Årsmötesprotokollet

Protokollet från årsmötet är nu klart. Se bilaga.

arsmotesprotokoll-saco-2015-09-22

 

 

Saco-S årsmöte 22 september / AGM 22 September

Medlemmarna i Saco-S-föreningen (d.v.s. alla som är anslutna till ett eller flera Sacoförbund) vid Lnu kallas härmed till årsmöte tisdagen den 22 september 2015 kl. 17:00 – 19.00.

Dagordningen, Verksamhetsberättelsen och valberedningens förslag till ny styrelse finns i dokumenten nedan.

Saco members are hereby called to the AGM on 22 September 2015, 5-7 pm.

See below for the agenda, annual report and nominating committee’s candidates for the board 2015-2016.  Unfortunately the documents are in Swedish only.

Saco arsmote 150922 kallelse

Valberedning_Saco-S_Linne 2015

Saco_verksamhetsberattelse_2014-2015

Sommarhälsning – a summer greeting

Information in English will follow below the Swedish text.

Det har varit en intensiv termin och vi ser nog alla fram emot en välbehövd semester. Innan vi går på vår ledighet vill vi ge er lite information.

Löneförhandlingsarbetet kommer in i en mer intensiv fas efter semestern, och era enkätsvar är värdefulla i våra förberedelser. Vi har fått in många enkäter redan, men om du har missat, eller inte hunnit, går det naturligtvis bra att skicka in till Sheila. Du hittar enkätdokumenten här: http://saco.lnu.se/wordpress/?p=633 under texten om medlemsmötet 11 maj.

En del av er kommer att ha lönesättande samtal under 2015, och nästa år kommer denna modell sannolikt att införas vid hela LNU för Sacoanslutna. Information om detta  finns i powerpointen (först i listan av dokumenten på sidan ovan).

Vi har nyligen tecknat ett nytt avtal om doktorandlöner, som gäller retroaktivt från 150101. Information om den nya trappan kommer snart på LNUs hemsida.

Hösten 2013 genomfördes en medarbetarundersökning och under hösten som kommer är det dags för nästa, även den från Springlife. Personalorganisationerna och skyddsorganisationen har haft flera möten med arbetsgivaren för att diskutera hur den ska se ut. Mer information kommer efter sommaren.

Nybygget i Kalmar är något som tar en del tid, som engagerar många, och naturligtvis finns personalorganisationerna representerade i referensgruppen. Allt rullar på enligt tidplanen. På universitetsstyrelsens septembersammanträde finns följande ärende på dagordningen: ”beslut om att slutföra upphandlingar av hyresvärd och totalentreprenad under förutsättning att kostnadsnivåerna är acceptabla” (Tidplan). Då fattas alltså beslutet om bygget ska komma igång eller inte. Detta och mer om ’Det stadsintegrerade universitetet’ finns här: http://lnu.se/om-lnu/detta-ar-linneuniversitetet/projekt-det-stadsintegrerade-universitetet-i-kalmar

Vi har nyligen inlett diskussioner om ett lokalt omställningsavtal som ska vara klart innan årsskiftet. Avtalet ersätter de riktlinjer som finns idag som finns här: https://medarbetare.lnu.se/polopoly_fs/1.51499!Riktlinjer%20g%C3%A4llande%20omst%C3%A4llningsmedel.pdf Syftet med avtalet är att underlätta omställning och kompetensväxling så att alla anställda även fortsättningsvis ska vara anställningsbara. Ett exempel på en insats som bekostats med omställningsmedel har varit en satsning på adjunkter som fått möjlighet att läsa till magister.

Förutom vanliga MBL-förhandlingar och samverkansmöten har vi även haft en del andra förhandlingar, bland annat om tjänsteplanering för lärarna. Under hösten kommer vi att starta ett partsgemensamt arbete för att förbättra arbetet med dessa planer. Allt för att planeringen ska bli en transparent process med målet att ge alla en rimlig arbetssituation, i linje med arbetstidsavtalet.

Utöver detta arbetar vi kontinuerligt med diverse individärenden, deltar i partsgemensamma grupper med målet att förbättra arbetsrutiner på universitetet, och vi finns representerade i organ som till exempel kommittén för Lika Villkor. Dessutom träffar vi även huvudskyddsombuden några gånger under terminen för att diskutera gemensamma ärenden.

Under våren har vi diskuterat prefektprocessen med dekanerna vid flera tillfällen, och intervjuat en del av de nuvarande prefekterna. Vi kommer även att vara delaktiga i rekryteringen av nya prefekter efter sommaren.

Som ni vet kommer vi även att få två nya prorektorer från 2016, och vi kommer även att vara delaktiga i den processen efter sommaren.

Har du frågor du vill ta upp med oss – kontakta din närmaste fackliga representant. Du hittar oss och våra kontaktuppgifter här: http://saco.lnu.se/wordpress/?page_id=2

Med en önskan om en varm och solig sommar!

Saco-S styrelsen

 

In English:

It has been an intensive spring term and we are all probably looking forward to a much needed break. Before we go on holiday, we would like to give you some information .

Salary negotiations will enter a more intense phase after the holiday, and your questionnaires are valuable in our preparations . We have received many already, but if you have missed this, or not yet had the time , you can still send them to Sheila . You will find the survey documents here: http://saco.lnu.se/wordpress/?p=633 under the text about the members’ meeting on 11 May. Some of you will have a salary-setting interview. Information about which parts of the university those take place is in the powerpoint from the meeting ( the first in the list of documents on that page).

We have recently signed a new contract for doctoral salaries, valid from 1 January 2015. More information about this will appear on the university webpage soon.

In the autumn of 2013 we had a survey on our working environment and in the coming autumn we’ll have the next one. The unions and the health and safety organisation have had several meetings with the employer to discuss it. More information will come after the summer.

The new building in Kalmar is something that takes up some of our time, and which many of our members are involved in as well. Everything so far is running according to schedule. Everything you want to know about the ‘city integrated university’ is available here: http://lnu.se/om-lnu/detta-ar-linneuniversitetet/projekt-det-stadsintegrerade-universitetet-i-kalmar

We have recently begun discussions on a local transition agreement that must be completed before the end of the year. The goal is that all employees continue to be employable, and projects that the employer and unions agree on are very important. An example of one such project has been to allow a number of teachers who have a Bachelor’s degree study in order to get a Master’s. More information about the agreement will come later in the autumn.

Besides the usual negotiations and meetings with the employer, we have also had some other negotiations , including one regarding teachers’ annual planning. During the autumn we will start a joint project to improve the work with these plans . The idea is that we should have a transparent system, giving everyone good working conditions, in line with the teachers’ working hours agreement.

In addition to all of these , we work of course with various individual cases , participate in employer-union groups with the goal of improving some procedures at the university , and we are represented in some official university bodies, such as the Committee for Equal Opportunities. In addition , we meet the head safety officers a few times during the term to discuss matters we have in common.

Finally, we are involved in the processes for new heads of department and for the pro-vice-chancellors. This process will continue after the summer as well.

If you have questions you want to raise with us – contact your local union representative . You can find us and our contact information here: http://saco.lnu.se/wordpress/?page_id=2

Wishing you all a warm and sunny summer!

Saco -S Board

Page 4 of 6« First...«23456»