Nyhetsbrev december -18

(English below)

Om den nya styrelsen för Saco-S-föreningen

Vid det första mötet med den nya styrelsen för Saco-S-föreningen vid Lnu, valdes representanter till olika organ inom lärosätet och en fördelning av ansvarsuppgifter mellan styrelsens medlemmar gjordes. Nedan ser du en förteckning av detta och som medlem kan du när du har frågor kontakta styrelsens medlemmar.

Saco-S representanter i Lnu-organ:

Universitetsstyrelsen                                                   Jan Andersson (ordinarie) och William Hogland (suppleant)
Revisionsutskottet                                                        Jan Andersson
Personalansvarsnämnden                                          Jan Andersson (ordinarie) och William Hogland (suppleant)
Universitetskajen – referensgrupp                          William Hogland och Gunilla Gunnarsson
Huvudskyddsombud                                                   Magnus Mårtensson
Arbetsmiljökommittén                                                Jan Andersson
Grupp för hantering av omställningsmedel           Annika Schilling
Kommittén för hållbar framtid                                 Jan Andersson (ordinarie) och Daiva Balciunaite Håkansson (suppleant)

Arbete med löneförhandlingar                                  Jan Andersson, William Hogland och Karina Petersson

MBL-förhandlingar                                                      Jan Andersson och William Hogland, samt andra styrelseledamöter vid behov

Fakultetssamverkan FKH                                           Berit Linden och Mårten Ekblad
Fakultetssamverkan FTK                                           Ole Victor och Petra Nilsson
Fakultetssamverkan FHL                                           William Hogland och Annika Schilling
Fakultetssamverkan FSV                                            Karina Petersson och Magnus Mårtensson
Fakultetssamverkan FEH                                           Daiva Balciunaite Håkansson och Martin Gren
Fakultetssamverkan NLU                                           Gunilla Gunnarsson och Anna Alexandersson

Doktorandrepresentant                                              Karina Petersson

Medlemsmöte i februari/mars

Under februari/mars planerar vi för ett medlemsmöte med medverkan från SULF centralt, där vi preliminärt kommer att diskutera det centrala avtal som Saco-S slutit med arbetsgivarna för drygt ett år sedan gällande ökade insatser för ett hållbart arbetsliv.

God Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Jan Andersson och William Hogland (ordförande resp. vice ordförande)


 

About the new Saco-S board at LNU

At the first meeting of the New Board of the Saco-S association at Lnu, representatives were chosen for the university´s various internal agencies and groups, and a distribution of the board’s areas of responsibility was made. Below you can see this distribution and as a members of Saco-S you are most welcome to contact anyone at the board if you have any questions.

Saco-S representatives in LNU´s internal agencies and groups:

University board                                                           Jan Andersson (ordinary) and William Hogland (deputy)
Audit committee                                                           Jan Andersson
Staff disciplinary board                                               Jan Andersson (ordinary) and William Hogland (deputy)
City-integrated university, reference group           William Hogland and Gunilla Gunnarsson
Principal health and safety officer                            Magnus Mårtensson
Work environment committee                                  Jan Andersson
Group for projects funded by transition funds      Annika Schilling
Committee for a sustainable future                         Jan Andersson (ordinary) and Daiva Balciunaite Håkansson (deputy)

Salary process                                                               Jan Andersson, William Hogland and Karina Petersson

MBL-negotiations                                                        Jan Andersson and Willian Hogland, other board members if necessary

Collaborative meeting FKH                                       Berit Linden and Mårten Ekblad
Collaborative meeting FTK                                        Ole Victor and Petra Nilsson
Collaborative meeting FHL                                        William Hogland och Annika Schilling
Collaborative meeting FSV                                         Karina Petersson and Magnus Mårtensson
Collaborative meeting FEH                                        Daiva Balciunaite Håkansson and Martin Gren
Collaborative meeting NLU                                       Gunilla Gunnarsson and Anna Alexandersson

Doctoral candidates’ representative                       Karina Petersson

Membership meeting in February / March

During February / March, we plan to have a Member´s meeting with SULF involvement, where we will preliminarily discuss the key agreement concluded by Saco-S with employers just over a year ago concerning increased efforts for a sustainable working life.

