Sommarhälsning – a summer greeting

Information in English will follow below the Swedish text.

Det har varit en intensiv termin och vi ser nog alla fram emot en välbehövd semester. Innan vi går på vår ledighet vill vi ge er lite information.

Löneförhandlingsarbetet kommer in i en mer intensiv fas efter semestern, och era enkätsvar är värdefulla i våra förberedelser. Vi har fått in många enkäter redan, men om du har missat, eller inte hunnit, går det naturligtvis bra att skicka in till Sheila. Du hittar enkätdokumenten här: http://saco.lnu.se/wordpress/?p=633 under texten om medlemsmötet 11 maj.

En del av er kommer att ha lönesättande samtal under 2015, och nästa år kommer denna modell sannolikt att införas vid hela LNU för Sacoanslutna. Information om detta  finns i powerpointen (först i listan av dokumenten på sidan ovan).

Vi har nyligen tecknat ett nytt avtal om doktorandlöner, som gäller retroaktivt från 150101. Information om den nya trappan kommer snart på LNUs hemsida.

Hösten 2013 genomfördes en medarbetarundersökning och under hösten som kommer är det dags för nästa, även den från Springlife. Personalorganisationerna och skyddsorganisationen har haft flera möten med arbetsgivaren för att diskutera hur den ska se ut. Mer information kommer efter sommaren.

Nybygget i Kalmar är något som tar en del tid, som engagerar många, och naturligtvis finns personalorganisationerna representerade i referensgruppen. Allt rullar på enligt tidplanen. På universitetsstyrelsens septembersammanträde finns följande ärende på dagordningen: ”beslut om att slutföra upphandlingar av hyresvärd och totalentreprenad under förutsättning att kostnadsnivåerna är acceptabla” (Tidplan). Då fattas alltså beslutet om bygget ska komma igång eller inte. Detta och mer om ’Det stadsintegrerade universitetet’ finns här: http://lnu.se/om-lnu/detta-ar-linneuniversitetet/projekt-det-stadsintegrerade-universitetet-i-kalmar

Vi har nyligen inlett diskussioner om ett lokalt omställningsavtal som ska vara klart innan årsskiftet. Avtalet ersätter de riktlinjer som finns idag som finns här: https://medarbetare.lnu.se/polopoly_fs/1.51499!Riktlinjer%20g%C3%A4llande%20omst%C3%A4llningsmedel.pdf Syftet med avtalet är att underlätta omställning och kompetensväxling så att alla anställda även fortsättningsvis ska vara anställningsbara. Ett exempel på en insats som bekostats med omställningsmedel har varit en satsning på adjunkter som fått möjlighet att läsa till magister.

Förutom vanliga MBL-förhandlingar och samverkansmöten har vi även haft en del andra förhandlingar, bland annat om tjänsteplanering för lärarna. Under hösten kommer vi att starta ett partsgemensamt arbete för att förbättra arbetet med dessa planer. Allt för att planeringen ska bli en transparent process med målet att ge alla en rimlig arbetssituation, i linje med arbetstidsavtalet.

Utöver detta arbetar vi kontinuerligt med diverse individärenden, deltar i partsgemensamma grupper med målet att förbättra arbetsrutiner på universitetet, och vi finns representerade i organ som till exempel kommittén för Lika Villkor. Dessutom träffar vi även huvudskyddsombuden några gånger under terminen för att diskutera gemensamma ärenden.

Under våren har vi diskuterat prefektprocessen med dekanerna vid flera tillfällen, och intervjuat en del av de nuvarande prefekterna. Vi kommer även att vara delaktiga i rekryteringen av nya prefekter efter sommaren.

Som ni vet kommer vi även att få två nya prorektorer från 2016, och vi kommer även att vara delaktiga i den processen efter sommaren.

Har du frågor du vill ta upp med oss – kontakta din närmaste fackliga representant. Du hittar oss och våra kontaktuppgifter här: http://saco.lnu.se/wordpress/?page_id=2

Med en önskan om en varm och solig sommar!

Saco-S styrelsen

 

In English:

It has been an intensive spring term and we are all probably looking forward to a much needed break. Before we go on holiday, we would like to give you some information .

