in order to detect salary differences due to gender. In addition, during the year, we will work on a review of the salary policy and the salary criteria at Lnu. This is even more important now than before due to our new way of salary settlements.

Inkomstförsäkring för SULF medlemmar

Från och med årsskiftet 2014/15 ingår en inkomstförsäkring hos Förenade Liv i SULF-medlemskapet. Läs mer här:  http://www.sulf.se/Om-SULF/Nyheter/Inkomstforsakring-ny-medlemsforman/

Är du inte SULF medlem kan du läsa om dubbelanslutning här: http://www.sulf.se/Bli-medlem/Dubbelanslutning/

 

Page 1 of 3123»