Upphovsrätten i fråga om undervisningsmaterial

Det pågår vid många lärosäten en diskussion om upphovsrätten till undervisningsmateriel. Det kan gälla PowerPoint-presentationer, inspelade föreläsningar och annat kursmaterial, inte minst det som ligger på olika webbstudieplatser. Enligt det så kallade lärarundantaget, som är en sedvanerätt, har lärare vid bland annat universiteten rätten till detta material, om inte något annat specifikt avtalas. Detta är en aspekt av den akademiska friheten, som vanligtvis visar sig vara till gagn för kreativiteten och undervisningens kvalitet.
En del lärosäten agerar dock för att få till stånd en ny policy på detta område. De hävdar att de har rätt att fritt nyttja allt undervisningsmaterial som är producerat av lärare inom ramen för deras tjänst. I vissa fall har detta skett utan att berörda lärare ens har tillfrågats. Som argument sägs dels att läraren har fått lön för arbetet, dels att materialet ligger på servrar som arbetsgivaren tillhandahåller. Man hänvisar även till att vikarier för sjuka lärare behöver ha tillgång till materialet.
Resultatet har i vissa fall blivit att lärare har fått finna sig i att gamla föreläsningar, som speglar föråldrade sakförhållanden eller forskningslägen, vevas om och om igen utan att de har makt att stoppa detta, vilket naturligtvis upplevs som en grov kränkning av deras professionalitet.
Som facklig organisation hävdar vi med emfas, att det undervisningsmaterial som lärarna har arbetat fram inte får användas oberoende av dem. Det är läraren som har det pedagogiska ansvaret och rätten att avgöra hur undervisningen skall utformas. Häri ingår att avgöra vilket undervisningsmaterial som skall användas i en specifik kurs och hur det skall inramas för att studenterna skall få undervisning av högsta möjliga kvalitet. Egentligen stämmer lärarnas och lärosätenas intressen överens med varandra. Det handlar ju om kvaliteten på undervisningen. Om universiteten börjar återanvända gammalt, kanske delvis föråldrat material i en kontext där inte den ansvariga upphovsmannen kan ta det pedagogiska helhetsansvaret för undervisningen åstadkommer man inte god kvalitet.
För den som vill orientera sig i de juridiska aspekterna av upphovsrättsfrågan och närmare förstå innebörden av det sedvanerättsliga lärarundantaget rekommenderas en skrift som juristen Sanna Wolk har publicerat i SULF:s skriftserie. Se följande länk:

Sanna Wolk, Universitetslärarens upphovsrätt (2011)

It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply