Om nya löner/About the salary negotiations

(English text follows below)

Processen vid lönesättning
Lönesättande samtal är för tredje gången huvudprincip för lönesättning för samtliga Saco-medlemmar. Generellt genomförs tyvärr denna process senare i år än föregående år. Lönejusteringar kommer dock att ske retroaktivt från den 1 oktober 2018. Processen med lönesättande samtal i 2018 års lönerevision inleddes under hösten och alla borde i dagsläget ha genomfört det första samtalet med sin chef. Även om lönerna i fortsättningen huvudsakligen sätts genom samtal/diskussion direkt mellan anställd och närmaste chef, är Saco-S delaktig genom att vara med och utforma riktlinjer för löneprocessen och genom att utvärdera utfallet. Eftersom förra årets lönerevision inte var avslutad förrän i juli månad ansåg vi inte det rimligt att genomföra några innehållsmässiga förändringar i förhållande till den tidigare den överenskommelse vi hade med arbetsgivaren om processen för lönesättning. När vi skulle upprätta en ny överenskommelse om lönesättningsprocessen för 2018 framgick det dock för oss att arbetsgivaren önskade ta bort de kollektiva förhandlingarna, vilka tidigare har kunnat vara aktuellt för de som tackar nej till arbetsgivarens förslag om ny lön. Ifrån Saco-S-föreningens sida önskade vi att processen vid oenighet om lön skulle ha sett ut som tidigare, med fyrpartsamtal, som ett steg i processen om inte vår medlem kommer överens med arbetsgivaren om ny lön och vid fortsatt oenighet kollektiv förhandling. Efter förhandling utmynnade det i att vi nu har kommit överens med arbetsgivaren om att fyrpartssamtalen får stryka på foten och att för de av våra medlemmar som tackar nej till arbetsgivarens förslag bestäms i kollektiv förhandling. Du når aktuell överenskommelsen via följande länk: LokaltRALS2018

Som du förmodligen känner till genomförs de lönesättande samtalen i normalfallet i två steg och det första samtalet (steg 1) bör vara fokuserat på dina prestationer, och under det andra samtalet (steg 2) informerar din chef dig om din nya lön – och ger samtidigt motiv för sin lönesättning. Om du och din chef är eniga efter samtalet skriver du på en överenskommelse om din nya lön. Om ni inte är överens kommer din lön att regleras genom kollektiv förhandling mellan arbetsgivaren och Saco-S-föreningen. Som tidigare nämnts kommer den nya lönen, vare sig du tackar ja till arbetsgivarens förslag eller om den går vidare till kollektiv förhandling, att gälla retroaktivt ifrån den 1 oktober 2018.

Lönestatistik
Det finns enkel lönestatistik baserad på lönerna oktober 2017, d v s de sist förhandlade och mest aktuella vid Lnu. HR-avdelningen har tagit fram dem för alla anställda. Du når dessa uppgifter här: https://medarbetare.lnu.se/globalassets/dokument—gemensamma/personalavdelningen/lonestatistik-efter-rev-171001-1.pdf

Vill du titta på lönestatistik på riksnivå kan du logga in via medlemskapet i ditt fackförbund och där nå ditt förbunds egen lönestatistik och databasen Saco-Sök. Du når även Saco-Sök via följande länk, men får då välja det förbund som du tillhör: https://www.saco.se/karriar/jag-ska-loneforhandla/saco-lonesok/

Ytterligare information om lönesättande samtal
I samband med årsmötet med Saco-S-föreningen vid Lnu den 9 oktober – så hade vi en diskussion kring lönesättande samtal. Du når den PowerPoint-presentation som presenterades på mötet via följande länk: http://saco.lnu.se/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/LSS-LNU-SACO-181009.pdf

Om du behöver råd eller har frågor om lönesättningen går det naturligtvis bra att kontakta någon i styrelsen för Saco-S-föreningen.

MVH
Jan Andersson, William Hogland och Karina Petersson
(Saco-S-föreningens delegation för löneförhandling)

PS. Styrelsen för den lokala Saco-S-föreningen vid Lnu kommer, när vi vet att samtliga samtal är genomförda, att skicka ut en mindre digital utvärdering till våra medlemmar eftersom vi ser det som viktigt med uppföljning och utvärdering av lönesättningsprocessen. Vi avser därefter, liksom föregående år, återkoppla resultat till våra medlemmar.
About the salary negotiations


The process of salary setting
Salary setting talks are, for the third time, the main principle for salary setting for all Saco members. Unfortunately, this process is carried out later this year than previously. Salary adjustments will, however, take place retroactively from October 1, 2018. The process of salary-setting talks in the 2018 salary review began in the autumn and everyone should at present have completed the first conversation with their manager. Although salaries in the future will mainly be set through talks/discussions directly between the employee and the immediate manager, Saco-S is involved by participating in designing guidelines for the salary process and by evaluating the outcome. Since last year’s salary revision was not completed until July, we did not consider it reasonable to make any substantive changes in relation to the previous agreement we had with the employer about the salary setting process. When we were to establish a new agreement on the salary setting process for 2018, however, it appeared to us that the employer wanted to remove the collective bargaining, which previously could have been relevant for those who rejected the employer’s proposal for a new salary. As a result of negotiation, we have now agreed with the employer that the four-party talks will be taken out of the process, and salaries for those of our members who reject the employer’s proposal will be determined by collective bargaining. You reach the current agreement via the following link: LocalRALS2018

As you probably know, the salary setting process is usually conducted in two steps, and the first salary setting talk (Step 1) should be focused on your performance, and during the second talk (Step 2) your manager will present your new salary – and at the same time a motivation for this salary. If you and your manager agree, you will sign an agreement on your new salary. If you do not agree, the salary will be settled between the employer and the Saco-S association. As previously mentioned, the new salary, whether you accept the employer proposal or if it goes on to collective bargaining, will apply retroactively from 1 October 2018.

Salary statistics
The HR department has published basic salary statistics based on payrolls for all employees in October 2017 that is, the last negotiated and most current at Lnu. You can access this information here: https://medarbetare.lnu.se/globalassets/dokument—gemensamma/personalavdelningen/lonestatistik-efter-rev-171001-1.pdf

If you want to look at salary statistics at the national level, you can log in through the membership of your trade union and your federation’s own salary statistics and the Saco-Search database. You also reach Saco search using the following link, but will have to choose the union to which you belong: https://www.saco.se/karriar/jag-ska-loneforhandla/saco-lonesok/

Additional information about ”lönesättande samtal”
In connection to the annual meeting with the Saco-s association at Lnu on October 9th, we had a discussion about salary settling conversation. You will reach the PowerPoint presentation presented at the meeting via the following link: http://saco.lnu.se/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/LSS-LNU-SACO-181009.pdf

If you need advice or have questions about the salary, please feel free to contact someone at the Saco-S Association Board.

Sincerely,

Jan Andersson, William Hogland och Karina Petersson

PS. The board of the local Saco-S association at Lnu will, when we know that all talks are completed, send out a small digital evaluation to our members because we see a follow-up and evaluation of the salary setting process as important. We then, as in previous years, relate feedback to our members.

It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply