Saco-S årsmöte 23 oktober/Saco-S AGM October 23

In English below.

Saco-S-föreningens årsmöte vid Lnu genomförs onsdagen den 23 oktober 2019 kl. 16:30-18.30
Lokal i Kalmar: Skiffer (Ma1053) i hus Magna
Lokal i Växjö: Newton (C1202) i Hus C

Via länkar nedan återfinns en kallelse med dagordning till mötet och ett förslag till verksamhetsberättelse. Dessutom finns ett utkast med förslag till reviderade stadgar för den lokala Saco-S-föreningen. Vi kommer i ett senare utskick att komplettera årsmöteshandlingarna med valberedningens förslag.

Direkt efter själva årsmötesförhandlingarna kommer en presentation att ske av styrelsens påbörjade arbete med att mer strukturerat driva frågor kring ”attraktiv arbetsplats och hållbart arbetsliv” – som inledning på en diskussion om vilka frågor som kan vara centrala att lyfta i det fackliga arbetet under det kommande verksamhetsåret. Utrymme kommer även att ges för att lyfta andra fackliga frågor.

Vi bjuder på en smörgås (ost till alla för att undvika beställningskaos) och kaffe/te. Fika-anmälan med mail till jan.andersson@lnu.se senast fredag 18 oktober. Uppge var du kommer att delta: Kalmar eller Växjö. Du är självklart välkommen till mötet ändå, men i så fall kan vi inte garantera någon smörgås!
Med vänlig hälsning!
Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet
Jan Andersson och William Hogland (ordförande resp. vice ordförande)

In English
The Saco-S AGM will take place on Wednesday October 23, 2018, at 4.30-6.30 pm

Place in Kalmar: Skiffer (Ma1053) in house Magna
Place in Växjö: Newton (C1202) in House C

The attached files contain the agenda for the meeting, as well as a proposal for an annual report (in Swedish only). In addition, there is a proposal for revised statutes for the local Saco-S Association. We will send the nomination committee’s proposal in a later mail.

Immediately following the actual annual meeting negotiations, a presentation will be made of the work the Board has initiated to act more systematically on issues of ”attractive workplace and sustainable working life” – as a start of a discussion on what issues that can be central to lifting union work during the upcoming fiscal year. Time will also be given to raise other union issues.

We will provide a sandwich (cheese for everyone to avoid chaos in ordering!) and coffee/tea. Register by sending a mail to jan.andersson@lnu.se by Friday October 18, at the latest. Let us know whether you’ll be taking part in Kalmar or Växjö. Of course, you may attend even though you haven’t registered, but we won’t be able to guarantee you a sandwich.

Sincerely!
The Board of Saco-S at Linnaeus University
Jan Andersson and William Hogland (Chair and Vice Chair respectively)

Dokument/documents
Kallelse/agenda (in Swedish only): Saco årsmote 191023 – kallelse
Verksamhetsberättelse/annual report (in Swedish only): Saco_verksamhetsberättelse_2018-2019
Förslag till nya stadgar/proposal for revised statutes (in Swedish only): Utkast till nya stadgar

Kommer senare: Valberedningens förslag : Valberedning_Saco-S_Linne 2019

Sommarhälsning från SACO 2019

Information in English will follow below

Läsåret 2018-2019 är slut och från den lokala Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet vill vi önska alla våra medlemmar en riktigt skön och välförtjänt semester. Men innan vi försvinner in i våra respektive ledigheter vill vi ta chansen och ge en bild av det fackliga arbete som skett under året.

