Sommarhälsning från SACO 2018

Information in English will follow below

Läsåret 2017-2018 är slut och från den lokala Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet vill vi önska alla våra medlemmar en riktigt skön och välförtjänt semester. Men innan vi förvinner in i våra respektive ledigheter vill vi ta chansen och ge en bild av det fackliga arbete som skett under året.

 Lönesättningsprocessen
För andra gången har lönesättande samtal genomförts med i princip alla Saco-S-medlemmar på Lnu och mer än 95 % av dessa utmynnade i en överenskommelse om ny lön. Några medlemmar valde att tacka nej till arbetsgivarens förslag och under perioden februari-maj genomfördes ett 40-tal ”fyrpartssamtal” med facklig medverkan. För de medlemmar som var fortsatt oense med arbetsgivaren också efter fyrpartssamtalet påbörjades det sista steget, kollektiva förhandlingar, i skiftet av maj/juni, vilket gjorde att processen som sådan blev mera långdragen än vi hade önskat. De kollektiva förhandlingarna är i skrivande stund ännu ej avslutade. I sammanhanget vill vi tacka er som svarade på den utvärdering som Saco-S under mars månad genomförde om lönesättningsprocessen. Via länken nedan kan du ta del av resultaten från densamma. För Saco-S-föreningen utgör utvärderingen ett viktigt underlag som vi kan ta med oss till arbetsgivaren inför våra samtal om kommande lönerevision. Saco-S-föreningen deltar i arbete med lönekartläggning. Från år 2016 ska det göras en årlig lönekartläggning, vilket tidigare gjordes enbart var tredje år. Vår bedömning är att det därmed kommer att ges större möjligheter att upptäcka osakliga löneskillnader och att det framgent bör bli möjligt att följa utvecklingen över tid.
UtvarderingRALS2017(180706)

Prefektrekrytering, m.m.
En viktig uppgift i årets fackliga arbete har varit delta i rekryteringen av nya prefekter, vilka i de flesta fall kommer att tillträda vid årsskiftet 2018/2019. Vi har på olika sätt deltagit i detta arbete, främst genom att genom att genomföra intervjuer med kandidater till uppdragen. Dessutom har vi deltagit i ett arbete med att utveckla utbildningen för prefekter – men även för andra chefer på motsvarande nivåer i organisationen. Tanken är att den nya utbildningen på ett bättre sätt ska förbereda prefekterna och andra chefer i motsvarande position för deras uppdrag/arbete. Utbildningen avser starta under hösten och pågå i tre terminer.

Arbetsmiljöpolicy
Under våren har vi medverkat i en grupp som har tagit fram en ny arbetsmiljöpolicy för lärosätet. Den nya arbetsmiljöpolicyn är bl a inspirerad av en arbetsmiljöföreskrift som trädde ikraft 2016 om organisatorisk och social arbetsmiljö. Nu börjar det viktiga arbetet med att implementera densamma. Du når den nya arbetsmiljöpolicyn via länken nedan.
arbetsmiljopolicy-20180611

Förhandling och samverkan
Utöver det ovan beskrivna har Saco-S varje vecka träffat arbetsgivaren för MBL-förhandlingar och samverkansmöten på central nivå och vi har även deltagit i samverkansmöten på fakultetsnivå. Vi har företrätt medlemmar i olika individärenden och vi har deltagit i partsgemensamma grupper och organ som till exempel Kommittén för hållbar framtid och Arbetsmiljökommittén. I Saco-S är vi även involverade i ett par ärenden som rör arbetsbrist vid lärosätet. Vi hoppas dock att dessa går att lösa utan uppsägningar. Saco-S-föreningen medverkar också i anställningsprocessen när det gäller olika chefsbefattningar och vi träffar huvudskyddsombuden några gånger under terminen för att diskutera gemensamma ärenden.

Har du frågor du vill ta upp med oss eller vill du vara med och jobba fackligt i styrelsen eller som skyddsombud? Kontakta i så fall din närmaste Saco-S-representant. Du hittar oss och våra kontaktuppgifter via följande länk: http://saco.lnu.se/wordpress/?page_id=2

Med en önskan om en skön sommar!

Jan Andersson och Eva Pohl – och resten av styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

***********************************
In English

Now the 2017-2018 academic year is coming to an end and the local Saco-S association at Lnu want to wish all our members a well-needed vacation. Before we go on holiday, we would like to give you some information about our union work during the past year.

The new salary setting process
For the second time wage settlements have been implemented with, in principle, all Saco-S members at Lnu. More than 95% of the salary-setting talks resulted in a new salary agreement. During February-May, there were about 40 ”four-party talks” with members who did not accept the proposal that the employer had given. It was not until the end of May/beginning of June that the next step (collective negotiation) began for the members who disagreed with the employer even after the four-party talk. Unfortunately, the process has taken longer than expected, and at the time of writing the negotiations have still not been completed.

In this context, we would like to thank you for responding to the evaluation in March conducted by Saco-S at Lnu in connection with the new salary setting process. Via the link below you can find out the outcome of the evaluation. This evaluation is important for Saco-S and we will take your experiences with us in our meetings with the employer for future salary revisions.
N.B. in Swedish only:  UtvarderingRALS2017(180706)

Unjustified differences in pay between women and men
Saco-S is one part in the work with unjustified differences in pay between women and men (Lönekartläggning). The other parts are the employer and the other two union organisations at LNU: OFR and SEKO. Previously this has been required every three years, but from 2016 an annual review is necessary. In our opinion this will give a greater possibility to discover any unjustified differences, and that it will be possible to better follow salary development.

Recruiting new heads of departments (prefekter)
Part of this year’s union work has concerned the recruiting of new heads of departments, most of whom will take up their new positions in January 2019 . The Saco-S association has taken part in this process in various ways, mainly by interviewing the candidates. In addition, we have taken part in developing a training course for these new heads of departments, but also for others in similar managerial positions in our organization. The aim is that this new course will prepare the heads of departments and others in similar managerial positions better for their positions. The course is planned to start in autumn 2018 and continue for three terms.

The work environment policy
During the spring of 2018 we have taken part in a group which has developed a new work environment policy for the university. The new policy takes its starting point in the Swedish Work Environment Authority’s provision for organizational and social work environment which became law in 2016. The next step will be the important work of implementing it. You can read the new work environment policy only in Swedish yet: arbetsmiljopolicy-20180611

Negotiations and collaboration
In addition, Saco-S has met the employer for MBL negotiations / collaborative meetings at central and faculty levels, represented members in various individual matters, and participated in joint groups and bodies such as the Sustainable Future and the Working Environment Committee. We are also involved in a few matters concerning redundancy at the university. However, we are hopeful that these can be solved without anyone actually losing their employment. Saco-S also participates in the recruitment process in terms of management positions, and meets the head health and safety representatives a few times during the term to discuss common issues.

Do you have any questions you would like to ask or do you want to join and work with the Saco-S board or as a health and safety representative? If so, contact your nearest Saco representative. You can find us and our contact information here: http://saco.lnu.se/wordpress/?page_id=2

With best wishes for a beautiful summer!
Jan Andersson and Eva Pohl and the rest of the board of the Saco-S Association at Linnaeus University

 

 

 

 

Nyhetsbrev mars -18

(English version further down)

Om årets löner
Under hösten har lönesättande samtal för andra gången varit princip för lönesättningen för samtliga Saco-medlemmar vid Lnu. För drygt två veckor sedan fick du en länk till en digital utvärdering som vi i Saco-S-föreningen har skickat till våra medlemmar. Vi tackar för de svar som har kommit in! Har du ännu inte hunnit svara på enkäten hoppas vi att du tar dig tid att göra det nu. Du når enkäten via länken nedan:

https://survey.lnu.se/Survey/17483/sv

Det var i år cirka 4 % av de lönesättande samtalen som gick vidare till fyrpartsamtal, vilket är något fler än föregående revisionsperiod. En stor del av dessa samtal är nu genomförda och därefter kommer mer sedvanliga förhandlingar att ske för de medlemmar som tackat nej till arbetsgivarens förslag till lön. Alla lönejusteringar görs från 1 oktober 2017.

Vi kommer att noggrant utvärdera utfallet för våra medlemmar inför kommande arbete med lönerna. Vi har också påbörjat en lönekartläggning tillsammans med arbetsgivaren, för att upptäcka osakliga löneskillnader på grund av kön.

Löner för doktorander och timanställda brukar justeras från 1 januari varje år, men de är inte klara ännu – dock kommer förhandlingar kring ett nytt avtal att inledas under innevarande månad.

Medlemsmötet om pensioner
Friedrich Heger, ombudsman på Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, besökte Lnu den 28 februari och föreläste under rubriken ”Rik eller fattig pensionär?”. Under dagen deltog sammanlagt ett drygt femtiotal medlemmar. Vill du ta del av Friedrichs presentation eller har några frågor kontaktar du honom på följande e-post: fh@sulf.se

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet
Jan Andersson och Eva Pohl (ordförande resp. vice ordförande)

Saco-S at Linnaeus University – Newsletter March -18

Salary revision 2017
During the autumn salary setting talks have been the normal method for all Saco-S members. This is the second time that this way of setting salaries has been applied for all Saco members at Lnu. For about two weeks ago, you received a link to a digital evaluation, which we sent to all members. Thank you for the responses so far! If you have not yet replied, we hope you can take some time to do so. You can access the questionnaire via this link:

https://survey.lnu.se/Survey/17483/en

About 4% of the salary setting talks went on to four-party talks, which is slightly more than in the previous audit period.
The four-party talks are ongoing and eventually regular negotiations will take place for those members who declined the employer’s proposal for new salary. All salary adjustments are effective from October 1, 2017.
We will carefully evaluate the outcome for next year’s work on salaries. We have also begun a salary analysis with the employer, to detect any salary differences due to gender.
Salaries for PhD students and those paid on an hourly basis are normally adjusted per January 1 every year, but negotiations for these have not been completed yet – however, negotiations on a new agreement will begin this month.

Saco-member meeting on pensions
Friedrich Heger, ombudsman at The Swedish Association of University Teachers and Researchers, SULF, visited Lnu February 28 and lectured on ”Your guide to the pension jungle”. During the day, over fifty members participated. If you want the presentation or if you have questions you can send a mail to: fh@sulf.se

The board of the Saco-S Association at Linnaeus University
Jan Andersson and Eva Pohl (Chairman and Vice Chairman)

Informationsmöte om pensioner 28 februari 2018

Your guide to the pension jungle
English version in the morning
Date: Wed. February, 28
Time: 10:00 -11:00 a.m.
Place: Växö: Weber, Kalmar (by link) Västergård Studio2
Please, register no later than February 15 at eva.pohl@lnu.se

Rik eller fattig pensionär?
Svensk version på eftermiddagen
Datum: onsd 28 februari.
Tid: 13:30 – 15:00
Lokal: Växö: Weber, Kalmar (via länk) Västergård Studio2
Anmäl dig senast den 15 februari till: eva.pohl@lnu.se

Your guide to the pension jungle
What different parts are there in the Swedish pension system?
What should you think about long before and close to your retirement?
What happens with your Swedish pension if you move abroad?
Saco-S invites all members to information about the Swedish pension’s regulations.
Our guide is Friedrich Heger, national officer at SULF.
Welcome!

Rik eller fattig pensionär?
Friedrich Heger, ombudsman på Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, ger vägledning genom pensionssystemet och tar upp frågor som exempelvis:
-Hur fungerar den allmänna pensionen respektive tjänstepensionen?
-Behöver jag t ex tänka på något särskilt som småbarnsförälder, deltidsarbetande eller stipendietagare?
-Vad är löneväxling?
-Hur stor blir min pension?
-När kan jag börja ta ut min pension?
Om du har några speciella frågor som du vill seminariet ska belysa
går det bra att e-posta dessa till fh@sulf.se
Mötet är till för medlemmar i fackförbund som tillhör SACO. Om du har arbetskamrater som kan vara intresserade kan du tipsa dem om att bli medlemmar.
Anmäl dig senast den 15 februari till: eva.pohl@lnu.se

Hjärtligt välkomna!
Jan Andersson och Eva Pohl
Ordf. och vice ordf. i SACO-S-föreningen vid LNU.
PensionAffischer

Page 3 of 10«12345»...Last »