Salary negotiations will enter a more intense phase after the holiday, and your questionnaires are valuable in our preparations . We have received many already, but if you have missed this, or not yet had the time , you can still send them to Sheila . You will find the survey documents here: http://saco.lnu.se/wordpress/?p=633 under the text about the members’ meeting on 11 May. Some of you will have a salary-setting interview. Information about which parts of the university those take place is in the powerpoint from the meeting ( the first in the list of documents on that page).

We have recently signed a new contract for doctoral salaries, valid from 1 January 2015. More information about this will appear on the university webpage soon.

In the autumn of 2013 we had a survey on our working environment and in the coming autumn we’ll have the next one. The unions and the health and safety organisation have had several meetings with the employer to discuss it. More information will come after the summer.

The new building in Kalmar is something that takes up some of our time, and which many of our members are involved in as well. Everything so far is running according to schedule. Everything you want to know about the ‘city integrated university’ is available here: http://lnu.se/om-lnu/detta-ar-linneuniversitetet/projekt-det-stadsintegrerade-universitetet-i-kalmar

We have recently begun discussions on a local transition agreement that must be completed before the end of the year. The goal is that all employees continue to be employable, and projects that the employer and unions agree on are very important. An example of one such project has been to allow a number of teachers who have a Bachelor’s degree study in order to get a Master’s. More information about the agreement will come later in the autumn.

Besides the usual negotiations and meetings with the employer, we have also had some other negotiations , including one regarding teachers’ annual planning. During the autumn we will start a joint project to improve the work with these plans . The idea is that we should have a transparent system, giving everyone good working conditions, in line with the teachers’ working hours agreement.

In addition to all of these , we work of course with various individual cases , participate in employer-union groups with the goal of improving some procedures at the university , and we are represented in some official university bodies, such as the Committee for Equal Opportunities. In addition , we meet the head safety officers a few times during the term to discuss matters we have in common.

Finally, we are involved in the processes for new heads of department and for the pro-vice-chancellors. This process will continue after the summer as well.

If you have questions you want to raise with us – contact your local union representative . You can find us and our contact information here: http://saco.lnu.se/wordpress/?page_id=2

Wishing you all a warm and sunny summer!

Saco -S Board

Medlemsmöte 11 maj 2015

Information in English is below

 

Vid medlemsmötet 11 maj lovade jag en del information här på webben:

– powerpoint från mötet

– förslag om akademiska positioner

– löneenkäter

Powerpoint från mötet innehåller en del nyttiga länkar, speciellt inför lönerevisionen. Dessutom finns det nu en uppdaterad lista över delar av LNU som ska ha lönesättande samtal.

Förslaget om akademiska positioner beskriver hur det eventuellt kan se ut om den pedagogiska akademiska karriärstegen besluts. Kom med synpunkter inför vårt remissvar!

Löneenkäter finns i tre varianter: för lärare och forskare på svenska; för lärare och forskare på engelska; för T/A personal på svenska. Skicka till Sheila senast 12 juni.

In English

At the members’ meeting on 11 May I promised some more information here:

– powerpoint from the meeting (in Swedish only, please ask a board member if you need the information in English)

– suggestion for academic positions

– salary questionnaires

The powerpoint from the meeting contains a number of useful links, in particular in preparation for the salary revision. There is also a revised list of departments using the salary setting interview method.

The suggestion for academic positions describes how the system might look if the pedagogical academic career ladder is passed. Give us your ideas!

The salary questionnaire is in three versions: for teachers and researchers in Swedish; for teachers and researchers in English; for the technical and administrative staff in Swedish. Fill in and send to Sheila by 12 June.

 

Saco medlemsmote 150511

Saco-questionnaire_Staff15

Saco-questionnaire_Fac_Sw15

Saco-questionnaire_Fac_En15

BILAGA internremiss nr 2 Akademiska positioner vid Lnu 2015-04-20(1)

 

Sammanfattning av mötet med Dan Brändström

I det bifogade dokumentet kan ni läsa en sammanfattning av mötet med Dan Brändström. (endast på svenska)

The attached document has a summary of the meeting with Dan Brändström. The summary is in Swedish only.

 

Minnesanteckningar mote Dan Brandstrom Saco

Page 9 of 27« First...«7891011»20...Last »