Nyhetsbrev december -16

Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitet – Nyhetsbrev december -16

(English version further down)

Om årets löner

Under hösten har lönesättande samtal varit princip för lönesättning för samtliga Saco-medlemmar. Det är första gången detta genomförs för hela Lnu och det är därför extra viktigt med uppföljning och utvärdering. För några dagar sedan fick du en länk till en digital utvärdering som vi i Saco-S-föreningen har skickat till våra medlemmar. Vi tackar för de svar som har kommit in! Har du ännu inte hunnit svara på enkäten hoppas vi att du tar dig tid att göra det. Du når enkäten via länken nedan:

https://sunet.artologik.net/lnu/Survey/12575/sv

Det var knappt 3,5 % av de lönesättande samtalen som gick vidare till fyrpartsamtal. Även dessa samtal är nu i princip genomförda och inom kort kommer mer sedvanliga förhandlingar att ske för de medlemmar som tackade nej till arbetsgivarens förslag till lön. Alla lönejusteringar görs från 1 oktober 2016.

Vi kommer att noggrant utvärdera utfallet för våra medlemmar inför nästa års arbete med lönerna. Vi har också påbörjat en lönekartläggning tillsammans med arbetsgivaren, som utförs för att upptäcka osakliga löneskillnader på grund av kön. Denna ska i fortsättningen genomföras varje år, tidigare gjordes den vart tredje år. Dessutom kommer vi tillsammans med arbetsgivaren att se över lönepolicy och de lönekriterier som finns vid Lnu.

Löner för doktorander och timanställda brukar justeras från 1 januari varje år, men de är inte klara ännu.

Om rektor

Universitetsstyrelsen vid Högskolan i Halmstad har beslutat att de önskar Stephen Hwang som ny rektor. Det slutgiltiga beslutet tas av regeringen, men Stephen kommer med största sannolikhet att lämna Lnu till våren. Processen för att hitta en ny rektor för Lnu har startat och personalorganisationerna kommer att ha en representant i rekryteringsgruppen (Jan Andersson). Universitetsledningens målsättning är att en ny rektor ska vara utsedd innan sommaren.

God Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Jan Andersson och Maria Bergström (ordförande resp. vice ordförande)

 

Saco-S at Linnaeus University – Newsletter December -16

Salary revision 2016

During the autumn salary setting talks have been the normal method for all Saco-S members. This is the first time that this way of setting salaries has been used for all members at Lnu and it is especially important that we evaluate. A few days ago you received a link to a digital evaluation which we sent to our members. Thank you for the responses so far! If you have not yet replied we hope you can take some time to do so. You can access the questionnaire via this link:

https://sunet.artologik.net/lnu/Survey/12575/en

Almost 3.5% of the salary setting talks proceeded to 4-part talks. These have now been conducted and the next step is to have traditional negotiations for the members who have not accepted the salary given by the employer. All new salaries are from 1 October 2016.

We will carefully evaluate the result for our members before we begin next year’s work with salaries. We have also begun a survey of salaries with the employer. This is to ensure that there are no unfair differences in salary based on gender. Until now this has been conducted every third year but in the future it will be an annual process. In addition, we and the employer will be revising Lnu’s salary policy and criteria.

Salaries for PhD students and those paid on an hourly basis are normally adjusted per 1 January every year, but negotiations for these have not been completed yet.

The Vice-Chancellor

The University board at Halmstad University have decided that they want to have Stephen Hwang as their new vice-chancellor. The final decision is made by the government, but Stephen will most likely leave Lnu during the spring. The process to recruit a new vice-chancellor for Lnu has begun and the union organisations will have one representative in the recruiting group (Jan Andersson). The university’s aim is to have a new vice-chancellor appointed before summer.

Merry Christmas and Happy New Year!

The board for Saco-S at Linnaeus University

Jan Andersson (chair) och Maria Bergström (vice chair)

Saco-S årsmöte 27 september, ytterligare information /Saco-S AGM 27 September, further information

You can read the message in English below.

Saco-S-föreningens årsmöte vid Lnu genomförs, som du tidigare har fått information om, tisdagen den 27 september 2016 kl. 17:00-19.00 i sal V2103 (Kalmar) och i sal Weber (Växjö).

Eva Jacobsson, ombudsman på SULFs kansli i Stockholm, kommer efter själva årsmötesförhandlingarna att medverka i en diskussion om lönesättande samtal och andra aktuella fackliga frågor.

I dokument nedan återfinns valberedningens förslag och verksamhetsberättelsen.

Vi bjuder på en smörgås (ost till alla för att undvika beställningskaos) och kaffe/te. Skicka i så fall ett mail till jan.andersson@lnu.se senast fredag 23 september kl. 13. Uppge var du kommer att delta: Kalmar eller Växjö. Du är självklart välkommen till mötet ändå, men i så fall kan vi inte garantera någon macka!

Med vänlig hälsning!

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Jan Andersson och Maria Bergström (ordförande resp. vice ordförande)

 

In English

The AGM will take place on 27 September 2016, 5-7 pm in V2103 (Kalmar) and in Weber (Växjö).

Eva Jacobsson, ombudsman from SULF in Stockholm, will be at the meeting and participate in a discussion about salary setting talks and other current union issues.

See below for the nominating committee’s candidates for the board 2016-2017 and the annual report. Unfortunately the documents are in Swedish only.

We will provide a sandwich (cheese for everyone to avoid chaos in ordering!) and coffee/tea. Register by sending a mail to jan.andersson@lnu.se by Friday 23 September, 13.00 at the latest. Let us know whether you’ll be taking part in Kalmar or Växjö. Of course you may attend even though you haven’t registered, but we won’t be able to guarantee you a sandwich.

 

Sincerely!

The Board of Saco-S at Linnaeus University

Jan Andersson and Maria Bergström (Chair and Vice Chair respectively)

 

Dokument/documents

Valberedningens förslag/nominating committee’s candidates (in Swedish only) : valberedning_saco-s_linne-2016

Verksamhetsberättelsen/annual report (in Swedish only) : saco_verksamhetsberattelse_2015-2016

Kallelse/agenda : Saco arsmote 160927 – kallelse

 

 

Saco-S årsmöte 27 september / AGM 27 September

 

Medlemmarna i Saco-S-föreningen (d.v.s. alla som är anslutna till ett eller flera Sacoförbund) vid Lnu kallas härmed till årsmöte tisdagen den 27 september 2016 kl. 17:00-19.00.

Dagordning med kallelse finns i dokumentet nedan. Vi kommer i ett senare utskick att komplettera årsmöteshandlingarna med valberedningens förslag och verksamhetsberättelsen.

Saco members are hereby called to the AGM on 27 September 2016, 5-7 pm.

See below for the agenda.  Unfortunately the document is in Swedish only.

We will later send the nominating committee’s candidates for the board 2016-2017 and the annual report.

 

Saco arsmote 160927 – kallelse

 

Page 2 of 6«12345»...Last »