Merry Christmas and Happy New Year!

The board for Saco-S at Linnaeus University

Jan Andersson (chair) and William Hogland (vice chair)

Årsmötesprotokoll 2018

Rapport från årsmöte 2018 med Saco-S-föreningen vid Lnu 
You can read the message in English below.
Via länken nedan når du det protokoll som upprättades vid årsmötet med Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet 181009. Protokoll_arsmote_181009
Efter att vi hade avslutat den mer formella delen av årsmötet hade vi ett medlemsmöte med en föredragning och diskussion kring lönesättande samtal.
En länk till en ppt-presentation från denna föredragning når du här: Lonesattande_samtal_(181009)
MVH
Styrelsen för SACO-S-föreningen vid Linnéuniversitetet
Jan Andersson och William Hogland (ordförande resp. vice ordförande)

Report from the annual meeting 2018 with the Saco-S association at Lnu
Via the link below you will find the protocol (alas in Swedish) established at the annual meeting with the Saco-S association at Linnaeus University 09/10/18. Protokoll_arsmote_181009
After the more formal part of the annual meeting we had a membership meeting with a presentation and discussion about ”lönesättande samtal” (salary determination dialogues).
A link to this presentation is available here: Lonesattande_samtal_(181009)
Sincerely
The board for Saco-S at Linnaeus University

Jan Andersson and William Hogland (chair and vice chair)

Saco-S årsmöte 9 oktober/Saco-S AGM October 9

Saco-S årsmöte 9 oktober/Saco-S AGM October 9

Saco-S-föreningens årsmöte vid Lnu genomförs tisdagen den 9 oktober 2018 kl. 17:00-19.00 i Redet (Kalmar) och i sal N1017 (Växjö).

Via länkar nedan återfinns en kallelse med dagordning till mötet, ett förslag till verksamhetsberättelse och valberedningens förslag.

Direkt efter själva årsmötesförhandlingarna kommer lönesättningsprocessen att diskuteras, bl a utifrån resultat från en genomförd medlemsenkät. Utrymme kommer även att ges för att diskutera andra fackliga frågor.

Vi bjuder på en smörgås (ost till alla för att undvika beställningskaos) och kaffe/te. Skicka i så fall ett mail till jan.andersson@lnu.se senast torsdag 4 oktober. Uppge var du kommer att delta: Kalmar eller Växjö. Du är självklart välkommen till mötet ändå, men i så fall kan vi inte garantera någon smörgås!

Med vänlig hälsning!

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Jan Andersson och Eva Pohl (ordförande resp. vice ordförande)

In English

The Saco-S AGM will take place on Tuesday October 9, 2018, at 5-7 pm in Redet (Kalmar) and in N1017 (Växjö).

The links below contain the agenda for the meeting, the annual report and the nominating committee’s proposal.

Immediately after the AGM, the process for salary-setting talks will be presented and discussed, as well as the results from a questionnaire we sent to our members after the last salary revision.

We will provide a sandwich (cheese for everyone to avoid chaos in ordering!) and coffee/tea. Register by sending a mail to jan.andersson@lnu.se by Thursday October 4, at the latest. Let us know whether you’ll be taking part in Kalmar or Växjö. Of course, you may attend even though you haven’t registered, but we won’t be able to guarantee you a sandwich.

Sincerely!

The Board of Saco-S at Linnaeus University

Jan Andersson and Eva Pohl (Chair and Vice Chair respectively)

Dokument/documents

Kallelse/agenda (in Swedish only): Saco arsmote 181009 – kallelse

Verksamhetsberättelse/annual report (in Swedish only): Saco_verksamhetsberattelse_2017-2018

Vaberedningens förslag : Valberedning_Saco-S_Linne 2018

Page 3 of 41«12345»102030...Last »