Årsmötesprotokoll 2018

Rapport från årsmöte 2018 med Saco-S-föreningen vid Lnu 
You can read the message in English below.
Via länken nedan når du det protokoll som upprättades vid årsmötet med Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet 181009. Protokoll_arsmote_181009
Efter att vi hade avslutat den mer formella delen av årsmötet hade vi ett medlemsmöte med en föredragning och diskussion kring lönesättande samtal.
En länk till en ppt-presentation från denna föredragning når du här: Lonesattande_samtal_(181009)
MVH
Styrelsen för SACO-S-föreningen vid Linnéuniversitetet
Jan Andersson och William Hogland (ordförande resp. vice ordförande)

Report from the annual meeting 2018 with the Saco-S association at Lnu
Via the link below you will find the protocol (alas in Swedish) established at the annual meeting with the Saco-S association at Linnaeus University 09/10/18. Protokoll_arsmote_181009
After the more formal part of the annual meeting we had a membership meeting with a presentation and discussion about ”lönesättande samtal” (salary determination dialogues).
A link to this presentation is available here: Lonesattande_samtal_(181009)
Sincerely
The board for Saco-S at Linnaeus University

Jan Andersson and William Hogland (chair and vice chair)

Saco-S årsmöte 9 oktober/Saco-S AGM October 9

Saco-S årsmöte 9 oktober/Saco-S AGM October 9

Saco-S-föreningens årsmöte vid Lnu genomförs tisdagen den 9 oktober 2018 kl. 17:00-19.00 i Redet (Kalmar) och i sal N1017 (Växjö).

Via länkar nedan återfinns en kallelse med dagordning till mötet, ett förslag till verksamhetsberättelse och valberedningens förslag.

Direkt efter själva årsmötesförhandlingarna kommer lönesättningsprocessen att diskuteras, bl a utifrån resultat från en genomförd medlemsenkät. Utrymme kommer även att ges för att diskutera andra fackliga frågor.

Vi bjuder på en smörgås (ost till alla för att undvika beställningskaos) och kaffe/te. Skicka i så fall ett mail till jan.andersson@lnu.se senast torsdag 4 oktober. Uppge var du kommer att delta: Kalmar eller Växjö. Du är självklart välkommen till mötet ändå, men i så fall kan vi inte garantera någon smörgås!

Med vänlig hälsning!

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Jan Andersson och Eva Pohl (ordförande resp. vice ordförande)

In English

The Saco-S AGM will take place on Tuesday October 9, 2018, at 5-7 pm in Redet (Kalmar) and in N1017 (Växjö).

The links below contain the agenda for the meeting, the annual report and the nominating committee’s proposal.

Immediately after the AGM, the process for salary-setting talks will be presented and discussed, as well as the results from a questionnaire we sent to our members after the last salary revision.

We will provide a sandwich (cheese for everyone to avoid chaos in ordering!) and coffee/tea. Register by sending a mail to jan.andersson@lnu.se by Thursday October 4, at the latest. Let us know whether you’ll be taking part in Kalmar or Växjö. Of course, you may attend even though you haven’t registered, but we won’t be able to guarantee you a sandwich.

Sincerely!

The Board of Saco-S at Linnaeus University

Jan Andersson and Eva Pohl (Chair and Vice Chair respectively)

Dokument/documents

Kallelse/agenda (in Swedish only): Saco arsmote 181009 – kallelse

Verksamhetsberättelse/annual report (in Swedish only): Saco_verksamhetsberattelse_2017-2018

Vaberedningens förslag : Valberedning_Saco-S_Linne 2018

Sommarhälsning från SACO 2018

Information in English will follow below

Läsåret 2017-2018 är slut och från den lokala Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet vill vi önska alla våra medlemmar en riktigt skön och välförtjänt semester. Men innan vi förvinner in i våra respektive ledigheter vill vi ta chansen och ge en bild av det fackliga arbete som skett under året.

 Lönesättningsprocessen
För andra gången har lönesättande samtal genomförts med i princip alla Saco-S-medlemmar på Lnu och mer än 95 % av dessa utmynnade i en överenskommelse om ny lön. Några medlemmar valde att tacka nej till arbetsgivarens förslag och under perioden februari-maj genomfördes ett 40-tal ”fyrpartssamtal” med facklig medverkan. För de medlemmar som var fortsatt oense med arbetsgivaren också efter fyrpartssamtalet påbörjades det sista steget, kollektiva förhandlingar, i skiftet av maj/juni, vilket gjorde att processen som sådan blev mera långdragen än vi hade önskat. De kollektiva förhandlingarna är i skrivande stund ännu ej avslutade. I sammanhanget vill vi tacka er som svarade på den utvärdering som Saco-S under mars månad genomförde om lönesättningsprocessen. Via länken nedan kan du ta del av resultaten från densamma. För Saco-S-föreningen utgör utvärderingen ett viktigt underlag som vi kan ta med oss till arbetsgivaren inför våra samtal om kommande lönerevision. Saco-S-föreningen deltar i arbete med lönekartläggning. Från år 2016 ska det göras en årlig lönekartläggning, vilket tidigare gjordes enbart var tredje år. Vår bedömning är att det därmed kommer att ges större möjligheter att upptäcka osakliga löneskillnader och att det framgent bör bli möjligt att följa utvecklingen över tid.
UtvarderingRALS2017(180706)

Prefektrekrytering, m.m.
En viktig uppgift i årets fackliga arbete har varit delta i rekryteringen av nya prefekter, vilka i de flesta fall kommer att tillträda vid årsskiftet 2018/2019. Vi har på olika sätt deltagit i detta arbete, främst genom att genom att genomföra intervjuer med kandidater till uppdragen. Dessutom har vi deltagit i ett arbete med att utveckla utbildningen för prefekter – men även för andra chefer på motsvarande nivåer i organisationen. Tanken är att den nya utbildningen på ett bättre sätt ska förbereda prefekterna och andra chefer i motsvarande position för deras uppdrag/arbete. Utbildningen avser starta under hösten och pågå i tre terminer.

Arbetsmiljöpolicy
Under våren har vi medverkat i en grupp som har tagit fram en ny arbetsmiljöpolicy för lärosätet. Den nya arbetsmiljöpolicyn är bl a inspirerad av en arbetsmiljöföreskrift som trädde ikraft 2016 om organisatorisk och social arbetsmiljö. Nu börjar det viktiga arbetet med att implementera densamma. Du når den nya arbetsmiljöpolicyn via länken nedan.
arbetsmiljopolicy-20180611

Förhandling och samverkan
Utöver det ovan beskrivna har Saco-S varje vecka träffat arbetsgivaren för MBL-förhandlingar och samverkansmöten på central nivå och vi har även deltagit i samverkansmöten på fakultetsnivå. Vi har företrätt medlemmar i olika individärenden och vi har deltagit i partsgemensamma grupper och organ som till exempel Kommittén för hållbar framtid och Arbetsmiljökommittén. I Saco-S är vi även involverade i ett par ärenden som rör arbetsbrist vid lärosätet. Vi hoppas dock att dessa går att lösa utan uppsägningar. Saco-S-föreningen medverkar också i anställningsprocessen när det gäller olika chefsbefattningar och vi träffar huvudskyddsombuden några gånger under terminen för att diskutera gemensamma ärenden.

Har du frågor du vill ta upp med oss eller vill du vara med och jobba fackligt i styrelsen eller som skyddsombud? Kontakta i så fall din närmaste Saco-S-representant. Du hittar oss och våra kontaktuppgifter via följande länk: http://saco.lnu.se/wordpress/?page_id=2

Med en önskan om en skön sommar!

Jan Andersson och Eva Pohl – och resten av styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

***********************************
In English

Now the 2017-2018 academic year is coming to an end and the local Saco-S association at Lnu want to wish all our members a well-needed vacation. Before we go on holiday, we would like to give you some information about our union work during the past year.

The new salary setting process
For the second time wage settlements have been implemented with, in principle, all Saco-S members at Lnu. More than 95% of the salary-setting talks resulted in a new salary agreement. During February-May, there were about 40 ”four-party talks” with members who did not accept the proposal that the employer had given. It was not until the end of May/beginning of June that the next step (collective negotiation) began for the members who disagreed with the employer even after the four-party talk. Unfortunately, the process has taken longer than expected, and at the time of writing the negotiations have still not been completed.

In this context, we would like to thank you for responding to the evaluation in March conducted by Saco-S at Lnu in connection with the new salary setting process. Via the link below you can find out the outcome of the evaluation. This evaluation is important for Saco-S and we will take your experiences with us in our meetings with the employer for future salary revisions.
N.B. in Swedish only:  UtvarderingRALS2017(180706)

Unjustified differences in pay between women and men
Saco-S is one part in the work with unjustified differences in pay between women and men (Lönekartläggning). The other parts are the employer and the other two union organisations at LNU: OFR and SEKO. Previously this has been required every three years, but from 2016 an annual review is necessary. In our opinion this will give a greater possibility to discover any unjustified differences, and that it will be possible to better follow salary development.

Recruiting new heads of departments (prefekter)
Part of this year’s union work has concerned the recruiting of new heads of departments, most of whom will take up their new positions in January 2019 . The Saco-S association has taken part in this process in various ways, mainly by interviewing the candidates. In addition, we have taken part in developing a training course for these new heads of departments, but also for others in similar managerial positions in our organization. The aim is that this new course will prepare the heads of departments and others in similar managerial positions better for their positions. The course is planned to start in autumn 2018 and continue for three terms.

The work environment policy
During the spring of 2018 we have taken part in a group which has developed a new work environment policy for the university. The new policy takes its starting point in the Swedish Work Environment Authority’s provision for organizational and social work environment which became law in 2016. The next step will be the important work of implementing it. You can read the new work environment policy only in Swedish yet: arbetsmiljopolicy-20180611

Negotiations and collaboration
In addition, Saco-S has met the employer for MBL negotiations / collaborative meetings at central and faculty levels, represented members in various individual matters, and participated in joint groups and bodies such as the Sustainable Future and the Working Environment Committee. We are also involved in a few matters concerning redundancy at the university. However, we are hopeful that these can be solved without anyone actually losing their employment. Saco-S also participates in the recruitment process in terms of management positions, and meets the head health and safety representatives a few times during the term to discuss common issues.

Do you have any questions you would like to ask or do you want to join and work with the Saco-S board or as a health and safety representative? If so, contact your nearest Saco representative. You can find us and our contact information here: http://saco.lnu.se/wordpress/?page_id=2

With best wishes for a beautiful summer!
Jan Andersson and Eva Pohl and the rest of the board of the Saco-S Association at Linnaeus University

 

 

 

 

Page 3 of 27«12345»1020...Last »