Sommarhälsning från SACO 2019

Information in English will follow below

Läsåret 2018-2019 är slut och från den lokala Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet vill vi önska alla våra medlemmar en riktigt skön och välförtjänt semester. Men innan vi försvinner in i våra respektive ledigheter vill vi ta chansen och ge en bild av det fackliga arbete som skett under året.

Lönesättningsprocessen
För tredje gången har lönesättande samtal genomförts med i princip alla Saco-S-medlemmar på Lnu och omkring 90 % av dessa utmynnade i en överenskommelse om ny lön. För de medlemmar som var oense med arbetsgivaren efter de lönesättande samtalen påbörjas kollektiva förhandlingar direkt efter semestern, vilket innebär att processen som sådan blir mera långdragen än vi hade önskat. De kollektiva förhandlingarna är i skrivande stund alltså ännu ej genomförda. Att lönesättningsprocessen har fördröjts beror främst på att det tog tid att teckna en överenskommelse avseende själva processen. Arbetsgivaren ville i ett sent skede ta bort möjligheten till kollektiv förhandling. Det hela slutade i att de s k fyrpartssamtalen fick stryka på foten. För närvarande genomför Saco-S-föreningen en utvärdering av lönesättningsprocessen, vilken vi ser som ett kommande viktigt underlag att ta med oss till arbetsgivaren inför samtal om kommande lönerevision. Vi har för avsikt att redovisa resultaten ifrån denna utvärdering till våra medlemmar efter sommaren. Löner för doktorander och timanställda brukar justeras från 1 januari varje år och förhandlingar för de nya löner som gäller från årsskiftet avslutades i slutet av december månad.

Arbetsmiljöundersökning

Vi har deltagit i ett partsgemensamt arbete med att ta fram en arbetsmiljöundersökning och en enkät kring arbetsmiljön på lärosätet kommer att skickas ut under hösten. Vi anser att det är hög tid för detta eftersom föregående motsvarande undersökning gjordes år 2015.

Chefsutbildning

Under året har vi deltagit i ett arbete med att utveckla utbildningen för nya prefekter – men också för andra chefer på motsvarande nivåer i organisationen. Tanken är att den nya utbildningen bättre ska förbereda prefekter och andra chefer i motsvarande position för deras uppdrag/arbete. Utbildningen startade under föregående höst och nu i höst slutförs den sista terminen i utbildningen.

Styrning och ledning av HR-funktionen

I december skickade vi, tillsammans med andra fackliga organisationer vid lärosätet, in en skrivelse till dåvarande universitetsdirektör angående sådant som vi uppfattade om brister i ledning och styrning av HR-funktionen. Exempel på sådant som lyftes i skrivelsen var brister i löneprocessen, där vi menar att den vare sig tidsmässigt eller i vissa avseenden innehållsmässigt når upp till vad som uttrycks i centrala dokument. Vi påtalade också brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet, exempelvis när det gäller implementering av arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och vid en genomgång av MBL-protokoll finner vi här ett antal ärenden som inte har följts upp – fastän det av protokollet framgår att så ska/skulle göras. Under senare del av våren har vi haft möten med universitetsledningen kring dessa frågor.

Medlemsmöte om hållbart arbetsliv

I maj hade Saco-S-föreningen ett medlemsmöte i form av ett lunchseminarium med vår kontaktombudsman Micke Svedemar ifrån SULF. Mötet som handlade om frågor kring hållbart arbetsliv och god arbetsmiljö genomfördes i Kalmar och sändes via länk till Växjö. Du når presentationen via följande länk: http://saco.lnu.se/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/Hallbart_arbetsliv.pdf

Ekonomiska förutsättningar

En fråga som har lyfts under året har varit de förändrade ekonomiska förutsättningar som är en realitet vid lärosätet. Vi har vid ett flertal tillfället påtalat att det är viktigt med information kring detta och att arbetsgivaren är skyldig att genomföra förhandlingar vid förändringar av verksamheten. Vi har exempelvis påkallat en tvisteförhandling när arbetsgivaren ensidigt avsåg att förändra tillämpningen av det lokala arbetstidsavtalet för lärare/forskare under vårterminen.

Förhandling och samverkan
Utöver det ovan beskrivna har Saco-S varje vecka träffat arbetsgivaren för MBL-förhandlingar och samverkansmöten på central nivå och vi har även deltagit i samverkansmöten på fakultetsnivå. Vi har företrätt medlemmar i olika ärenden och vi har deltagit i partsgemensamma grupper och organ som till exempel Kommittén för hållbar framtid och Arbetsmiljökommittén. I Saco-S är vi och har även sedan tidigare varit involverade i ett par ärenden som handlat om arbetsbrist vid lärosätet. Vi anser här att arbetsgivaren borde ha ansträngt sig mer för att förhindra uppsägningar – men utifrån de lagar och avtal som gäller på arbetsmarknaden kunde vi tyvärr inte förhindra att två medlemmar blev varslade om uppsägning. I övrigt har Saco-S-föreningen medverkat i anställningsprocessen när det gäller olika chefsbefattningar och vi har träffat huvudskyddsombuden några gånger under året för att diskutera gemensamma ärenden. Dessutom har vi exempelvis lämnat in ett remissvar på den rapport som var framtagen i arbetet kring en ny anställningsordning för lärare och forskare.

Har du frågor du vill ta upp med oss eller vill du vara med och jobba fackligt i styrelsen eller som skyddsombud? Kontakta i så fall din närmaste Saco-S-representant. Du hittar oss och våra kontaktuppgifter via följande länk:

http://saco.lnu.se/wordpress/?p=907

Med en önskan om en skön sommar!/Jan Andersson och William Hogland – och resten av styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

In English

Now the 2018-2019 academic year is coming to an end and the local Saco-S association at Lnu wants to wish all its members a well-needed vacation. Before we go on holiday, we would like to give you some information about our work during the past year.

The new salary setting process
For the third time wage settlements have been implemented with, in principle, all Saco-S members at Lnu. About 90 % of the salary-setting talks resulted in a new salary agreement. For those members who disagree with the employer after the wage-setting talks, collective bargaining will start immediately after the summer, which meant that the process as such will be longer than expected. The wage setting process has, however, been delayed primarily because it took some time to sign an agreement for the actual process. The employer wanted to remove the possibility of collective bargaining at a late stage. It all ended in that the so-called four-party talks had to be deleted. Right now, the Saco-S Association evaluating the wage setting process to get an important basis of knowledge for future talks to the employer about commencing wage revision. The results from this evaluation will be reported to you after the summer. Salaries for PhD students and those paid on an hourly basis are normally adjusted per January 1 every year and these negotiations were finished at the end of December.

Work Environment survey

We have participated in a joint effort to develop a work environment survey and a questionnaire for you to fill in will be sent out this autumn. We believe it is about time because the previous corresponding survey was done in 2015.

Management education
During the year, we participated in the work to develop management education for heads of departments and other managers at corresponding levels in our organization. The idea is that this new education should better prepare the heads of department and other managers in the corresponding position for their assignment/work. The training started previous autumn and will be completed autumn 2019.

Control and management of the Human Resouses function

In December, we sent, together with other union organizations at our university, a letter to the former university director about deficiencies in the management and control of the HR function that we had noticed. Problems that were highlighted in the letter were shortcomings in the wage process, where we believe that the current process does not neither in time nor in content reaches the standards expressed in our central documents, deficiencies in the systematic work environment work, for example when it comes to implementation of work environment regulation on organizational and social work environment (AFS 2015: 4), in a review of the MBL protocol, we find a number of cases that have not been followed up – although it appears from the protocol that this should / should be done. During the latter part this spring, we have had meetings with the management on these issues.

Member meeting on sustainable working life

In May, the Saco-S association had a member meeting in the form of a lunch seminar with our contact ombudsman Micke Svedemar from SULF. The meeting was about issues concerning sustainable working life and good working environment and was carried out in Kalmar, but was sent via link to Växjö. You reach the presentation via the following link:
http://saco.lnu.se/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/Hallbart_arbetsliv.pdf

Economical conditions

An issue that has been raised during the year has been the changed economic conditions that are a reality at Linnaeus university. We have on several occasions stated that it is important to have information about this and that the employer is obliged to conduct negotiations when changes are made to the business. For example, we have called for a dispute settlement when the employer unilaterally intended to change the application of the local working time agreement for teachers / researchers this spring.

Negotiations and collaboration
In addition, Saco-S has met the employer for MBL negotiations / collaborative meetings at central and faculty levels, represented members in various matters, and participated in joint groups and bodies such as the Sustainable Future and the Working Environment Committee. In Saco-S, we have been involved in a couple of cases that has dealt with a shortage of work at the university. We believe that the employer should have made greater efforts to prevent redundancies – but unfortunately we were unable to prevent two members being given notice of termination on the basis of the laws and agreements that apply in the labor market. Moreover, the Saco-S association has participated in the employment process with regard to various managerial positions and we have met the head protection officers a few times during the year to discuss common matters. In addition, we have, for example, submitted a response to the report that was produced in the work on a new employment arrangement for teachers and researchers.

Do you have any questions you would like to ask or do you want to join and work with the Saco-S board or as a health and safety representative? If so, contact your nearest Saco representative. You can find us and our contact information here:

http://saco.lnu.se/wordpress/?p=907

With best wishes for a beautiful summer!/Jan Andersson and William Hogland – and the rest of the board of the Saco-S Association at Linnaeus University

Årsmötesprotokoll 2018

Rapport från årsmöte 2018 med Saco-S-föreningen vid Lnu 
You can read the message in English below.
Via länken nedan når du det protokoll som upprättades vid årsmötet med Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet 181009. Protokoll_arsmote_181009
Efter att vi hade avslutat den mer formella delen av årsmötet hade vi ett medlemsmöte med en föredragning och diskussion kring lönesättande samtal.
En länk till en ppt-presentation från denna föredragning når du här: Lonesattande_samtal_(181009)
MVH
Styrelsen för SACO-S-föreningen vid Linnéuniversitetet
Jan Andersson och William Hogland (ordförande resp. vice ordförande)

Report from the annual meeting 2018 with the Saco-S association at Lnu
Via the link below you will find the protocol (alas in Swedish) established at the annual meeting with the Saco-S association at Linnaeus University 09/10/18. Protokoll_arsmote_181009
After the more formal part of the annual meeting we had a membership meeting with a presentation and discussion about ”lönesättande samtal” (salary determination dialogues).
A link to this presentation is available here: Lonesattande_samtal_(181009)
Sincerely
The board for Saco-S at Linnaeus University

Jan Andersson and William Hogland (chair and vice chair)

Saco-S årsmöte 9 oktober/Saco-S AGM October 9

Saco-S årsmöte 9 oktober/Saco-S AGM October 9

Saco-S-föreningens årsmöte vid Lnu genomförs tisdagen den 9 oktober 2018 kl. 17:00-19.00 i Redet (Kalmar) och i sal N1017 (Växjö).

Via länkar nedan återfinns en kallelse med dagordning till mötet, ett förslag till verksamhetsberättelse och valberedningens förslag.

Direkt efter själva årsmötesförhandlingarna kommer lönesättningsprocessen att diskuteras, bl a utifrån resultat från en genomförd medlemsenkät. Utrymme kommer även att ges för att diskutera andra fackliga frågor.

Vi bjuder på en smörgås (ost till alla för att undvika beställningskaos) och kaffe/te. Skicka i så fall ett mail till jan.andersson@lnu.se senast torsdag 4 oktober. Uppge var du kommer att delta: Kalmar eller Växjö. Du är självklart välkommen till mötet ändå, men i så fall kan vi inte garantera någon smörgås!

Med vänlig hälsning!

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Jan Andersson och Eva Pohl (ordförande resp. vice ordförande)

In English

The Saco-S AGM will take place on Tuesday October 9, 2018, at 5-7 pm in Redet (Kalmar) and in N1017 (Växjö).

The links below contain the agenda for the meeting, the annual report and the nominating committee’s proposal.

Immediately after the AGM, the process for salary-setting talks will be presented and discussed, as well as the results from a questionnaire we sent to our members after the last salary revision.

We will provide a sandwich (cheese for everyone to avoid chaos in ordering!) and coffee/tea. Register by sending a mail to jan.andersson@lnu.se by Thursday October 4, at the latest. Let us know whether you’ll be taking part in Kalmar or Växjö. Of course, you may attend even though you haven’t registered, but we won’t be able to guarantee you a sandwich.

Sincerely!

The Board of Saco-S at Linnaeus University

Jan Andersson and Eva Pohl (Chair and Vice Chair respectively)

Dokument/documents

Kallelse/agenda (in Swedish only): Saco arsmote 181009 – kallelse

Verksamhetsberättelse/annual report (in Swedish only): Saco_verksamhetsberattelse_2017-2018

Vaberedningens förslag : Valberedning_Saco-S_Linne 2018

Page 2 of 10«12345»...Last »