Nyhetsbrev december -18

(English below)

Om den nya styrelsen för Saco-S-föreningen

Vid det första mötet med den nya styrelsen för Saco-S-föreningen vid Lnu, valdes representanter till olika organ inom lärosätet och en fördelning av ansvarsuppgifter mellan styrelsens medlemmar gjordes. Nedan ser du en förteckning av detta och som medlem kan du när du har frågor kontakta styrelsens medlemmar.

Saco-S representanter i Lnu-organ:

Universitetsstyrelsen                                                   Jan Andersson (ordinarie) och William Hogland (suppleant)
Revisionsutskottet                                                        Jan Andersson
Personalansvarsnämnden                                          Jan Andersson (ordinarie) och William Hogland (suppleant)
Universitetskajen – referensgrupp                          William Hogland och Gunilla Gunnarsson
Huvudskyddsombud                                                   Magnus Mårtensson
Arbetsmiljökommittén                                                Jan Andersson
Grupp för hantering av omställningsmedel           Annika Schilling
Kommittén för hållbar framtid                                 Jan Andersson (ordinarie) och Daiva Balciunaite Håkansson (suppleant)

Arbete med löneförhandlingar                                  Jan Andersson, William Hogland och Karina Petersson

MBL-förhandlingar                                                      Jan Andersson och William Hogland, samt andra styrelseledamöter vid behov

Fakultetssamverkan FKH                                           Berit Linden och Mårten Ekblad
Fakultetssamverkan FTK                                           Ole Victor och Petra Nilsson
Fakultetssamverkan FHL                                           William Hogland och Annika Schilling
Fakultetssamverkan FSV                                            Karina Petersson och Magnus Mårtensson
Fakultetssamverkan FEH                                           Daiva Balciunaite Håkansson och Martin Gren
Fakultetssamverkan NLU                                           Gunilla Gunnarsson och Anna Alexandersson

Doktorandrepresentant                                              Karina Petersson

Medlemsmöte i februari/mars

Under februari/mars planerar vi för ett medlemsmöte med medverkan från SULF centralt, där vi preliminärt kommer att diskutera det centrala avtal som Saco-S slutit med arbetsgivarna för drygt ett år sedan gällande ökade insatser för ett hållbart arbetsliv.

God Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Jan Andersson och William Hogland (ordförande resp. vice ordförande)


 

About the new Saco-S board at LNU

At the first meeting of the New Board of the Saco-S association at Lnu, representatives were chosen for the university´s various internal agencies and groups, and a distribution of the board’s areas of responsibility was made. Below you can see this distribution and as a members of Saco-S you are most welcome to contact anyone at the board if you have any questions.

Saco-S representatives in LNU´s internal agencies and groups:

University board                                                           Jan Andersson (ordinary) and William Hogland (deputy)
Audit committee                                                           Jan Andersson
Staff disciplinary board                                               Jan Andersson (ordinary) and William Hogland (deputy)
City-integrated university, reference group           William Hogland and Gunilla Gunnarsson
Principal health and safety officer                            Magnus Mårtensson
Work environment committee                                  Jan Andersson
Group for projects funded by transition funds      Annika Schilling
Committee for a sustainable future                         Jan Andersson (ordinary) and Daiva Balciunaite Håkansson (deputy)

Salary process                                                               Jan Andersson, William Hogland and Karina Petersson

MBL-negotiations                                                        Jan Andersson and Willian Hogland, other board members if necessary

Collaborative meeting FKH                                       Berit Linden and Mårten Ekblad
Collaborative meeting FTK                                        Ole Victor and Petra Nilsson
Collaborative meeting FHL                                        William Hogland och Annika Schilling
Collaborative meeting FSV                                         Karina Petersson and Magnus Mårtensson
Collaborative meeting FEH                                        Daiva Balciunaite Håkansson and Martin Gren
Collaborative meeting NLU                                       Gunilla Gunnarsson and Anna Alexandersson

Doctoral candidates’ representative                       Karina Petersson

Membership meeting in February / March

During February / March, we plan to have a Member´s meeting with SULF involvement, where we will preliminarily discuss the key agreement concluded by Saco-S with employers just over a year ago concerning increased efforts for a sustainable working life.

Merry Christmas and Happy New Year!

The board for Saco-S at Linnaeus University

Jan Andersson (chair) and William Hogland (vice chair)

It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply