Sommarhälsning – a summer greeting

Information in English will follow below the Swedish text

 

Läsåret 2015-2016 är i princip slut och vi vill från den lokala Saco-S-föreningen vid Lnu önska alla en riktigt skön och välbehövd semester. Innan vi går på vår ledighet vill vi ge er lite information om det fackliga arbetet under året.

Processen med övergång till lönesättande samtal har inletts och många har redan haft det första samtalet med sin chef. Saco-S vid Lnu har lagt ner mycket arbete på att förankra en bra process och informera om förändringen. Utvärderingen från pilotstudierna som gjordes 2014 och 2015 visade att majoriteten som genomfört lönesättande samtal var positiva och tyckte att det var bra att få möjlighet att diskutera sina prestationer direkt med sin chef. Även om lönerna i fortsättningen huvudsakligen sätts genom diskussion direkt mellan anställd och närmaste chef, är Saco-S delaktig genom att utforma riktlinjer för löneprocessen och genom att utvärdera utfallet. Saco-S bidrar också med personlig vägledning och stöd (kontakta Saco-S styrelsen vid Lnu vid behov). Om du inte blir ense med din chef om lönen så träder också facket in. Mer information om detta hittar du i tidigare utskickad information med datum 160513 (se nedan).

Hösten 2015 genomfördes en medarbetarundersökning. Det är framförallt skyddsombuden som har varit involverade när det gäller att se till att handlingsplaner tagits fram utifrån de resultat som har funnits på olika enheter. Resultatet från undersökningen visar att det finns många goda exempel vid lärosätet där arbetsklimatet är bra, men också att det finns områden där vi måste jobba systematiskt med att förbättra situationen. Detta är ett prioriterat arbete för Saco-S vid Lnu.

Universitetskajen (nybygget i Kalmar) börjar ta form och där finns personalorganisationerna representerade i referensgruppen. Så vitt vi känner till så följer bygget i stort sett tidplanen. Hör gärna av dig om det är något du tycker att Saco-S ska bevaka i byggprocessen.

Vi har också tecknat ett nytt lokalt omställningsavtal, vilket har bidragit till ett tydligare arbetssätt. Syftet med avtalet är att underlätta omställning och kompetensväxling. Ett exempel på en insats som bekostats med omställningsmedel har varit en satsning på adjunkter som har fått möjlighet att läsa upp till magisterexamen. Denna satsning kommer att fortsätta och är viktig med tanke på att rektor avser fatta beslut om att fr.o.m. hösten 2017 begränsa undervisningsmöjligheterna för adjunkter utan magisterexamen.

Förutom vanliga MBL-förhandlingar och samverkansmöten har vi även startat ett partsgemensamt arbete för att förbättra arbetet med lärarnas tjänsteplaner. Målet är att planeringen ska bli transparent och att alla lärare ska ha en rimlig arbetssituation, i linje med arbetstidsavtalet. Arbetet kommer att fortsätta nästa läsår.

Utöver detta arbetar vi kontinuerligt med diverse individärenden, deltar i partsgemensamma grupper och vi finns representerade i organ som till exempel kommittén för Lika Villkor. Saco-S medverkar också i anställningsprocessen när det gäller chefsbefattningar, och det har varit ett digert arbete under året att intervjua en rad nya prefekter. Dessutom träffar vi även huvudskyddsombuden några gånger under terminen för att diskutera gemensamma ärenden.

Har du frågor du vill ta upp med oss – kontakta din närmaste fackliga representant. Du hittar oss och våra kontaktuppgifter här: http://saco.lnu.se/wordpress/?page_id=2

 

Med en önskan om en skön sommar!

 

Jan och Maria och resten av styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

 

***********************************

In English

The academic year 2015-2016 is coming to a close and Saco-S at LNU would like to wish everyone a pleasant and much needed vacation. Before we go on holiday, we would like to give you some information about our union work during the year.

The process of salary -setting talks has begun and many of you have already had your first talk with your boss. Saco – S at Lnu have put a lot of work into anchoring the process and informing about the change . The evaluation of the pilot studies conducted in 2014 and 2015 showed that the majority who had salary -setting talks were positive and thought it was good to have the opportunity to discuss their performance directly with their boss. Even though salaries will be agreed through direct discussion between the employee and the immediate boss , Saco -S is heavily involved in drawing up guidelines for the salary process and by evaluating the outcome. Saco -S also helps with personal guidance and support ( contact Saco -S Board at Lnu if necessary). If you do not come to an agreement with your boss about your salary Saco-S will become more directly involved. More information about this can be found in information sent out on 13 May 2016 ( see below).

