Om nya löner/About the salary negotiations

(English text follows below)

Processen vid lönesättning
Lönesättande samtal är för tredje gången huvudprincip för lönesättning för samtliga Saco-medlemmar. Generellt genomförs tyvärr denna process senare i år än föregående år. Lönejusteringar kommer dock att ske retroaktivt från den 1 oktober 2018. Processen med lönesättande samtal i 2018 års lönerevision inleddes under hösten och alla borde i dagsläget ha genomfört det första samtalet med sin chef. Även om lönerna i fortsättningen huvudsakligen sätts genom samtal/diskussion direkt mellan anställd och närmaste chef, är Saco-S delaktig genom att vara med och utforma riktlinjer för löneprocessen och genom att utvärdera utfallet. Eftersom förra årets lönerevision inte var avslutad förrän i juli månad ansåg vi inte det rimligt att genomföra några innehållsmässiga förändringar i förhållande till den tidigare den överenskommelse vi hade med arbetsgivaren om processen för lönesättning. När vi skulle upprätta en ny överenskommelse om lönesättningsprocessen för 2018 framgick det dock för oss att arbetsgivaren önskade ta bort de kollektiva förhandlingarna, vilka tidigare har kunnat vara aktuellt för de som tackar nej till arbetsgivarens förslag om ny lön. Ifrån Saco-S-föreningens sida önskade vi att processen vid oenighet om lön skulle ha sett ut som tidigare, med fyrpartsamtal, som ett steg i processen om inte vår medlem kommer överens med arbetsgivaren om ny lön och vid fortsatt oenighet kollektiv förhandling. Efter förhandling utmynnade det i att vi nu har kommit överens med arbetsgivaren om att fyrpartssamtalen får stryka på foten och att för de av våra medlemmar som tackar nej till arbetsgivarens förslag bestäms i kollektiv förhandling. Du når aktuell överenskommelsen via följande länk: LokaltRALS2018

Som du förmodligen känner till genomförs de lönesättande samtalen i normalfallet i två steg och det första samtalet (steg 1) bör vara fokuserat på dina prestationer, och under det andra samtalet (steg 2) informerar din chef dig om din nya lön – och ger samtidigt motiv för sin lönesättning. Om du och din chef är eniga efter samtalet skriver du på en överenskommelse om din nya lön. Om ni inte är överens kommer din lön att regleras genom kollektiv förhandling mellan arbetsgivaren och Saco-S-föreningen. Som tidigare nämnts kommer den nya lönen, vare sig du tackar ja till arbetsgivarens förslag eller om den går vidare till kollektiv förhandling, att gälla retroaktivt ifrån den 1 oktober 2018.

Lönestatistik
Det finns enkel lönestatistik baserad på lönerna oktober 2017, d v s de sist förhandlade och mest aktuella vid Lnu. HR-avdelningen har tagit fram dem för alla anställda. Du når dessa uppgifter här: https://medarbetare.lnu.se/globalassets/dokument—gemensamma/personalavdelningen/lonestatistik-efter-rev-171001-1.pdf

Vill du titta på lönestatistik på riksnivå kan du logga in via medlemskapet i ditt fackförbund och där nå ditt förbunds egen lönestatistik och databasen Saco-Sök. Du når även Saco-Sök via följande länk, men får då välja det förbund som du tillhör: https://www.saco.se/karriar/jag-ska-loneforhandla/saco-lonesok/

Ytterligare information om lönesättande samtal
I samband med årsmötet med Saco-S-föreningen vid Lnu den 9 oktober – så hade vi en diskussion kring lönesättande samtal. Du når den PowerPoint-presentation som presenterades på mötet via följande länk: http://saco.lnu.se/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/LSS-LNU-SACO-181009.pdf

Om du behöver råd eller har frågor om lönesättningen går det naturligtvis bra att kontakta någon i styrelsen för Saco-S-föreningen.

