Kallelse till årsmöte 2011 för Saco-föreningen vid Linnéuniversitetet

Datum:             2011-10-03
Tid:                   17.00 (pricktid)
Lokal:                Kalmar: Studio 1                               Växjö:IKEA-salen, N-huset

Efter mötet bjuds medlemmarna på fika med tilltugg.

Välkomna önskar styrelsen för SACO-föreningen vid Linnéuniversitetet

genom Mitsuru Suzuki, ordf. och Anders Fröjmark, vice ordf.
Stadga för Saco-förening vid Lnu bifogas.

Förslag till dagordning
1.         Mötet öppnas
2.         Frågan om mötets behöriga utlysande
3.         Godkännande av dagordning
4.         Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringspersoner
5.         Styrelsens verksamhetsberättelse
6.         Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
7.         Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret

8.         Val av vice ordförande för det kommande verksamhetsåret
9.         Val av styrelseledamöter
10.       Val av suppleanter till styrelsen
11.       Val av valberedning
12.       Val av föreningens representanter i olika organ

13.       Övriga frågor

  • a) Löneförhandlingsläget
  • b) Ev. organisationsförändring

14.       Mötet avslutas

Protokoll 2011-06-13

Protokoll_110613

Angående den utsända arbetsmiljöenkäten

Vi får många frågor från våra medlemmar angående den arbetsmiljöenkät som har gått ut. Detta är en enkät som arbetsgivaren ensidigt beslutat att genomföra. Den saknar ett antal relevanta och viktiga frågor och omöjliggör jämförelser med tidigare arbetsmiljöundersökningar vid Växjö universitet respektive Högskolan i Kalmar.

Varken huvudskyddsombuden eller de fackliga organisationerna har deltagit i utformandet av denna enkät.

Huvudskyddsombuden och personalorganisationerna överväger för närvarande en alternativ möjlighet till arbetsmiljöundersökning, vilket diskuterades på ett möte med huvudskyddsombud, representanter från Arbetsmiljöverket och ledningen den 16 juni.

En del medlemmar har förklarat sig vilja återkalla enkätsvar, eftersom de har lämnat dem i tron att det var en partsgemensam enkät. Detta är ingenting vi vill uppmuntra, men vi vidarebefordrar informationen att den som önskar dra tillbaka sitt enkätsvar kan kontakta Filip Stawreberg, Quicksearch, tfn 035-7100337, e-mail filip.stawreberg@quicksearch.se.

Annika Aronsson, Ordf. Fackförbundet ST

Vinko Midjich, Ordf. SEKO

Christina Nilsson, Ordf. Lärarförbundet

Mitsuru Suzuki, Ordf. Saco, huvudskyddsombud, Växjö

Margaretha Bjerker, Huvudskyddsombud, Kalmar

Page 28 of 40« First...1020«2627282930»...Last »