Rapport från Sacos medlemsmöte, kl 12-13 den 26 mars 2013

Rapport från Sacos medlemsmöte, kl 12-13 den 26 mars 2013

Mötet, som hölls med hjälp av en icke helt störningsfri uppkoppling mellan Växjö och Kalmar, samlade runt 70 personer.

Mötets syfte var att informera om läget bl a i lönerörelsen samt att fånga upp medlemmarnas frågor och funderingar.

Efter inledande ord av vice ordförande Sheila Feldmanis samt lite grundläggande information om Saco-förbunden SULF och DIK, som har lokal verksamhet vid Lnu, ställde mötets deltagare ett antal olika frågor kring lönerörelsen.

Ordförande Anders Fröjmark och Sheila Feldmanis berättade bl a att:

– Saco-medlemmarna har en löneförhöjning att se fram emot, men förhandlingarna är ännu ej avslutade

– OFR, som redan är klara, utgår från ett centralt avtal med en annan konstruktion än Sacos

– Saco-lönerna knappast lär bli klara för utbetalning med aprillönen – det är en bit kvar

– det här avtalet gäller perioden okt 2012 – sep 2013

– nästa lönerörelse går igång så snart denna är i hamn och de nödvändiga analyserna (lönekartläggning m m ) är gjorda.

Vidare fick vi veta att arbetsgivaren är missnöjd med det nuvarande sättet att förhandla löner på och att en ny modell, som bygger på s k lönesättande samtal med chef är beslutad centralt (Saco-S) och ska införas på Kommunikationsavdelningen först, vilket kan ge viktiga erfarenheter för resten av universitetet.

Efter en medlemsfråga om Sacos roll när det gäller lärares förändrade arbetsförhållanden – minskat administrativt stöd ger ökad arbetsbörda – informerades det översiktligt om det nya arbetstidsavtalet för lärare, som redan är underskrivet.

Avtalet skulle ha implementeras ”partsgemensamt”, men en del information – i vissa fall helt felaktig – verkar redan ha läckt ut via prefekterna så följande gäller:

-kurs- och forskningsadministation ingår nu i den timtilldelning man fått, men möten/administration utöver ger rätt till extratimmar

-lärare måste inte vara på arbetsplatsen 8-17 om inte arbetet uttryckligen kräver detta

-den tidigare standardtilldelningen faktor 4 för en föreläsning ersätts med ett ”spann” 1-7 beroende på vad saken gäller.

Under mötets andra del diskuterades omorganisationen.

En medlem efterfrågade konsekvensanalys och kostnadsanalys för den nya organisationen.

En annan undrade om det fanns någon analys av den gamla organisationen, som den nya ska vara bättre än, samt om det finns några planer på uppföljningar och analyser nu – för att förhindra att misstag inte rättas till i tid:

– Verksamheten fungerar mycket dåligt och organisationen har inte råd med en krasch..

Linnéuniversitetet har, enligt ytterligare en medlem, lämnat universitetets gamla och väl beprövade modell (kollegial styrning och beredning) för en modell byggd på beslutsmaktskoncentration, enkelriktad monolog och tjänstemannaberedning.

Koncentrationen till dekanerna, utan möjligheter för dem att delegera, medför stora risker för överbelastning och fel på den nivån – och för vanmakt och arbetsmiljöproblem i resten av organisationen.

Organisationen behöver samarbetsavtal och organ som tar tillvara medlemmarnas intressen i vardagen och det nya läget på Linné gör att facket behöver ta en ny roll.

Men för detta behövs fler engagerade och aktiva medlemmar, enbart styrelsen förslår inte. T ex är det nu mycket viktigt att vi kan få fram fler skyddsombud. Arbetsmiljölagstiftningen är stark och kan inte ignoreras av arbetsgivaren.

Mötet avslutades med några ord om en ny medarbetarenkät som ska skickas ut i höst. Enkäten sköts av en extern konsult och facket och arbetsgivaren diskuterar nu vilka frågor som ska läggas till utöver standardformuläret.

Minnesanteckningar: Eva Lundberg

Medlemsmöte Saco-S, SULF och DIK, tis. 26 mars

Till våra medlemmar,

Vi får många frågor från våra medlemmar, inte minst i samband med de pågående organisationsförändringarna på vår arbetsplats. Därför bjuder Saco-styrelsen i samverkan med styrelserna för SULF och DIK vid Lnu in till ett medlemsmöte tisdagen den 26 mars vid lunchtid (kl. 12–13).

Lokal i Växjö N 1017 och i Kalmar Studio 2 (Västergård). Lokalerna är förbundna med TV-länk. Lokalen i Kalmar kan komma att ändras.

Ärenden:

  • Läget vid Lnu
  • De pågående löneförhandlingarna

Vi bjuder på något tilltugg i form av en lunchmacka el.dyl. (olika varianter kommer att finnas). För att vi skall kunna göra en beräkning av hur många som kommer kommer vi att länka till en anmälningsfunktion (icke-obligatorisk) på Saco-webben nedan.

Väl mötta på tisdag!

Anders Fröjmark        Björn Albin       Linda Sohlberg
Ordf. Saco-S                 Ordf. SULF       Ordf. DIK

 

Klicka ”Vote” för att registrera ditt svar!

This Poll is closed!!

Medlemsmöte Saco-S, SULF och DIK, tis. 26 mars

 Deltar i Växjö  Deltar i Kalmar  Nej, kan inte komma  Vet ej

Total voters: 62

Anmäl om du kommer här:
  55%    33%    11%      

 

Personalorganisationerna oeniga med arbetsgivaren inför US den 19 april

Tisdagen den 10 april hölls MBL-förhandling inför universitetsstyrelsens möte den 19 april. En av punkterna rörde det förslag till omorganisation som blir ett beslutsärende på detta möte. Personalorganisationerna finner att underlaget för beslut är bristfälligt på så väsentliga punkter – häribland ett antal punkter som vi tidigare har påpekat – att vi anser att styrelsen bör vänta med att fatta beslut i frågan.

I bilagda MBL-protokoll, som ingår i underlaget för styrelsemötet, listas kortfattat de punkter som vi ser som särskilt angelägna att åtgärda. Se länk nedan!

Lnu_MBL_infor_US_120410

Page 9 of 10« First...«678910»