Nyhetsbrev mars -18

(English version further down)

Om årets löner
Under hösten har lönesättande samtal för andra gången varit princip för lönesättningen för samtliga Saco-medlemmar vid Lnu. För drygt två veckor sedan fick du en länk till en digital utvärdering som vi i Saco-S-föreningen har skickat till våra medlemmar. Vi tackar för de svar som har kommit in! Har du ännu inte hunnit svara på enkäten hoppas vi att du tar dig tid att göra det nu. Du når enkäten via länken nedan:

https://survey.lnu.se/Survey/17483/sv

Det var i år cirka 4 % av de lönesättande samtalen som gick vidare till fyrpartsamtal, vilket är något fler än föregående revisionsperiod. En stor del av dessa samtal är nu genomförda och därefter kommer mer sedvanliga förhandlingar att ske för de medlemmar som tackat nej till arbetsgivarens förslag till lön. Alla lönejusteringar görs från 1 oktober 2017.

Vi kommer att noggrant utvärdera utfallet för våra medlemmar inför kommande arbete med lönerna. Vi har också påbörjat en lönekartläggning tillsammans med arbetsgivaren, för att upptäcka osakliga löneskillnader på grund av kön.

Löner för doktorander och timanställda brukar justeras från 1 januari varje år, men de är inte klara ännu – dock kommer förhandlingar kring ett nytt avtal att inledas under innevarande månad.

Medlemsmötet om pensioner
Friedrich Heger, ombudsman på Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, besökte Lnu den 28 februari och föreläste under rubriken ”Rik eller fattig pensionär?”. Under dagen deltog sammanlagt ett drygt femtiotal medlemmar. Vill du ta del av Friedrichs presentation eller har några frågor kontaktar du honom på följande e-post: fh@sulf.se

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet
Jan Andersson och Eva Pohl (ordförande resp. vice ordförande)

Saco-S at Linnaeus University – Newsletter March -18

Salary revision 2017
During the autumn salary setting talks have been the normal method for all Saco-S members. This is the second time that this way of setting salaries has been applied for all Saco members at Lnu. For about two weeks ago, you received a link to a digital evaluation, which we sent to all members. Thank you for the responses so far! If you have not yet replied, we hope you can take some time to do so. You can access the questionnaire via this link:

https://survey.lnu.se/Survey/17483/en

About 4% of the salary setting talks went on to four-party talks, which is slightly more than in the previous audit period.
The four-party talks are ongoing and eventually regular negotiations will take place for those members who declined the employer’s proposal for new salary. All salary adjustments are effective from October 1, 2017.
We will carefully evaluate the outcome for next year’s work on salaries. We have also begun a salary analysis with the employer, to detect any salary differences due to gender.
Salaries for PhD students and those paid on an hourly basis are normally adjusted per January 1 every year, but negotiations for these have not been completed yet – however, negotiations on a new agreement will begin this month.

Saco-member meeting on pensions
Friedrich Heger, ombudsman at The Swedish Association of University Teachers and Researchers, SULF, visited Lnu February 28 and lectured on ”Your guide to the pension jungle”. During the day, over fifty members participated. If you want the presentation or if you have questions you can send a mail to: fh@sulf.se

The board of the Saco-S Association at Linnaeus University
Jan Andersson and Eva Pohl (Chairman and Vice Chairman)

It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply