Nyhetsbrev mars -18

(English version further down)

Om årets löner
Under hösten har lönesättande samtal för andra gången varit princip för lönesättningen för samtliga Saco-medlemmar vid Lnu. För drygt två veckor sedan fick du en länk till en digital utvärdering som vi i Saco-S-föreningen har skickat till våra medlemmar. Vi tackar för de svar som har kommit in! Har du ännu inte hunnit svara på enkäten hoppas vi att du tar dig tid att göra det nu. Du når enkäten via länken nedan:

https://survey.lnu.se/Survey/17483/sv

Det var i år cirka 4 % av de lönesättande samtalen som gick vidare till fyrpartsamtal, vilket är något fler än föregående revisionsperiod. En stor del av dessa samtal är nu genomförda och därefter kommer mer sedvanliga förhandlingar att ske för de medlemmar som tackat nej till arbetsgivarens förslag till lön. Alla lönejusteringar görs från 1 oktober 2017.

Vi kommer att noggrant utvärdera utfallet för våra medlemmar inför kommande arbete med lönerna. Vi har också påbörjat en lönekartläggning tillsammans med arbetsgivaren, för att upptäcka osakliga löneskillnader på grund av kön.

Löner för doktorander och timanställda brukar justeras från 1 januari varje år, men de är inte klara ännu – dock kommer förhandlingar kring ett nytt avtal att inledas under innevarande månad.

Medlemsmötet om pensioner
Friedrich Heger, ombudsman på Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, besökte Lnu den 28 februari och föreläste under rubriken ”Rik eller fattig pensionär?”. Under dagen deltog sammanlagt ett drygt femtiotal medlemmar. Vill du ta del av Friedrichs presentation eller har några frågor kontaktar du honom på följande e-post: fh@sulf.se

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet
Jan Andersson och Eva Pohl (ordförande resp. vice ordförande)

Saco-S at Linnaeus University – Newsletter March -18

Salary revision 2017
During the autumn salary setting talks have been the normal method for all Saco-S members. This is the second time that this way of setting salaries has been applied for all Saco members at Lnu. For about two weeks ago, you received a link to a digital evaluation, which we sent to all members. Thank you for the responses so far! If you have not yet replied, we hope you can take some time to do so. You can access the questionnaire via this link:

https://survey.lnu.se/Survey/17483/en

About 4% of the salary setting talks went on to four-party talks, which is slightly more than in the previous audit period.
The four-party talks are ongoing and eventually regular negotiations will take place for those members who declined the employer’s proposal for new salary. All salary adjustments are effective from October 1, 2017.
We will carefully evaluate the outcome for next year’s work on salaries. We have also begun a salary analysis with the employer, to detect any salary differences due to gender.
Salaries for PhD students and those paid on an hourly basis are normally adjusted per January 1 every year, but negotiations for these have not been completed yet – however, negotiations on a new agreement will begin this month.

Saco-member meeting on pensions
Friedrich Heger, ombudsman at The Swedish Association of University Teachers and Researchers, SULF, visited Lnu February 28 and lectured on ”Your guide to the pension jungle”. During the day, over fifty members participated. If you want the presentation or if you have questions you can send a mail to: fh@sulf.se

The board of the Saco-S Association at Linnaeus University
Jan Andersson and Eva Pohl (Chairman and Vice Chairman)

Informationsmöte om pensioner 28 februari 2018

Your guide to the pension jungle
English version in the morning
Date: Wed. February, 28
Time: 10:00 -11:00 a.m.
Place: Växö: Weber, Kalmar (by link) Västergård Studio2
Please, register no later than February 15 at eva.pohl@lnu.se

Rik eller fattig pensionär?
Svensk version på eftermiddagen
Datum: onsd 28 februari.
Tid: 13:30 – 15:00
Lokal: Växö: Weber, Kalmar (via länk) Västergård Studio2
Anmäl dig senast den 15 februari till: eva.pohl@lnu.se

Your guide to the pension jungle
What different parts are there in the Swedish pension system?
What should you think about long before and close to your retirement?
What happens with your Swedish pension if you move abroad?
Saco-S invites all members to information about the Swedish pension’s regulations.
Our guide is Friedrich Heger, national officer at SULF.
Welcome!

Rik eller fattig pensionär?
Friedrich Heger, ombudsman på Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, ger vägledning genom pensionssystemet och tar upp frågor som exempelvis:
-Hur fungerar den allmänna pensionen respektive tjänstepensionen?
-Behöver jag t ex tänka på något särskilt som småbarnsförälder, deltidsarbetande eller stipendietagare?
-Vad är löneväxling?
-Hur stor blir min pension?
-När kan jag börja ta ut min pension?
Om du har några speciella frågor som du vill seminariet ska belysa
går det bra att e-posta dessa till fh@sulf.se
Mötet är till för medlemmar i fackförbund som tillhör SACO. Om du har arbetskamrater som kan vara intresserade kan du tipsa dem om att bli medlemmar.
Anmäl dig senast den 15 februari till: eva.pohl@lnu.se

Hjärtligt välkomna!
Jan Andersson och Eva Pohl
Ordf. och vice ordf. i SACO-S-föreningen vid LNU.
PensionAffischer

Nyhetsbrev december -17

Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitet – Nyhetsbrev december -17

(English version follows below)

Om årets löner

Lönesättande samtal för andra gången varit princip för lönesättning för samtliga Saco-medlemmar. Generellt genomförs tyvärr denna process senare i år än föregående år. Lönejusteringar kommer dock att ske retroaktivt från den 1 oktober 2017. Styrelsen för den lokala Saco-S-föreningen vid Lnu kommer, när vi vet att samtliga samtal är genomförda, att skicka ut en mindre digital utvärdering till våra medlemmar eftersom vi ser det som viktigt med uppföljning och utvärdering av lönesättningsprocessen. Vi avser därefter, liksom föregående år, återkoppla resultat till våra medlemmar.

Löner för doktorander och timanställda har ofta justerats vid årsskiftet, men inte heller dessa är klara ännu.

Om den nya styrelsen för Saco-S-föreningen

Vid det första mötet med styrelsen för Saco-S-föreningen vid Lnu valdes representanter till olika organ inom lärosätet och en fördelning av ansvarsuppgifter bland styrelsens medlemmar gjordes. Nedan följer en förteckning av detta och du som medlem kan gärna kontakta styrelsens medlemmar.

Saco-S representanter i Lnu-organ:

Universitetsstyrelsen                          Jan Andersson (ordinarie) och Eva Pohl (suppleant)

Revisionsutskottet                              Jan Andersson

Personalansvarsnämnden                 Jan Andersson (ordinarie) och Eva Pohl (suppleant)

Universitetskajen – referensgrupp    Eva Pohl och Gunilla Gunnarsson

Huvudskyddsombud                          Magnus Mårtensson

Arbetsmiljökommittén                       Jan Andersson

Grupp för hantering av                       Sheila Feldmanis

omställningsmedel

Kommittén för hållbar framtid         Jan Andersson (ordinarie) och Eva Pohl (suppleant)

Arbete med löneförhandlingar          Jan Andersson och Eva Pohl, samt andra styrelseledamöter vid behov

MBL-förhandlingar                             Jan Andersson och Eva Pohl, samt andra styrelseledamöter vid behov

Fakultetssamverkan FKH                  Sheila Feldmanis och Eva Lundberg

Fakultetssamverkan FTK                   Ole Victor och Maria Bergström

Fakultetssamverkan FHL                   Eva Pohl och Urban Anjar

Fakultetssamverkan FSV                    Karina Petersson och Magnus Mårtensson

Fakultetssamverkan FEH                   Daiva Balciunaite Håkansson och Jan Andersson

Fakultetssamverkan NLU                  Gunilla Gunnarsson och Berit Linden

Doktorandrepresentant                      Karina Petersson

Arbete med lönepolicy                        Eva Pohl, Eva Lundberg, Gunilla

(intern grupp)                                      Gunnarsson, Kristina Julin Nyquist, Daiva Balciunaite Håkansson och Jan Andersson

Medlemsmöte i februari

Under första halvan av februari månad planerar vi för ett medlemsmöte där Friedrich Heger från SULF i Stockholm kommer att tala om pensionssystemet och fallgroparna du bör undvika. Vi hoppas att på medlemsmötet även kunna lyfta andra frågor ifrån det centrala avtal som Saco-S slöt med arbetsgivarna i oktober månad och där vi fick igenom att parterna väsentligen ska öka sina insatser för ett hållbart arbetsliv.

God Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Jan Andersson och Eva Pohl (ordförande resp. vice ordförande)

Saco-S at Linnaeus University – Newsletter December -17

About this year’s salaries

For the second time, salary setting talks have been the main principle for salary setting for all Saco members. Unfortunately, this process seems to be have been conducted later this year than previously. However, salary changes will be back-dated to 1 October 2017. When we know that all talks have taken place we will send out a brief evaluation to our members as we consider it important to follow up and evaluate the salary setting process. Afterwards we will inform our members of the results, as we have done in the past.

Salaries for doctoral candidates and those employed on an hourly basis are usually set at the turn of the year, but these are not set yet either.

About the new Saco-S board at LNU

At the first Saco-S board meeting representatives were chosen for various groups within the university, and a division of the board’s areas of responsibility was made. Here you can see this division, and members are welcome to contact any of the board if there are any questions.

Saco-S representatives in LNU bodies:

University board                                  Jan Andersson (ordinary) and Eva Pohl (deputy)

Audit committee                                  Jan Andersson

Staff disciplinary board                      Jan Andersson (ordinary) and Eva Pohl (deputy)

City-integrated university,                 Eva Pohl and Gunilla Gunnarsson

reference group

Principal health and safety officer    Magnus Mårtensson

Work environment committee          Jan Andersson

Group for projects funded                 Sheila Feldmanis

by transition funds

Committee for a sustainable future  Jan Andersson (ordinary) and Eva Pohl (deputy)

Salary process                                      Jan Andersson and Eva Pohl, other board members if necessary

MBL-negotiations                               Jan Andersson and Eva Pohl, other board members if necessary

Collaborative meeting FKH                Sheila Feldmanis and Eva Lundberg

Collaborative meeting FTK                Ole Victor and Maria Bergström

Collaborative meeting FHL                Eva Pohl and Urban Anjar

Collaborative meeting FSV                 Karina Petersson and Magnus Mårtensson

Collaborative meeting FEH                Daiva Balciunaite Håkansson and Jan Andersson

Collaborative meeting NLU                Gunilla Gunnarsson and Berit Linden

Doctoral candidates’                           Karina Petersson

representative

Saco-S working group: salary policy Eva Pohl, Eva Lundberg, Gunilla Gunnarsson, Kristina Julin Nyquist, Daiva Balciunaite Håkansson and Jan Andersson

 

Forthcoming members’ meeting in February 2018

During the first half of February, we plan a members’ meeting with Friedrich Heger from SULF in Stockholm to talk about economic planning of one’s retirement – the pitfalls to avoid. We also aim to discuss other points from the central agreement Saco-S met with the employers’ organisation in October 2017, which includes all parts working more actively for a sustainable working life.

 

Merry Christmas and Happy New Year!

The board for Saco-S at Linnaeus University

Jan Andersson (chair) och Eva Pohl (vice chair)

 

Page 4 of 27« First...«23456»1020...Last »