Nyhetsbrev december -17

Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitet – Nyhetsbrev december -17

(English version follows below)

Om årets löner

Lönesättande samtal för andra gången varit princip för lönesättning för samtliga Saco-medlemmar. Generellt genomförs tyvärr denna process senare i år än föregående år. Lönejusteringar kommer dock att ske retroaktivt från den 1 oktober 2017. Styrelsen för den lokala Saco-S-föreningen vid Lnu kommer, när vi vet att samtliga samtal är genomförda, att skicka ut en mindre digital utvärdering till våra medlemmar eftersom vi ser det som viktigt med uppföljning och utvärdering av lönesättningsprocessen. Vi avser därefter, liksom föregående år, återkoppla resultat till våra medlemmar.

Löner för doktorander och timanställda har ofta justerats vid årsskiftet, men inte heller dessa är klara ännu.

Om den nya styrelsen för Saco-S-föreningen

Vid det första mötet med styrelsen för Saco-S-föreningen vid Lnu valdes representanter till olika organ inom lärosätet och en fördelning av ansvarsuppgifter bland styrelsens medlemmar gjordes. Nedan följer en förteckning av detta och du som medlem kan gärna kontakta styrelsens medlemmar.

Saco-S representanter i Lnu-organ:

Universitetsstyrelsen                          Jan Andersson (ordinarie) och Eva Pohl (suppleant)

Revisionsutskottet                              Jan Andersson

Personalansvarsnämnden                 Jan Andersson (ordinarie) och Eva Pohl (suppleant)

Universitetskajen – referensgrupp    Eva Pohl och Gunilla Gunnarsson

Huvudskyddsombud                          Magnus Mårtensson

Arbetsmiljökommittén                       Jan Andersson

Grupp för hantering av                       Sheila Feldmanis

omställningsmedel

Kommittén för hållbar framtid         Jan Andersson (ordinarie) och Eva Pohl (suppleant)

Arbete med löneförhandlingar          Jan Andersson och Eva Pohl, samt andra styrelseledamöter vid behov

MBL-förhandlingar                             Jan Andersson och Eva Pohl, samt andra styrelseledamöter vid behov

Fakultetssamverkan FKH                  Sheila Feldmanis och Eva Lundberg

Fakultetssamverkan FTK                   Ole Victor och Maria Bergström

Fakultetssamverkan FHL                   Eva Pohl och Urban Anjar

Fakultetssamverkan FSV                    Karina Petersson och Magnus Mårtensson

Fakultetssamverkan FEH                   Daiva Balciunaite Håkansson och Jan Andersson

Fakultetssamverkan NLU                  Gunilla Gunnarsson och Berit Linden

Doktorandrepresentant                      Karina Petersson

Arbete med lönepolicy                        Eva Pohl, Eva Lundberg, Gunilla

(intern grupp)                                      Gunnarsson, Kristina Julin Nyquist, Daiva Balciunaite Håkansson och Jan Andersson

Medlemsmöte i februari

Under första halvan av februari månad planerar vi för ett medlemsmöte där Friedrich Heger från SULF i Stockholm kommer att tala om pensionssystemet och fallgroparna du bör undvika. Vi hoppas att på medlemsmötet även kunna lyfta andra frågor ifrån det centrala avtal som Saco-S slöt med arbetsgivarna i oktober månad och där vi fick igenom att parterna väsentligen ska öka sina insatser för ett hållbart arbetsliv.

God Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Jan Andersson och Eva Pohl (ordförande resp. vice ordförande)

Saco-S at Linnaeus University – Newsletter December -17

About this year’s salaries

For the second time, salary setting talks have been the main principle for salary setting for all Saco members. Unfortunately, this process seems to be have been conducted later this year than previously. However, salary changes will be back-dated to 1 October 2017. When we know that all talks have taken place we will send out a brief evaluation to our members as we consider it important to follow up and evaluate the salary setting process. Afterwards we will inform our members of the results, as we have done in the past.

Salaries for doctoral candidates and those employed on an hourly basis are usually set at the turn of the year, but these are not set yet either.

About the new Saco-S board at LNU

At the first Saco-S board meeting representatives were chosen for various groups within the university, and a division of the board’s areas of responsibility was made. Here you can see this division, and members are welcome to contact any of the board if there are any questions.

