Ny hemsida / Our new website

(English text follows below)

Nu har Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet en ny hemsida som ligger på samma plattform som sidan för Saco nationellt. En tanke med den nya sidan är att du enklare ska kunna nå frågor som gäller SACO centralt och en annan tanke är att det ska vara enklare att hitta information om den lokala Saco-S-föreningens verksamhet och att kontaktuppgifter till styrelsen ska kunna nås mer lättillgängligt.

Under en övergångsperiod kommer du att kunna ta del av äldre information även på den här hemsidan. Du når den nya hemsidan för Saco-S-föreningen via länken:

https://www.saco.se/lnu

På den nya hemsidan finner du information om den fackliga verksamheten vid lärosätet som har lagts ut fr o m kalenderåret 2020.

English:
The Saco-S Association at Linnaeus University has a new website at the same platform as the Saco national page. The reason for the change is to facilitate connection to SACO centrally and that this more modern platform also makes it easier to find information about the local Saco-S association’s activities and  contact-information to the board .

During a transitional period, you will be able to access older information on this website.
You can reach the new website of the Saco-S Association here:

https://www.saco.se/lnu

At the new website, you will find information about the union activities at Linnaeus university from the calendar year 2020 and on.

Årsmötesprotokoll 2019

Rapport från årsmötet 2019 med Saco-S-föreningen vid Lnu
You can read the message in English below.
Via länken nedan når du det protokoll som upprättades vid årsmötet med Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet 191023.Protokoll_arsmote_191023
Efter att vi hade avslutat den mer formella delen av årsmötet hade vi ett medlemsmöte med en föredragning och diskussion kring frågor som vi anser borde prioriteras i det fackliga arbetet.
En länk till en ppt-presentation från denna föredragning når du här: Prioriterade_omraden_(191023)
MVH
Styrelsen för SACO-S-föreningen vid Linnéuniversitetet
Jan Andersson och Gunilla Gunnarsson (ordförande resp. vice ordförande)

Report from the annual general meeting 2019 of the Saco-S association at Lnu.
Via the link below you will find the protocol (only in Swedish) established at the annual general meeting with the Saco-S association at Linnaeus University 23/10/19. Protokoll_arsmote_191023
After the more formal part of the annual general meeting we had a member meeting with a presentation and discussion about issues that we believe should be prioritized in the union work.
A link to this presentation is available here: Prioriterade_omraden_(191023)
Sincerely,
The board of Saco-S at Linnaeus University,
Jan Andersson and Gunilla Gunnarsson (chair and vice chair)

Saco-S årsmöte 23 oktober/Saco-S AGM October 23

In English below.

Saco-S-föreningens årsmöte vid Lnu genomförs onsdagen den 23 oktober 2019 kl. 16:30-18.30
Lokal i Kalmar: Skiffer (Ma1053) i hus Magna
Lokal i Växjö: Newton (C1202) i Hus C

Via länkar nedan återfinns en kallelse med dagordning till mötet och ett förslag till verksamhetsberättelse. Dessutom finns ett utkast med förslag till reviderade stadgar för den lokala Saco-S-föreningen. Vi kommer i ett senare utskick att komplettera årsmöteshandlingarna med valberedningens förslag.

Direkt efter själva årsmötesförhandlingarna kommer en presentation att ske av styrelsens påbörjade arbete med att mer strukturerat driva frågor kring ”attraktiv arbetsplats och hållbart arbetsliv” – som inledning på en diskussion om vilka frågor som kan vara centrala att lyfta i det fackliga arbetet under det kommande verksamhetsåret. Utrymme kommer även att ges för att lyfta andra fackliga frågor.

Vi bjuder på en smörgås (ost till alla för att undvika beställningskaos) och kaffe/te. Fika-anmälan med mail till jan.andersson@lnu.se senast fredag 18 oktober. Uppge var du kommer att delta: Kalmar eller Växjö. Du är självklart välkommen till mötet ändå, men i så fall kan vi inte garantera någon smörgås!
Med vänlig hälsning!
Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet
Jan Andersson och William Hogland (ordförande resp. vice ordförande)

In English
The Saco-S AGM will take place on Wednesday October 23, 2018, at 4.30-6.30 pm

Place in Kalmar: Skiffer (Ma1053) in house Magna
Place in Växjö: Newton (C1202) in House C

The attached files contain the agenda for the meeting, as well as a proposal for an annual report (in Swedish only). In addition, there is a proposal for revised statutes for the local Saco-S Association. We will send the nomination committee’s proposal in a later mail.

Immediately following the actual annual meeting negotiations, a presentation will be made of the work the Board has initiated to act more systematically on issues of ”attractive workplace and sustainable working life” – as a start of a discussion on what issues that can be central to lifting union work during the upcoming fiscal year. Time will also be given to raise other union issues.

We will provide a sandwich (cheese for everyone to avoid chaos in ordering!) and coffee/tea. Register by sending a mail to jan.andersson@lnu.se by Friday October 18, at the latest. Let us know whether you’ll be taking part in Kalmar or Växjö. Of course, you may attend even though you haven’t registered, but we won’t be able to guarantee you a sandwich.

Sincerely!
The Board of Saco-S at Linnaeus University
Jan Andersson and William Hogland (Chair and Vice Chair respectively)

Dokument/documents
Kallelse/agenda (in Swedish only): Saco årsmote 191023 – kallelse
Verksamhetsberättelse/annual report (in Swedish only): Saco_verksamhetsberättelse_2018-2019
Förslag till nya stadgar/proposal for revised statutes (in Swedish only): Utkast till nya stadgar

Kommer senare: Valberedningens förslag : Valberedning_Saco-S_Linne 2019

Page 1 of 1012345»...Last »