Sommarhälsning – a summer greeting

Information in English will follow below the Swedish text

 

Läsåret 2015-2016 är i princip slut och vi vill från den lokala Saco-S-föreningen vid Lnu önska alla en riktigt skön och välbehövd semester. Innan vi går på vår ledighet vill vi ge er lite information om det fackliga arbetet under året.

Processen med övergång till lönesättande samtal har inletts och många har redan haft det första samtalet med sin chef. Saco-S vid Lnu har lagt ner mycket arbete på att förankra en bra process och informera om förändringen. Utvärderingen från pilotstudierna som gjordes 2014 och 2015 visade att majoriteten som genomfört lönesättande samtal var positiva och tyckte att det var bra att få möjlighet att diskutera sina prestationer direkt med sin chef. Även om lönerna i fortsättningen huvudsakligen sätts genom diskussion direkt mellan anställd och närmaste chef, är Saco-S delaktig genom att utforma riktlinjer för löneprocessen och genom att utvärdera utfallet. Saco-S bidrar också med personlig vägledning och stöd (kontakta Saco-S styrelsen vid Lnu vid behov). Om du inte blir ense med din chef om lönen så träder också facket in. Mer information om detta hittar du i tidigare utskickad information med datum 160513 (se nedan).

Hösten 2015 genomfördes en medarbetarundersökning. Det är framförallt skyddsombuden som har varit involverade när det gäller att se till att handlingsplaner tagits fram utifrån de resultat som har funnits på olika enheter. Resultatet från undersökningen visar att det finns många goda exempel vid lärosätet där arbetsklimatet är bra, men också att det finns områden där vi måste jobba systematiskt med att förbättra situationen. Detta är ett prioriterat arbete för Saco-S vid Lnu.

Universitetskajen (nybygget i Kalmar) börjar ta form och där finns personalorganisationerna representerade i referensgruppen. Så vitt vi känner till så följer bygget i stort sett tidplanen. Hör gärna av dig om det är något du tycker att Saco-S ska bevaka i byggprocessen.

Vi har också tecknat ett nytt lokalt omställningsavtal, vilket har bidragit till ett tydligare arbetssätt. Syftet med avtalet är att underlätta omställning och kompetensväxling. Ett exempel på en insats som bekostats med omställningsmedel har varit en satsning på adjunkter som har fått möjlighet att läsa upp till magisterexamen. Denna satsning kommer att fortsätta och är viktig med tanke på att rektor avser fatta beslut om att fr.o.m. hösten 2017 begränsa undervisningsmöjligheterna för adjunkter utan magisterexamen.

Förutom vanliga MBL-förhandlingar och samverkansmöten har vi även startat ett partsgemensamt arbete för att förbättra arbetet med lärarnas tjänsteplaner. Målet är att planeringen ska bli transparent och att alla lärare ska ha en rimlig arbetssituation, i linje med arbetstidsavtalet. Arbetet kommer att fortsätta nästa läsår.

Utöver detta arbetar vi kontinuerligt med diverse individärenden, deltar i partsgemensamma grupper och vi finns representerade i organ som till exempel kommittén för Lika Villkor. Saco-S medverkar också i anställningsprocessen när det gäller chefsbefattningar, och det har varit ett digert arbete under året att intervjua en rad nya prefekter. Dessutom träffar vi även huvudskyddsombuden några gånger under terminen för att diskutera gemensamma ärenden.

Har du frågor du vill ta upp med oss – kontakta din närmaste fackliga representant. Du hittar oss och våra kontaktuppgifter här: http://saco.lnu.se/wordpress/?page_id=2

 

Med en önskan om en skön sommar!

 

Jan och Maria och resten av styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

 

***********************************

In English

The academic year 2015-2016 is coming to a close and Saco-S at LNU would like to wish everyone a pleasant and much needed vacation. Before we go on holiday, we would like to give you some information about our union work during the year.

The process of salary -setting talks has begun and many of you have already had your first talk with your boss. Saco – S at Lnu have put a lot of work into anchoring the process and informing about the change . The evaluation of the pilot studies conducted in 2014 and 2015 showed that the majority who had salary -setting talks were positive and thought it was good to have the opportunity to discuss their performance directly with their boss. Even though salaries will be agreed through direct discussion between the employee and the immediate boss , Saco -S is heavily involved in drawing up guidelines for the salary process and by evaluating the outcome. Saco -S also helps with personal guidance and support ( contact Saco -S Board at Lnu if necessary). If you do not come to an agreement with your boss about your salary Saco-S will become more directly involved. More information about this can be found in information sent out on 13 May 2016 ( see below).

In autumn 2015 an employee survey was carried out. It is first and foremost the safety officers who have been involved when it comes to ensuring that action plans have been developed based on the results from all the departments. The results of the survey show that there are many positive examples where the work atmosphere is good, but also that there are areas where we need to work systematically to improve the situation . This is a priority for Saco – S at Lnu .

University quay ( the new building in Kalmar ) is taking shape , and the unions are represented in the reference group. As far as we know, the building is largely on schedule . Please let us know if there is anything you think Saco -S should follow in particular in the construction process.

We have also signed a new local transition agreement , which has resulted in a clearer way of working with these questions. The goal is that all employees continue to be employable, and projects that the employer and unions agree on are very important. An example of one such project has been to allow a number of teachers who have a Bachelor’s degree study in order to get a Master’s. This project will continue and is important given that the vice-chancellor intends to limit teaching opportunities for lecturers without a Master’s degree from the autumn term 2017.

Besides the usual negotiations and meetings with the employer, we have also begun a joint project to improve the work with teachers’ annual planning . The idea is that we should have a transparent system, giving everyone good working conditions, in line with the teachers’ working hours agreement. The work will continue in the coming academic year.

In addition, we work with various individual cases , participate in employer-union groups, and we are represented in some official university bodies, such as the Committee for Equal Opportunities. Saco -S is also involved in the recruiting process when it comes to management positions , and a huge amount of work during the year has been spent interviewing a number of new heads of department. In addition , we meet the head safety officers a few times during the term to discuss matters we have in common.

If you have questions you want to raise with us – contact your local union representative . You can find us and our contact information here: http://saco.lnu.se/wordpress/?page_id=2

 

Wishing you all a lovely summer!

 

Jan and Maria and all of the Saco-S board at Linnaeus University

It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply