Ny hemsida / Our new website

(English text follows below)

Nu har Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet en ny hemsida som ligger på samma plattform som sidan för Saco nationellt. En tanke med den nya sidan är att du enklare ska kunna nå frågor som gäller SACO centralt och en annan tanke är att det ska vara enklare att hitta information om den lokala Saco-S-föreningens verksamhet och att kontaktuppgifter till styrelsen ska kunna nås mer lättillgängligt.

Under en övergångsperiod kommer du att kunna ta del av äldre information även på den här hemsidan. Du når den nya hemsidan för Saco-S-föreningen via länken:

https://www.saco.se/lnu

På den nya hemsidan finner du information om den fackliga verksamheten vid lärosätet som har lagts ut fr o m kalenderåret 2020.

English:
The Saco-S Association at Linnaeus University has a new website at the same platform as the Saco national page. The reason for the change is to facilitate connection to SACO centrally and that this more modern platform also makes it easier to find information about the local Saco-S association’s activities and  contact-information to the board .

During a transitional period, you will be able to access older information on this website.
You can reach the new website of the Saco-S Association here:

https://www.saco.se/lnu

At the new website, you will find information about the union activities at Linnaeus university from the calendar year 2020 and on.

Hur ska forskningen finansieras?

Idag finansieras 45% av forskningen vid universitet och högskolor via anslag direkt till lärosätet. Forskarna förväntas alltså dra in mer än hälften av sina resurser externt. Det kan diskuteras om konkurrens om externa medel är det mest effektiva sättet att skapa innovativ forskning. Andra länder med en erkänt produktiv forskning har en andel runt 60% som finansieras med fasta resurser från staten. Utvecklingen i Sverige verkar dock gå mot ökad konkurrens. Vetenskapsrådet föreslår att forskningsmedel i framtiden ska fördelas baserat på granskning av alla Sveriges lärosäten (peer review) vart sjätte år. Det nya systemt kallat FOKUS ska prövas från och med 2016. Vetenskapsrådet beskriver sitt förslag i DN (läs här) och SULF har gett en kritisk replik (läs här).