In autumn 2015 an employee survey was carried out. It is first and foremost the safety officers who have been involved when it comes to ensuring that action plans have been developed based on the results from all the departments. The results of the survey show that there are many positive examples where the work atmosphere is good, but also that there are areas where we need to work systematically to improve the situation . This is a priority for Saco – S at Lnu .

University quay ( the new building in Kalmar ) is taking shape , and the unions are represented in the reference group. As far as we know, the building is largely on schedule . Please let us know if there is anything you think Saco -S should follow in particular in the construction process.

We have also signed a new local transition agreement , which has resulted in a clearer way of working with these questions. The goal is that all employees continue to be employable, and projects that the employer and unions agree on are very important. An example of one such project has been to allow a number of teachers who have a Bachelor’s degree study in order to get a Master’s. This project will continue and is important given that the vice-chancellor intends to limit teaching opportunities for lecturers without a Master’s degree from the autumn term 2017.

Besides the usual negotiations and meetings with the employer, we have also begun a joint project to improve the work with teachers’ annual planning . The idea is that we should have a transparent system, giving everyone good working conditions, in line with the teachers’ working hours agreement. The work will continue in the coming academic year.

In addition, we work with various individual cases , participate in employer-union groups, and we are represented in some official university bodies, such as the Committee for Equal Opportunities. Saco -S is also involved in the recruiting process when it comes to management positions , and a huge amount of work during the year has been spent interviewing a number of new heads of department. In addition , we meet the head safety officers a few times during the term to discuss matters we have in common.

If you have questions you want to raise with us – contact your local union representative . You can find us and our contact information here: http://saco.lnu.se/wordpress/?page_id=2

 

Wishing you all a lovely summer!

 

Jan and Maria and all of the Saco-S board at Linnaeus University

Inför lönesättande samtal

This information is about the salary-setting talks all Saco members will have this year. If you have questions or need information in English, please contact Sheila Feldmanis.

 

Alla Saco-S-anslutna ska ha lönesättande samtal med sin närmaste chef och några av dessa samtal har redan genomförts. Vi har avvaktat att skicka ut denna information tills nu, eftersom vi har avvaktat en lokal överenskommelse med arbetsgivaren kring hur processen för lönesättande samtal ska se ut vid Linnéuniversitetet.

Av överenskommelsen :  Overenskommelse RALS 2016  framgår att de lönesättande samtalen i normalfallet äger rum i två steg och att första samtalet (steg 1) bör vara fokuserat på dina prestationer, och under det andra samtalet informerar din chef dig om din nya lön.

Du kan förbereda dig inför detta genom att undersöka följande:

Mallarna: För lönesättande samtal finns mallar i flera varianter. Innan samtalet ska du fråga din chef vilken hen tänker använda. Kontrollera även hur hela processen för lönesättning ska se ut på just din enhet eller institution.
Här hittar du mallar:

https://medarbetare.lnu.se/att-arbeta-vid-lnu/anstallning-och-lon/utvecklings–och-lonesamtal

Här hittar du andra dokument och användbar information, såsom lönepolicyn och statistik:

https://medarbetare.lnu.se/att-arbeta-vid-lnu/anstallning-och-lon/lon/information-om-lonerevision—rals

Lönepolicyn: Gå igenom och tänk på vad du gör utifrån kriterierna.

Lönestatistik: Det finns enkel lönestatistik baserad på lönerna oktober 2015, d v s de sist förhandlade och mest aktuella. Personalavdelningen har plockat fram dem för alla anställda.

I slutet av februari hade vi ett medlemsmöte där vår kontaktombudsman Robert Andersson från SULF talade om temat ”Lönesättande samtal”. En PowerPoint-presentation från mötet finns här: http://saco.lnu.se/wordpress/?p=735

Vill du titta på lönestatistik på riksnivå kan du logga in via ditt medlemskap till Saco-Sök. Saco-Sök finns här: http://www.saco.se/studieval–karriar/pa-jobbet/sa-satts-din-lon/saco-lonesok/ och SULF statistik finns här: http://www.sulf.se/Vagledning/Lon-och-lonesamtal/

Efter samtalet: Om du och din chef är eniga efter samtalet skriver du på en överenskommelse om din nya lön. Om ni inte är överens kommer nya samtal att hållas, s k 4-parts samtal. Denna gång finns i så fall en facklig representant med, och även ytterligare en representant från arbetsgivarsidan. Vid fortsatt oenighet regleras lönen mellan arbetsgivaren och Saco-S.

Efter avslutad revision: Saco-S och arbetsgivarens delegation kommer att följa upp och utvärdera processen innan arbetet med lönerevision 2017 påbörjar.