Lönesättningsprocessen
För tredje gången har lönesättande samtal genomförts med i princip alla Saco-S-medlemmar på Lnu och omkring 90 % av dessa utmynnade i en överenskommelse om ny lön. För de medlemmar som var oense med arbetsgivaren efter de lönesättande samtalen påbörjas kollektiva förhandlingar direkt efter semestern, vilket innebär att processen som sådan blir mera långdragen än vi hade önskat. De kollektiva förhandlingarna är i skrivande stund alltså ännu ej genomförda. Att lönesättningsprocessen har fördröjts beror främst på att det tog tid att teckna en överenskommelse avseende själva processen. Arbetsgivaren ville i ett sent skede ta bort möjligheten till kollektiv förhandling. Det hela slutade i att de s k fyrpartssamtalen fick stryka på foten. För närvarande genomför Saco-S-föreningen en utvärdering av lönesättningsprocessen, vilken vi ser som ett kommande viktigt underlag att ta med oss till arbetsgivaren inför samtal om kommande lönerevision. Vi har för avsikt att redovisa resultaten ifrån denna utvärdering till våra medlemmar efter sommaren. Löner för doktorander och timanställda brukar justeras från 1 januari varje år och förhandlingar för de nya löner som gäller från årsskiftet avslutades i slutet av december månad.

Arbetsmiljöundersökning

Vi har deltagit i ett partsgemensamt arbete med att ta fram en arbetsmiljöundersökning och en enkät kring arbetsmiljön på lärosätet kommer att skickas ut under hösten. Vi anser att det är hög tid för detta eftersom föregående motsvarande undersökning gjordes år 2015.

Chefsutbildning

Under året har vi deltagit i ett arbete med att utveckla utbildningen för nya prefekter – men också för andra chefer på motsvarande nivåer i organisationen. Tanken är att den nya utbildningen bättre ska förbereda prefekter och andra chefer i motsvarande position för deras uppdrag/arbete. Utbildningen startade under föregående höst och nu i höst slutförs den sista terminen i utbildningen.

Styrning och ledning av HR-funktionen

I december skickade vi, tillsammans med andra fackliga organisationer vid lärosätet, in en skrivelse till dåvarande universitetsdirektör angående sådant som vi uppfattade om brister i ledning och styrning av HR-funktionen. Exempel på sådant som lyftes i skrivelsen var brister i löneprocessen, där vi menar att den vare sig tidsmässigt eller i vissa avseenden innehållsmässigt når upp till vad som uttrycks i centrala dokument. Vi påtalade också brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet, exempelvis när det gäller implementering av arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och vid en genomgång av MBL-protokoll finner vi här ett antal ärenden som inte har följts upp – fastän det av protokollet framgår att så ska/skulle göras. Under senare del av våren har vi haft möten med universitetsledningen kring dessa frågor.

Medlemsmöte om hållbart arbetsliv

I maj hade Saco-S-föreningen ett medlemsmöte i form av ett lunchseminarium med vår kontaktombudsman Micke Svedemar ifrån SULF. Mötet som handlade om frågor kring hållbart arbetsliv och god arbetsmiljö genomfördes i Kalmar och sändes via länk till Växjö. Du når presentationen via följande länk: http://saco.lnu.se/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/Hallbart_arbetsliv.pdf

Ekonomiska förutsättningar

En fråga som har lyfts under året har varit de förändrade ekonomiska förutsättningar som är en realitet vid lärosätet. Vi har vid ett flertal tillfället påtalat att det är viktigt med information kring detta och att arbetsgivaren är skyldig att genomföra förhandlingar vid förändringar av verksamheten. Vi har exempelvis påkallat en tvisteförhandling när arbetsgivaren ensidigt avsåg att förändra tillämpningen av det lokala arbetstidsavtalet för lärare/forskare under vårterminen.

Förhandling och samverkan
Utöver det ovan beskrivna har Saco-S varje vecka träffat arbetsgivaren för MBL-förhandlingar och samverkansmöten på central nivå och vi har även deltagit i samverkansmöten på fakultetsnivå. Vi har företrätt medlemmar i olika ärenden och vi har deltagit i partsgemensamma grupper och organ som till exempel Kommittén för hållbar framtid och Arbetsmiljökommittén. I Saco-S är vi och har även sedan tidigare varit involverade i ett par ärenden som handlat om arbetsbrist vid lärosätet. Vi anser här att arbetsgivaren borde ha ansträngt sig mer för att förhindra uppsägningar – men utifrån de lagar och avtal som gäller på arbetsmarknaden kunde vi tyvärr inte förhindra att två medlemmar blev varslade om uppsägning. I övrigt har Saco-S-föreningen medverkat i anställningsprocessen när det gäller olika chefsbefattningar och vi har träffat huvudskyddsombuden några gånger under året för att diskutera gemensamma ärenden. Dessutom har vi exempelvis lämnat in ett remissvar på den rapport som var framtagen i arbetet kring en ny anställningsordning för lärare och forskare.

