Lnu-organisationen i Uppsaladebatt

Autonomireformen har, mot mångas förhoppningar, lett till minskad kollegialitet och ökad maktkoncentration till universitetsledningarna vid många lärosäten. Linnéuniversitetet är ett av de exempel som tas upp av tre välrenommerade statsvetare vid Uppsala universitet i en debattartikel i Upsala Nya Tidning  den 3 januari. Läs artikeln via denna länk.

Den skrivelse av 41 professorer som nämns i artikeln har tidigare publicerats på denna sajt under ”Aktualiteter” den 3 april.

Debattartikeln i UNT kommenterades på ledarsidan i Barometern den 4 januari under rubriken ”Fel linje för Linné”.

Universitetsstyrelsens möte den 12 december

Universitetsstyrelsen i dess nuvarande konstellation hade sitt näst sista möte i onsdags, den 12 december.

Bland anmälningsärendena märktes lokalisering i Kalmar och ekonomisk prognos.

Bo Bergbäck redogjorde för det senaste i lokaliseringsfrågan, inklusive ett nytt, ännu ej publikt förslag från institutionen för design. Ett par skrivelser från externa intressenter, häribland länsstyrelserna och regionförbunden, hade inkommit och fanns tillgängliga för ledamöterna. Saco framhöll att vi är bekymrade över sättet på vilket beslut fattas vid institutionen. Personalen känner sig ej delaktig. Rektor sade att man skulle satsa på Pukeberg och ta vara på glaskunnandet där även fortsättningsvis och att man kunde tänka sig att utveckla ett masterår med glasinriktning. Ordföranden sade att det kan vara dags för beslut vid nästa styrelsemöte, den 20 februari.

Torbjörn Söder redogjorde för den ekonomiska prognosen. Just nu pekar det på att det blir ett underskott på 20 à 25 miljoner, vilket TS ej såg som dramatiskt. De gemensamma funktionerna har sänkt sina kostnader, vilket hyllades som ett trendbrott, men delvis beror på att en del verksamheter är underbemannade.

Bland beslutsärendena märktes verksamhetsplan och budget, Lnu:s organisation och en förändrad antagningsordning.

Verksamhetsplan och budget ledde till diskussioner om hur stort medvetande det finns i organisationen om att prestationsgraden måste höjas. Vidare uppstod en av facken initierad diskussion om hur man kunde höja andelen kvinnliga professorer. Saco framhöll även att lärarutbildningen får en svag styrning i den nya organisationen. Ordföranden trodde att omorganisationen skulle få ned OH-kostnaderna.

Organisationsdiskussionen inleddes med att dekaner eller prodekaner från de fem fakulteterna utom LUB presenterade sig. Det gavs tillfälle att ställa frågor och Saco frågade hur de har tänkt sig att delaktighet och kollegialt inflytande skall säkras i de nya institutionerna utan institutionsstyrelse. Samtliga sade att det var en mycket viktig fråga och presenterade olika förslag till lösningar.

Organisationsdiskussionen gällde institutionsindelningen, men ej institutionsnamnen, som blir föremål för ett senare rektorsbeslut. Huvudskyddsombudet Margaretha Bjerker redogjorde för arbetsmiljökonsekvenser enligt ett utdelat dokument. Det ansågs att dessa blir störst för T/A-personalen. Saco framhöll att maktkoncentration till ett fåtal individer inte var något framgångskoncept i historien. Facken hade dessutom gemensamma synpunkter som framgick av ett bilagt MBL-protokoll: Institutionerna blir för små och sårbara. Specifika problem framhölls beträffande språken, företagsekonomin (som delas upp på tre institutioner) och pedagogik/utbildningsvetenskap, där enheterna är obalanserade i fråga om utbildning och forskning. Den nya organisationen klubbades likväl i enlighet med förslaget, utan nämnvärd diskussion.

I den nya anställningsordningen finns en ny tidsbegränsad meriteringsanställning i kapitel 8: forskarassistent.

Avtal om retroaktiva höjningar av doktorandstegarna

I fredags, den 9 november, enades personalorganisationerna och arbetsgivaren om en retroaktiv höjning av de befintliga doktorandstegarna med två procent från 1 oktober 2010 och ytterligare två procent från 1 oktober 2011.

För framtiden finns det flera olika modeller som nu diskuteras och analyseras av parterna. Vi hoppas ha ett nytt avtal klart under våren.

Page 22 of 41« First...10«2021222324»3040...Last »