Det går naturligtvis bra att kontakta någon i Sacostyrelsen direkt om du har frågor, eller behöver råd.

 

Med vänlig hälsning

Jan Andersson                Sheila Feldmanis

En hälsning inför helgerna

Det har varit en intensiv termin och vi ser nog alla fram emot välbehövda jul- och nyårshelger. Innan vi går på ledighet vill vi ge er lite information.

Angående arbetet med tjänsteplaner önskar vi respons på om ni har haft ett samråd runt tjänsteplanen för 2016 och om ni har godkänt er tjänsteplan. Om någon inte är nöjd med sin plan, eller inte anser sig ha någon plan, så behöver vi besked om detta så snart som möjligt; helst redan den 17 december! Arbetsgivaren har på central nivå engagerat sig för att alla planer ska lämnas in enligt det lokala avtalet, vilket innebär att de skulle ha varit inne 1 december. Därefter har vi (medlem och facklig organisation) tio dagar på oss uppmärksamma planer som vi inte är nöjda med. Det här har arbetsgivaren bestämt utan att vi har varit inblandade (förutom att vi har påtalat brister i tjänsteplaneringen på ett mer allmänt sätt). Det är naturligtvis nödvändigt att tjänstgöringsplanerna kommer in, men det är också viktigt att de har en god kvalité. Har du några funderingar kring din tjänsteplan för år 2016 ska skickar du e-post till Maria Bergström (maria.bergstrom@lnu.se). Det går bra att inkomma med dessa även efter den 17 december.

Löneförhandlingsarbetet avslutades under oktober månad för de som inte hade lönesättande samtal, vilka fick besked om ny lön något tidigare. Vid nästa löneförhandlingsomgång kommer lönesättande samtal att vara den rådande principen för samtliga SACO-anställda. Du kan via följande länk få information om lönesättande samtal: http://www.saco.se/globalassets/lokala-webbplatser/saco-s/dokument/saco_s_lonesattande-samtal_s5_1412-1.pdf Om du har genomfört lönesättande samtal under 2015 är vi tacksamma om du kan fylla i enkäten som bifogas här SACO lonesattande samtal pa LNU2015  och skicka den till Sheila Feldmanis (sheila.feldmanis@lnu.se). Vi återkommer med mer information om detta, och vi försöker besvara de frågor som ni har.

Resultat från den medarbetarundersökning som genomfördes hösten 2015 bör du ha fått information om. Under våren kommer det, utifrån de resultat den gav vid hand, att utvecklas handlingsplaner för de olika institutionerna/ avdelningarna vid vårt lärosäte.

Med en önskan om lugna och avkopplande helger!

Styrelsen för SACO-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Jan Andersson och Maria Bergström (ordförande resp. vice ordförande)

PS: Vid årsmötet i september valdes en ny styrelse för SACO-S-föreningen. Via följande länk når du uppgifter om den nya styrelsens ledamöter. http://saco.lnu.se/wordpress/?p=682

 

IN ENGLISH

It has been a busy term and we are all probably looking forward to a much needed Christmas and New Year break. Before going on leave, we want to give you some information.

Regarding the work with annual planning: we would like feedback on whether you have had a meeting with your boss about your plan for 2016, and whether you have accepted your plan or not. If you are not satisfied with the plan you have, or if you have no plan yet, we need to know by December 17th! It is important to have the plans in good time, but it is also important that they are of good quality. If you have any questions about your plan for 2016, please send an email to Maria Bergström (maria.bergstrom@lnu.se).

Salary Negotiations were completed during the month of October for those who did not have salary setting talks. If you had these, then you were informed about the new salary slightly earlier. As of 2016 salary setting talks will be the norm for all Saco members. You can use the following link to get information about salary setting talks: http://www.saco.se/globalassets/lokala-webbplatser/saco-s/dokument/saco_s_lonesattande-samtal_s5_1412-1.pdf If you are one of our members who has had a salary setting talk this year, we would be grateful if you could fill in the questionnaire you can find here SACO lonesattande samtal pa LNU2015 and send it to Sheila Feldmanis (sheila.feldmanis@lnu.se). We will have more information about this for everyone in the coming spring term.

You should have received information about the results from the employee survey conducted in the autumn. These results will form the basis of development plans in all departments at our university to improve the working environment.

With best wishes for peaceful and relaxing holidays!

The Board of SACO-S at Linnaeus University

Jan Andersson and Maria Bergström (Chair and Vice Chair respectively)

PS: At the annual meeting in September, a new board for the SACO-S association was elected. The following link will lead you to the minutes and information about the new board members. http://saco.lnu.se/wordpress/?p=682

Page 3 of 6«12345»...Last »