Har du frågor du vill ta upp med oss eller vill du vara med och jobba fackligt i styrelsen eller som skyddsombud? Kontakta i så fall din närmaste Saco-S-representant. Du hittar oss och våra kontaktuppgifter via följande länk:

http://saco.lnu.se/wordpress/?p=907

Med en önskan om en skön sommar!/Jan Andersson och William Hogland – och resten av styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

In English

Now the 2018-2019 academic year is coming to an end and the local Saco-S association at Lnu wants to wish all its members a well-needed vacation. Before we go on holiday, we would like to give you some information about our work during the past year.

The new salary setting process
For the third time wage settlements have been implemented with, in principle, all Saco-S members at Lnu. About 90 % of the salary-setting talks resulted in a new salary agreement. For those members who disagree with the employer after the wage-setting talks, collective bargaining will start immediately after the summer, which meant that the process as such will be longer than expected. The wage setting process has, however, been delayed primarily because it took some time to sign an agreement for the actual process. The employer wanted to remove the possibility of collective bargaining at a late stage. It all ended in that the so-called four-party talks had to be deleted. Right now, the Saco-S Association evaluating the wage setting process to get an important basis of knowledge for future talks to the employer about commencing wage revision. The results from this evaluation will be reported to you after the summer. Salaries for PhD students and those paid on an hourly basis are normally adjusted per January 1 every year and these negotiations were finished at the end of December.

Work Environment survey

We have participated in a joint effort to develop a work environment survey and a questionnaire for you to fill in will be sent out this autumn. We believe it is about time because the previous corresponding survey was done in 2015.

Management education
During the year, we participated in the work to develop management education for heads of departments and other managers at corresponding levels in our organization. The idea is that this new education should better prepare the heads of department and other managers in the corresponding position for their assignment/work. The training started previous autumn and will be completed autumn 2019.

Control and management of the Human Resouses function

In December, we sent, together with other union organizations at our university, a letter to the former university director about deficiencies in the management and control of the HR function that we had noticed. Problems that were highlighted in the letter were shortcomings in the wage process, where we believe that the current process does not neither in time nor in content reaches the standards expressed in our central documents, deficiencies in the systematic work environment work, for example when it comes to implementation of work environment regulation on organizational and social work environment (AFS 2015: 4), in a review of the MBL protocol, we find a number of cases that have not been followed up – although it appears from the protocol that this should / should be done. During the latter part this spring, we have had meetings with the management on these issues.

Member meeting on sustainable working life

In May, the Saco-S association had a member meeting in the form of a lunch seminar with our contact ombudsman Micke Svedemar from SULF. The meeting was about issues concerning sustainable working life and good working environment and was carried out in Kalmar, but was sent via link to Växjö. You reach the presentation via the following link:
http://saco.lnu.se/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/Hallbart_arbetsliv.pdf

Economical conditions

An issue that has been raised during the year has been the changed economic conditions that are a reality at Linnaeus university. We have on several occasions stated that it is important to have information about this and that the employer is obliged to conduct negotiations when changes are made to the business. For example, we have called for a dispute settlement when the employer unilaterally intended to change the application of the local working time agreement for teachers / researchers this spring.

Negotiations and collaboration
In addition, Saco-S has met the employer for MBL negotiations / collaborative meetings at central and faculty levels, represented members in various matters, and participated in joint groups and bodies such as the Sustainable Future and the Working Environment Committee. In Saco-S, we have been involved in a couple of cases that has dealt with a shortage of work at the university. We believe that the employer should have made greater efforts to prevent redundancies – but unfortunately we were unable to prevent two members being given notice of termination on the basis of the laws and agreements that apply in the labor market. Moreover, the Saco-S association has participated in the employment process with regard to various managerial positions and we have met the head protection officers a few times during the year to discuss common matters. In addition, we have, for example, submitted a response to the report that was produced in the work on a new employment arrangement for teachers and researchers.

Do you have any questions you would like to ask or do you want to join and work with the Saco-S board or as a health and safety representative? If so, contact your nearest Saco representative. You can find us and our contact information here:

http://saco.lnu.se/wordpress/?p=907

With best wishes for a beautiful summer!/Jan Andersson and William Hogland – and the rest of the board of the Saco-S Association at Linnaeus University

Om nya löner/About the salary negotiations

(English text follows below)

Processen vid lönesättning
Lönesättande samtal är för tredje gången huvudprincip för lönesättning för samtliga Saco-medlemmar. Generellt genomförs tyvärr denna process senare i år än föregående år. Lönejusteringar kommer dock att ske retroaktivt från den 1 oktober 2018. Processen med lönesättande samtal i 2018 års lönerevision inleddes under hösten och alla borde i dagsläget ha genomfört det första samtalet med sin chef. Även om lönerna i fortsättningen huvudsakligen sätts genom samtal/diskussion direkt mellan anställd och närmaste chef, är Saco-S delaktig genom att vara med och utforma riktlinjer för löneprocessen och genom att utvärdera utfallet. Eftersom förra årets lönerevision inte var avslutad förrän i juli månad ansåg vi inte det rimligt att genomföra några innehållsmässiga förändringar i förhållande till den tidigare den överenskommelse vi hade med arbetsgivaren om processen för lönesättning. När vi skulle upprätta en ny överenskommelse om lönesättningsprocessen för 2018 framgick det dock för oss att arbetsgivaren önskade ta bort de kollektiva förhandlingarna, vilka tidigare har kunnat vara aktuellt för de som tackar nej till arbetsgivarens förslag om ny lön. Ifrån Saco-S-föreningens sida önskade vi att processen vid oenighet om lön skulle ha sett ut som tidigare, med fyrpartsamtal, som ett steg i processen om inte vår medlem kommer överens med arbetsgivaren om ny lön och vid fortsatt oenighet kollektiv förhandling. Efter förhandling utmynnade det i att vi nu har kommit överens med arbetsgivaren om att fyrpartssamtalen får stryka på foten och att för de av våra medlemmar som tackar nej till arbetsgivarens förslag bestäms i kollektiv förhandling. Du når aktuell överenskommelsen via följande länk: LokaltRALS2018

Som du förmodligen känner till genomförs de lönesättande samtalen i normalfallet i två steg och det första samtalet (steg 1) bör vara fokuserat på dina prestationer, och under det andra samtalet (steg 2) informerar din chef dig om din nya lön – och ger samtidigt motiv för sin lönesättning. Om du och din chef är eniga efter samtalet skriver du på en överenskommelse om din nya lön. Om ni inte är överens kommer din lön att regleras genom kollektiv förhandling mellan arbetsgivaren och Saco-S-föreningen. Som tidigare nämnts kommer den nya lönen, vare sig du tackar ja till arbetsgivarens förslag eller om den går vidare till kollektiv förhandling, att gälla retroaktivt ifrån den 1 oktober 2018.

Lönestatistik
Det finns enkel lönestatistik baserad på lönerna oktober 2017, d v s de sist förhandlade och mest aktuella vid Lnu. HR-avdelningen har tagit fram dem för alla anställda. Du når dessa uppgifter här: https://medarbetare.lnu.se/globalassets/dokument—gemensamma/personalavdelningen/lonestatistik-efter-rev-171001-1.pdf

Vill du titta på lönestatistik på riksnivå kan du logga in via medlemskapet i ditt fackförbund och där nå ditt förbunds egen lönestatistik och databasen Saco-Sök. Du når även Saco-Sök via följande länk, men får då välja det förbund som du tillhör: https://www.saco.se/karriar/jag-ska-loneforhandla/saco-lonesok/

Ytterligare information om lönesättande samtal
I samband med årsmötet med Saco-S-föreningen vid Lnu den 9 oktober – så hade vi en diskussion kring lönesättande samtal. Du når den PowerPoint-presentation som presenterades på mötet via följande länk: http://saco.lnu.se/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/LSS-LNU-SACO-181009.pdf

Om du behöver råd eller har frågor om lönesättningen går det naturligtvis bra att kontakta någon i styrelsen för Saco-S-föreningen.

MVH
Jan Andersson, William Hogland och Karina Petersson
(Saco-S-föreningens delegation för löneförhandling)

PS. Styrelsen för den lokala Saco-S-föreningen vid Lnu kommer, när vi vet att samtliga samtal är genomförda, att skicka ut en mindre digital utvärdering till våra medlemmar eftersom vi ser det som viktigt med uppföljning och utvärdering av lönesättningsprocessen. Vi avser därefter, liksom föregående år, återkoppla resultat till våra medlemmar.
About the salary negotiations


The process of salary setting
Salary setting talks are, for the third time, the main principle for salary setting for all Saco members. Unfortunately, this process is carried out later this year than previously. Salary adjustments will, however, take place retroactively from October 1, 2018. The process of salary-setting talks in the 2018 salary review began in the autumn and everyone should at present have completed the first conversation with their manager. Although salaries in the future will mainly be set through talks/discussions directly between the employee and the immediate manager, Saco-S is involved by participating in designing guidelines for the salary process and by evaluating the outcome. Since last year’s salary revision was not completed until July, we did not consider it reasonable to make any substantive changes in relation to the previous agreement we had with the employer about the salary setting process. When we were to establish a new agreement on the salary setting process for 2018, however, it appeared to us that the employer wanted to remove the collective bargaining, which previously could have been relevant for those who rejected the employer’s proposal for a new salary. As a result of negotiation, we have now agreed with the employer that the four-party talks will be taken out of the process, and salaries for those of our members who reject the employer’s proposal will be determined by collective bargaining. You reach the current agreement via the following link: LocalRALS2018

As you probably know, the salary setting process is usually conducted in two steps, and the first salary setting talk (Step 1) should be focused on your performance, and during the second talk (Step 2) your manager will present your new salary – and at the same time a motivation for this salary. If you and your manager agree, you will sign an agreement on your new salary. If you do not agree, the salary will be settled between the employer and the Saco-S association. As previously mentioned, the new salary, whether you accept the employer proposal or if it goes on to collective bargaining, will apply retroactively from 1 October 2018.

Salary statistics
The HR department has published basic salary statistics based on payrolls for all employees in October 2017 that is, the last negotiated and most current at Lnu. You can access this information here: https://medarbetare.lnu.se/globalassets/dokument—gemensamma/personalavdelningen/lonestatistik-efter-rev-171001-1.pdf

If you want to look at salary statistics at the national level, you can log in through the membership of your trade union and your federation’s own salary statistics and the Saco-Search database. You also reach Saco search using the following link, but will have to choose the union to which you belong: https://www.saco.se/karriar/jag-ska-loneforhandla/saco-lonesok/

Additional information about ”lönesättande samtal”
In connection to the annual meeting with the Saco-s association at Lnu on October 9th, we had a discussion about salary settling conversation. You will reach the PowerPoint presentation presented at the meeting via the following link: http://saco.lnu.se/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/LSS-LNU-SACO-181009.pdf

If you need advice or have questions about the salary, please feel free to contact someone at the Saco-S Association Board.

Sincerely,

Jan Andersson, William Hogland och Karina Petersson

PS. The board of the local Saco-S association at Lnu will, when we know that all talks are completed, send out a small digital evaluation to our members because we see a follow-up and evaluation of the salary setting process as important. We then, as in previous years, relate feedback to our members.

Page 2 of 41«12345»102030...Last »