De pågående löneförhandlingarna

Vi får många frågor om läget i löneförhandlingarna. Läget är det att vi har fått bud från arbetsgivaren för de flesta av våra medlemmar, men att viktiga grupper ännu saknas, främst professorerna. Innan vi har fått allt är det inte möjligt att se helheten.

Allteftersom vi har fått in buden går vi igenom dem och förbereder vårt yrkande. Medlemmarna inser säkert att det handlar om väldigt många individer, så det är ett tidskrävande arbete. När vi har givit vårt yrkande till arbetsgivaren vidtar en förhandling utifrån detta. Erfarenheterna hittills talar för att det kan komma att ta en tid innan arbetsgivare och fack har kommit överens.

Att löneförhandlingarna tar extra lång tid i år har naturligtvis också att göra med att Linnéuniversitetet är ett nytt lärosäte och att alla rutiner måste skapas på nytt.

Vår förhoppning är i vilket fall som helst att de nya lönerna skall kunna gå ut med junilönen. Det kommer då att handla om en utbetalning av en retroaktiv löneförhöjning från den 1 oktober.

Universitetets nybyggnadsplaner i Kalmar

Frågan om eventuella nybyggnationer för Linnéuniversitetet har varit föremål för en intensiv diskussion i pressen. Saco-föreningens vice ordförande intervjuades nyligen i Östran om detta (se länk nedan). Bland medlemmarna finns det naturligtvis många synpunkter och åsikter om allt från kostnader till arbetsmiljö och konkreta lokaliseringsplaner, så vi öppnar härmed ett forum för vidare diskussioner och kommentarer.

Vice ordf. i Östran om nybyggnadsplaner

Om Nöjd medarbetarindex (NMI)

Som har framgått av Lnu:s nyhetsbrev har den planerade arbetsmiljöundersökningen vid universitetet blivit försenad.

Under HiK- och Vxu-tiden genomfördes två (HiK) respektive en (Vxu) enkätundersökningar, så kallade arbetsmiljöbarometrar, av företaget Quick Search. Meningen var att en ny sådan skulle genomföras vid Lnu i höstas. Via media informerades vi dock om att rektor hade stoppat processen, med motiveringen att prefekternas arbetsbelastning var för hög och undersökningen därmed inte skulle kunna omhändertas. Ett nytt bud blev att undersökningen skulle genomföras vid månadsskiftet mars–april.

Frågorna har genomarbetats av huvudskyddsombuden tillsammans med av arbetsgivaren utsedda personer, som har arbetsmiljökompetens och tidigare varit delaktiga i motsvarande processer vid HiK respektive Vxu.

Då enkäten ansågs vara i det närmsta klar för utskick valde rektor att sända den till en extern granskare (arbetslivsforskare vid Karlstads universitet). Detta skulle ske skyndsamt för att inte förhala processen. Nu har granskaren sagt sitt och hävdat att flera av frågorna inte var nog vetenskapliga. Efter att vissa justeringar gjorts av arbetsgruppen ligger nu ärendet ånyo hos rektor. Arbetsgruppen är inte beredd att gå alla synpunkter till mötes, bland annat eftersom enkäten i flera delar måste vara lik de tidigare genomförda undersökningarna, för jämförbarhetens skull.

Huvudskyddsombuden och de fackliga organisationerna är oroade över att undersökningen även denna gång kommer att förhalas. Tiden är knapp om vi ska hinna med hela genomförandeprocessen före semestrarna.

Den kompetens som finns inom arbetsgruppen och det erfarna och välrenommerade företaget Quick Search underkänns i praktiken genom rektors agerande. Om rektor såg det som så viktigt att extern kompetens knöts till arbetet är det vidare märkligt att han inte har agerat tidigare, då det hade kunnat ske utan ytterligare fördröjning av denna redan försenade undersökning.

Huvudskyddsombuden har tagit kontakt med Arbetsmiljöverket i anledning av förseningen.

Page 24 of 27« First...1020«2223242526»...Last »