Om löneförhandlingarna och andra aktuella ärenden

Löneförhandlingarna är nu inne i en intensiv fas, men en hel del arbete och några stötestenar återstår fortfarande innan avtal kan tecknas. De nya lönerna kommer inte att kunna betalas ut i maj.

Personalorganisationerna och arbetsgivaren förhandlar om ett nytt arbetstidsavtal för lärare. Parterna står ännu långt ifrån varandra.

Personalorganisationerna har inbjudits skicka representanter till prefekt- och dekanrådsmötet på tisdag (15/5), då Lnu:s framtida institutionsindelning skall diskuteras.

Samverkanssamtal har hållits mellan universitetsdirektören och personalorganisationerna om verksamhetsstödets utformning vid Linnéuniversitetet, i ljuset av beslutade och föreslagna förändringar av den akademiska organisationen. Samtalen fortsätter på onsdag (16/5).

Beslut om ny fakultetsorganisation vid US 19/4 2012

Vid universitetsstyrelsens möte torsdagen den 19 april förelåg det ett förslag till beslut om ny fakultetsorganisation för Linnéuniversitetet, inklusive nytt sätt att utse dekaner och en ny lärarutbildningsnämnd.
 
Facken representerades vid mötet av Sheila Feldmanis från Saco-S och Annika Aronsson från OFR. Dessutom var huvudskyddsombudet Margaretha Bjerker på plats för att redogöra för resultatet av en reflexion om arbetsmiljökonsekvenserna av ett beslut om en organisationsförändring.
 
Efter en livlig diskussion med brett deltagande landade styrelsen på ett förslag till beslut, med några viktiga förändringar i förhållande till beslutsunderlaget. En förändring rörde hur dekaner skulle utses. I formuleringen ”utses av rektor efter hörande av anställda vid fakulteten” ändrades ”efter hörande av” till ”i samråd med”. Vidare tillkom en mening om gränsöverskridande samarbete fakulteterna/dekanerna emellan. I fråga om lärarutbildningsnämnden skulle det till en precisering om vilka medel den skulle ansvara för.
 
Vikten av delaktighet och kollegialitet underströks i många diskussionsinlägg och ordföranden Dan Brändström avslutade med att säga, att den fortsatta processen måste präglas av öppenhet. De anställda skall känna att de har blivit lyssnade till.
 
Närmast fortsätter processen med att tillsättningen av dekaner skall påbörjas och att besluts- och delegationsordningar skall utformas.
 
Inga beslut har fattats om institutionsindelning eller organisationen av verksamhetsstödet.
 
De fackliga organisationerna konstaterar att de beslutade förändringarna ligger i linje med vad vi har förespråkat och att våra argument för vikten av delaktighet och möjlighet till påverkan från medarbetarnas sida har tagits på allvar av universitetsstyrelsen.
 
Vid styrelsemötet diskuterades även bl.a. processen för att utse prorektorer för perioden 2013–2015.
 
Vid slutet av mötet frågade en av lärarrepresentanterna rektor när de nya lönerna kommer. Det väckte viss förundran bland styrelseledamöterna, att stora delar av personalen inte har fått nya löner sedan 2009.
 
I detta sammanhang vill Saco-styrelsen passa på att berätta, att vi är i färd med att analysera det nya budet från arbetsgivaren och har bett om ett möte så snart som möjligt i nästa vecka (v. 17).

Nytt lönebud från arbetsgivaren

I fredags (13 april), med en väsentlig komplettering i går, mottog Saco-styrelsen det länge emotsedda svaret från arbetsgivaren på vårt senaste yrkande. Styrelsen analyserar nu arbetsgivarens bud och kommer att föra förhandlingarna vidare så snart vi kan få till stånd ett möte med arbetsgivaren.

Vi kan med beklagande konstatera att arbetsgivaren inte i någon större utsträckning har närmat sig tidigare lagt yrkande från Saco-S.

Page 20 of 37« First...10«1819202122»30...Last »