Personalorganisationerna vid LNU bjuder in till möte med Universitetsstyrelsens ordförande

Välkommen till ett lunchmöte med universitetsstyrelsens ordförande Dan Brändström den 26 november kl 12-13.

Mötet sker via länk och Dan befinner sig i Växjö.
Kalmar: C305 (Falken)
Växjö: N1017

Ta med dig din lunch så bjuder vi och arbetsgivaren på te och kaffe.

Dan Brändström kommer att ta upp aktuella universitetsgemensamma frågor, och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor om universitetsstyrelsens arbete.

Inbjudan gäller alla anställda, så har du kollegor som inte är fackligt ansluten ta med dem till mötet.
Personalorganisationerna vid Linnéuniversitetet

Lönesättande samtal

Linnéuniversitetet ska succesivt övergå till en ny modell för lönesättning baserad på individuella samtal med närmaste chef och det finns i nuläget få erfarenheter av hur ett sådant fungerar i högskolemiljö. Vår lokala Saco-S förening bjöd därför den 19 maj in till ett informations- och diskussionsmöte för medlemmarna med Robert Andersson, vår ombudsman på SULF.

Inför den kommande revisionen ska följande delar av Linnéuniversitetet tillämpa modellen Lönesättande samtal med Sacomedlemmar, dock inte professorer:
FEH – Nationalekonomi och statistik; Fakultetskansli
FHL – Hälso- och vårdvetenskap
FKH – Svenska språket
FSV – Pedagogik
FTK – Datavetenskap
Förvaltning – Kommunikationsavdelning

DSC8410

Föreningens ordförande hälsar Robert Andersson, ombudsman på SULF, välkommen. Foto: Urban Anjar

Övriga medlemmars löner sätts efter en traditionell lokal förhandling. Notera att alla ska ha ett utvecklingssamtal med sin chef, oavsett om lönen sätts med lönesättande samtal eller i traditionell lokal förhandling. Den nuvarande övergripande ramen som innebär att avtalet är ett tillsvidareavtal, att det är sifferlöst och att våra löner ska vara individuella och differentierade gäller fortsatt (RALS 2010-T). Den nya modellen med lönesättande samtal föreslås även fortsättningsvis utgå från att det ska vara lönerevision den 1 oktober varje år.Utifrån detta organiseras arbetet vid modellen Lönesättande samtal för nya löner i följande steg:

  1. När arbetsåret/cykeln närmar sig sitt slut planeras in ett lönesättande samtal del 1 med närmsta chef, som har mandat att sätta lön. I samtalet som är en överenskommelse mellan arbetstagare och chef och inte en förhandling förs en diskussion med lönekriterierna som grund: Vad har jag gjort, hur har jag bidragit till att verksamhetsmålen har infriats, vilket ansvar har jag, hur ser samarbetet med andra ut, vilka planer har jag, hur kan jag göra för att bättre matcha verksamhetens mål? Tänk även på den egna löneutvecklingen de senaste åren och hur lönen ser ut nationellt för andra med motsvarande arbete (förslagsvis ca 1 timme)
  2. Arbetsgivarens analys av löneläge, utrymme och strategi
  3. Lönesättande samtal del 2/avstämning när själva lönen meddelas av chefen (ca 10 min)
  4. Avstämning mellan lokala Saco-s styrelsen och arbetsgivaren: Hur har processen fungerat?
  5. Utvärdering och ev förändringar av mål, lönekriterier, rutiner etc

DSC8402

Robert Andersson, SULF. Foto: Urban Anjar

Lönesättande samtal är ingen förhandling och ska inte betraktas som en förhandlingssituation. I det lönesättande samtalet skapas underlaget för lönesättningen. Det ska inte ha betydelse om medarbetaren är a) tillsvidare- eller visstidsanställd eller b) finansieras med externa/interna medel. För att detta ska fungera krävs att chefen har mandat att föra samtal och sätta lön, att dokumentationen är rimlig och att diskussionen är saklig.

Ett vanligt problem är, menar Andersson, att lönekriterierna är oklara eller okända för medarbetaren. Ett förslag från Saco-S är därför att inleda det lönesättande samtalet med en genomgång av gällande lönekriterier och mål. Därefter kan chefen ge sin bild av medarbetarens utveckling och medarbetaren kan svara med att ge sin bild. Förhoppningsvis sammanfaller bilderna hyggligt väl och man blir överens om den prestation som ska lönesättas.
Den nya lönen meddelas och motiveras sedan av chefen vid ett kortare lönesättande samtal/avstämning. Kan parterna inte komma överens om lönen eller förstår medarbetaren inte på vilken grund lönen satts bör man begära att processen förs vidare. Ny lön regleras då mellan arbetsgivare och det lokala facket.

 

Som hjälp och stöd kan medarbetaren

  1. begära fackligt stöd i dialogen med arbetsgivaren
  2. begära ut lokal lönestatistik för att undersöka löneläget på Linné: Den senaste lönekartläggningen är i det närmaste klar och rapporten läggs ut Medarbetaren inom kort.
  3. utnyttja Sacos lönestatistik för att undersöka löneläget nationellt.
  4. ta del av broschyrer och råd på nätet:

a. http://www.saco.se/Nyheter–debatt/Aktuellt-fran-Saco/Nyheter/fem-tips-sa-forbereder-du-dig-infor-lonesamtalet/

b. http://www.sulf.se/Vagledning/Lon-och-lonesamtal/
c. http://saco-s.se/Information/Trycksaker/

Som stöd för cheferna arrangeras utbildningar av personalavdelningen och Arbetsgivarverket.

Under mötet ställdes frågor om modellen kan öppna för en lönesättning ”på låg nivå” som gynnar medarbetare som kan prata för sig, om den kan hantera problem med chefers ”favoriter och hackkycklingar” och om den kan jämna ut lönemässiga orättvisor mellan personer som anställts vid olika tidpunkter. Enligt Andersson garanterar modellen inget sådant, men kravet på struktur och dokumentation av processen kan motverka slarv och godtycklighet i processen. Arbetstagaren har både en rättighet och skyldighet till ett inplanerat lönesättande samtal.

DSC8398

Välbesökt möte. Foto: Urban Anjar

Det finns en del information, inkl lönepolicy, mallar och kriterier för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal som ska användas av cheferna vid samtalen. En bra början är att se vad som finns: https://medarbetare.lnu.se/att-arbeta-vid-lnu/anstallning-och-lon/utvecklings–och-lonesamtal

Alla medlemmar är välkomna att kontakta styrelsen vid frågor och funderingar:

Sheila Feldmanis, Maria Bergström, Urban Anjar, Gunilla Gunnarsson, Kristina Julin Nyquist, Tommy Johansson, Viktorija Kalonaityte, Mats Larsson, Eva Lundberg, Magnus Mårtensson, Karina Petersson, Ulf Rosén, Ann-Christin Torpsten, Ole Victor
Saco-S styrelsen vid Linnéuniversitet

 

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Saco-S-föreningen (d.v.s. alla som är anslutna till ett eller flera Sacoförbund) vid Lnu kallas härmed till årsmöte onsdagen den 11 september 2013 kl. 17:00.

Lokal i Kalmar: V 159 i Storken. Lokal i Växjö: N 1017.

Årsmötet kommer att gästas av Lars Karlsson, SULF:s biträdande förhandlingschef, som kommer att informera om vad som är aktuellt på högskoleområdet och om vilken fackets roll kommer att vara när universitetsvärlden så småningom kommer att gå över till lönesättande samtal.

Stadgar för Saco-S-föreningen hittar ni här:

http://saco.lnu.se/wordpress/?p=143

Och valberedningens förslag här: Valberedning_Saco-S_Linne_2013

Frågor som skall tas upp på årsmötet framgår av stadgarna.

Förslag till dagordning

1.         Mötet öppnas

2.         Frågan om mötets behöriga utlysande

3.         Godkännande av dagordning

4.         Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringspersoner

5.         Styrelsens verksamhetsberättelse

6.         Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

7.         Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret

8.         Val av vice ordförande för det kommande verksamhetsåret

9.         Val av styrelseledamöter

10.       Val av suppleanter till styrelsen

11.       Val av valberedning

12.       Val av föreningens representanter i olika organ (förslag: utses på delegation av den nya styrelsen)

13.       Övriga frågor

14.       Mötet avslutas

Varmt välkomna till mötet önskar styrelsen genom

Anders Fröjmark (ordf.)          Sheila Feldmanis (vice ordf.)

Page 8 of 10« First...«678910»