MVH
Jan Andersson, William Hogland och Karina Petersson
(Saco-S-föreningens delegation för löneförhandling)

PS. Styrelsen för den lokala Saco-S-föreningen vid Lnu kommer, när vi vet att samtliga samtal är genomförda, att skicka ut en mindre digital utvärdering till våra medlemmar eftersom vi ser det som viktigt med uppföljning och utvärdering av lönesättningsprocessen. Vi avser därefter, liksom föregående år, återkoppla resultat till våra medlemmar.
About the salary negotiations


The process of salary setting
Salary setting talks are, for the third time, the main principle for salary setting for all Saco members. Unfortunately, this process is carried out later this year than previously. Salary adjustments will, however, take place retroactively from October 1, 2018. The process of salary-setting talks in the 2018 salary review began in the autumn and everyone should at present have completed the first conversation with their manager. Although salaries in the future will mainly be set through talks/discussions directly between the employee and the immediate manager, Saco-S is involved by participating in designing guidelines for the salary process and by evaluating the outcome. Since last year’s salary revision was not completed until July, we did not consider it reasonable to make any substantive changes in relation to the previous agreement we had with the employer about the salary setting process. When we were to establish a new agreement on the salary setting process for 2018, however, it appeared to us that the employer wanted to remove the collective bargaining, which previously could have been relevant for those who rejected the employer’s proposal for a new salary. As a result of negotiation, we have now agreed with the employer that the four-party talks will be taken out of the process, and salaries for those of our members who reject the employer’s proposal will be determined by collective bargaining. You reach the current agreement via the following link: LocalRALS2018

As you probably know, the salary setting process is usually conducted in two steps, and the first salary setting talk (Step 1) should be focused on your performance, and during the second talk (Step 2) your manager will present your new salary – and at the same time a motivation for this salary. If you and your manager agree, you will sign an agreement on your new salary. If you do not agree, the salary will be settled between the employer and the Saco-S association. As previously mentioned, the new salary, whether you accept the employer proposal or if it goes on to collective bargaining, will apply retroactively from 1 October 2018.

Salary statistics
The HR department has published basic salary statistics based on payrolls for all employees in October 2017 that is, the last negotiated and most current at Lnu. You can access this information here: https://medarbetare.lnu.se/globalassets/dokument—gemensamma/personalavdelningen/lonestatistik-efter-rev-171001-1.pdf

If you want to look at salary statistics at the national level, you can log in through the membership of your trade union and your federation’s own salary statistics and the Saco-Search database. You also reach Saco search using the following link, but will have to choose the union to which you belong: https://www.saco.se/karriar/jag-ska-loneforhandla/saco-lonesok/

Additional information about ”lönesättande samtal”
In connection to the annual meeting with the Saco-s association at Lnu on October 9th, we had a discussion about salary settling conversation. You will reach the PowerPoint presentation presented at the meeting via the following link: http://saco.lnu.se/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/LSS-LNU-SACO-181009.pdf

If you need advice or have questions about the salary, please feel free to contact someone at the Saco-S Association Board.

Sincerely,

Jan Andersson, William Hogland och Karina Petersson

PS. The board of the local Saco-S association at Lnu will, when we know that all talks are completed, send out a small digital evaluation to our members because we see a follow-up and evaluation of the salary setting process as important. We then, as in previous years, relate feedback to our members.

Nyhetsbrev december -18

(English below)

Om den nya styrelsen för Saco-S-föreningen

Vid det första mötet med den nya styrelsen för Saco-S-föreningen vid Lnu, valdes representanter till olika organ inom lärosätet och en fördelning av ansvarsuppgifter mellan styrelsens medlemmar gjordes. Nedan ser du en förteckning av detta och som medlem kan du när du har frågor kontakta styrelsens medlemmar.

Saco-S representanter i Lnu-organ:

Universitetsstyrelsen                                                   Jan Andersson (ordinarie) och William Hogland (suppleant)
Revisionsutskottet                                                        Jan Andersson
Personalansvarsnämnden                                          Jan Andersson (ordinarie) och William Hogland (suppleant)
Universitetskajen – referensgrupp                          William Hogland och Gunilla Gunnarsson
Huvudskyddsombud                                                   Magnus Mårtensson
Arbetsmiljökommittén                                                Jan Andersson
Grupp för hantering av omställningsmedel           Annika Schilling
Kommittén för hållbar framtid                                 Jan Andersson (ordinarie) och Daiva Balciunaite Håkansson (suppleant)

Arbete med löneförhandlingar                                  Jan Andersson, William Hogland och Karina Petersson

MBL-förhandlingar                                                      Jan Andersson och William Hogland, samt andra styrelseledamöter vid behov

Fakultetssamverkan FKH                                           Berit Linden och Mårten Ekblad
Fakultetssamverkan FTK                                           Ole Victor och Petra Nilsson
Fakultetssamverkan FHL                                           William Hogland och Annika Schilling
Fakultetssamverkan FSV                                            Karina Petersson och Magnus Mårtensson
Fakultetssamverkan FEH                                           Daiva Balciunaite Håkansson och Martin Gren
Fakultetssamverkan NLU                                           Gunilla Gunnarsson och Anna Alexandersson

Doktorandrepresentant                                              Karina Petersson

Medlemsmöte i februari/mars

Under februari/mars planerar vi för ett medlemsmöte med medverkan från SULF centralt, där vi preliminärt kommer att diskutera det centrala avtal som Saco-S slutit med arbetsgivarna för drygt ett år sedan gällande ökade insatser för ett hållbart arbetsliv.

God Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Jan Andersson och William Hogland (ordförande resp. vice ordförande)


 

About the new Saco-S board at LNU

At the first meeting of the New Board of the Saco-S association at Lnu, representatives were chosen for the university´s various internal agencies and groups, and a distribution of the board’s areas of responsibility was made. Below you can see this distribution and as a members of Saco-S you are most welcome to contact anyone at the board if you have any questions.

Saco-S representatives in LNU´s internal agencies and groups:

University board                                                           Jan Andersson (ordinary) and William Hogland (deputy)
Audit committee                                                           Jan Andersson
Staff disciplinary board                                               Jan Andersson (ordinary) and William Hogland (deputy)
City-integrated university, reference group           William Hogland and Gunilla Gunnarsson
Principal health and safety officer                            Magnus Mårtensson
Work environment committee                                  Jan Andersson
Group for projects funded by transition funds      Annika Schilling
Committee for a sustainable future                         Jan Andersson (ordinary) and Daiva Balciunaite Håkansson (deputy)

Salary process                                                               Jan Andersson, William Hogland and Karina Petersson

MBL-negotiations                                                        Jan Andersson and Willian Hogland, other board members if necessary

Collaborative meeting FKH                                       Berit Linden and Mårten Ekblad
Collaborative meeting FTK                                        Ole Victor and Petra Nilsson
Collaborative meeting FHL                                        William Hogland och Annika Schilling
Collaborative meeting FSV                                         Karina Petersson and Magnus Mårtensson
Collaborative meeting FEH                                        Daiva Balciunaite Håkansson and Martin Gren
Collaborative meeting NLU                                       Gunilla Gunnarsson and Anna Alexandersson

Doctoral candidates’ representative                       Karina Petersson

Membership meeting in February / March

During February / March, we plan to have a Member´s meeting with SULF involvement, where we will preliminarily discuss the key agreement concluded by Saco-S with employers just over a year ago concerning increased efforts for a sustainable working life.

Merry Christmas and Happy New Year!

The board for Saco-S at Linnaeus University

Jan Andersson (chair) and William Hogland (vice chair)

Årsmötesprotokoll 2018

Rapport från årsmöte 2018 med Saco-S-föreningen vid Lnu 
You can read the message in English below.
Via länken nedan når du det protokoll som upprättades vid årsmötet med Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet 181009. Protokoll_arsmote_181009
Efter att vi hade avslutat den mer formella delen av årsmötet hade vi ett medlemsmöte med en föredragning och diskussion kring lönesättande samtal.
En länk till en ppt-presentation från denna föredragning når du här: Lonesattande_samtal_(181009)
MVH
Styrelsen för SACO-S-föreningen vid Linnéuniversitetet
Jan Andersson och William Hogland (ordförande resp. vice ordförande)

Report from the annual meeting 2018 with the Saco-S association at Lnu
Via the link below you will find the protocol (alas in Swedish) established at the annual meeting with the Saco-S association at Linnaeus University 09/10/18. Protokoll_arsmote_181009
After the more formal part of the annual meeting we had a membership meeting with a presentation and discussion about ”lönesättande samtal” (salary determination dialogues).
A link to this presentation is available here: Lonesattande_samtal_(181009)
Sincerely
The board for Saco-S at Linnaeus University

Jan Andersson and William Hogland (chair and vice chair)

Page 2 of 41«12345»102030...Last »