Saco-S representatives in LNU bodies:

University board                                  Jan Andersson (ordinary) and Eva Pohl (deputy)

Audit committee                                  Jan Andersson

Staff disciplinary board                      Jan Andersson (ordinary) and Eva Pohl (deputy)

City-integrated university,                 Eva Pohl and Gunilla Gunnarsson

reference group

Principal health and safety officer    Magnus Mårtensson

Work environment committee          Jan Andersson

Group for projects funded                 Sheila Feldmanis

by transition funds

Committee for a sustainable future  Jan Andersson (ordinary) and Eva Pohl (deputy)

Salary process                                      Jan Andersson and Eva Pohl, other board members if necessary

MBL-negotiations                               Jan Andersson and Eva Pohl, other board members if necessary

Collaborative meeting FKH                Sheila Feldmanis and Eva Lundberg

Collaborative meeting FTK                Ole Victor and Maria Bergström

Collaborative meeting FHL                Eva Pohl and Urban Anjar

Collaborative meeting FSV                 Karina Petersson and Magnus Mårtensson

Collaborative meeting FEH                Daiva Balciunaite Håkansson and Jan Andersson

Collaborative meeting NLU                Gunilla Gunnarsson and Berit Linden

Doctoral candidates’                           Karina Petersson

representative

Saco-S working group: salary policy Eva Pohl, Eva Lundberg, Gunilla Gunnarsson, Kristina Julin Nyquist, Daiva Balciunaite Håkansson and Jan Andersson

 

Forthcoming members’ meeting in February 2018

During the first half of February, we plan a members’ meeting with Friedrich Heger from SULF in Stockholm to talk about economic planning of one’s retirement – the pitfalls to avoid. We also aim to discuss other points from the central agreement Saco-S met with the employers’ organisation in October 2017, which includes all parts working more actively for a sustainable working life.

 

Merry Christmas and Happy New Year!

The board for Saco-S at Linnaeus University

Jan Andersson (chair) och Eva Pohl (vice chair)

 

Årsmötesprotokoll 2017

Rapport från årsmöte 2017 med Saco-S-föreningen vid Lnu
You can read the message in English below.
Via länken nedan når du det protokoll som upprättades vid årsmötet med Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet 170927.
Protokoll_arsmote_170927
Efter att vi hade avslutat den mer formella delen av årsmötet hade vi ett medlemsmöte med en föredragning och diskussion kring lönesättande samtal.
En länk till en ppt-presentation från denna föredragning når du nedan.
Lonesattande_samtal_(170927)
MVH
Styrelsen för SACO-S-föreningen vid Linnéuniversitetet
Jan Andersson och Eva Pohl (ordförande resp. vice ordförande)

Report from the annual meeting 2017 with the Saco-S association at Lnu
Via the link below you will find the protocol (alas in Swedish) established at the annual meeting with the Saco-S association at Linnaeus University 27/09/17.
Protokoll_arsmote_170927
After the more formal part of the annual meeting we had a membership meeting with a presentation and discussion about ”lönesättande samtal” (salary determination dialogues).
A link to this presentation is available below.
Lonesattande_samtal_(170927)
Sincerely
The board for Saco-S at Linnaeus University
Jan Andersson and Eva Pohl (chair and vice chair)

Saco-S årsmöte 27 september/Saco-S AGM 27 September

You can read the message in English below.

Saco-S-föreningens årsmöte vid Lnu genomförs onsdagen den 27 september 2017 kl. 17:00-19.00 i Redet  (Kalmar) och i sal Weber (Växjö).

Via länkar nedan återfinns en kallelse med dagordning till mötet, valberedningens förslag, samt en verksamhetsberättelse.

Direkt efter själva årsmötesförhandlingarna kommer bl a processen för lönesättande samtal att presenteras och diskuteras, liksom resultat från en genomförd medlemsenkät om densamma.

Vi bjuder på en smörgås (ost till alla för att undvika beställningskaos) och kaffe/te. Skicka i så fall ett mail till jan.andersson@lnu.se senast fredag 22 september. Uppge var du kommer att delta: Kalmar eller Växjö. Du är självklart välkommen till mötet ändå, men i så fall kan vi inte garantera någon smörgås!

Med vänlig hälsning!

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Jan Andersson och Maria Bergström (ordförande resp. vice ordförande)

 

In English

The AGM will take place on Wednesday 27 September 2017, 5-7 pm in Redet (Kalmar) and in Weber (Växjö).

The links below contain the agenda for the meeting, the nomination committee’s proposal as well as the annual report.

Immediately after the AGM, the process process for salary-setting talks will be presented and discussed, as well as the results from a questionnaire we sent to our members after the last salary revision.

We will provide a sandwich (cheese for everyone to avoid chaos in ordering!) and coffee/tea. Register by sending a mail to jan.andersson@lnu.se by Friday 22 September, at the latest. Let us know whether you’ll be taking part in Kalmar or Växjö. Of course you may attend even though you haven’t registered, but we won’t be able to guarantee you a sandwich.

Sincerely!

The Board of Saco-S at Linnaeus University

Jan Andersson and Maria Bergström (Chair and Vice Chair respectively)

Dokument/documents

Kallelse/agenda (in Swedish only): Saco arsmote 170927 – kallelse

Verksamhetsberättelse/annual report (in Swedish only): Saco_verksamhetsberattelse_2016-2017

Vaberedningens förslag: Valberedning_Saco-S_Linne 2017

 

Page 4 of 10« First...«23456»...Last »