Om Nöjd medarbetarindex (NMI)

Som har framgått av Lnu:s nyhetsbrev har den planerade arbetsmiljöundersökningen vid universitetet blivit försenad.

Under HiK- och Vxu-tiden genomfördes två (HiK) respektive en (Vxu) enkätundersökningar, så kallade arbetsmiljöbarometrar, av företaget Quick Search. Meningen var att en ny sådan skulle genomföras vid Lnu i höstas. Via media informerades vi dock om att rektor hade stoppat processen, med motiveringen att prefekternas arbetsbelastning var för hög och undersökningen därmed inte skulle kunna omhändertas. Ett nytt bud blev att undersökningen skulle genomföras vid månadsskiftet mars–april.

Frågorna har genomarbetats av huvudskyddsombuden tillsammans med av arbetsgivaren utsedda personer, som har arbetsmiljökompetens och tidigare varit delaktiga i motsvarande processer vid HiK respektive Vxu.

Då enkäten ansågs vara i det närmsta klar för utskick valde rektor att sända den till en extern granskare (arbetslivsforskare vid Karlstads universitet). Detta skulle ske skyndsamt för att inte förhala processen. Nu har granskaren sagt sitt och hävdat att flera av frågorna inte var nog vetenskapliga. Efter att vissa justeringar gjorts av arbetsgruppen ligger nu ärendet ånyo hos rektor. Arbetsgruppen är inte beredd att gå alla synpunkter till mötes, bland annat eftersom enkäten i flera delar måste vara lik de tidigare genomförda undersökningarna, för jämförbarhetens skull.

Huvudskyddsombuden och de fackliga organisationerna är oroade över att undersökningen även denna gång kommer att förhalas. Tiden är knapp om vi ska hinna med hela genomförandeprocessen före semestrarna.

Den kompetens som finns inom arbetsgruppen och det erfarna och välrenommerade företaget Quick Search underkänns i praktiken genom rektors agerande. Om rektor såg det som så viktigt att extern kompetens knöts till arbetet är det vidare märkligt att han inte har agerat tidigare, då det hade kunnat ske utan ytterligare fördröjning av denna redan försenade undersökning.

Huvudskyddsombuden har tagit kontakt med Arbetsmiljöverket i anledning av förseningen.

Protokoll 2011-03-07

Protokoll_110307

Frågor om löneförhandlingarna

En vanlig fråga just nu är vad som händer i löneförhandlingarna. Så snart vi har fått ett komplett bud från arbetsgivaren, innefattande alla avdelningar och grupper, vilket vi räknar med att ha inom kort, kommer vi att analysera detta med utgångspunkt från de enkätsvar vi har fått in och annan information. På grundval av detta arbete skapar vi vårt motbud, vilket bör kunna bli färdigt under senare delen av april.

Parterna står i nuläget långt ifrån varandra, vilket gör att medlemmarna bör bereda sig på att det kommer att ta ganska lång tid innan en slutgiltig uppgörelse kan undertecknas.

Vi påminner om att den revisionsperiod som vi nu förhandlar om är tiden 1 oktober 2010 till 30 september 2011. När ny lön är fastställd kommer den således att utbetalas retroaktivt för perioden från oktober 2010.

Page 31 of 40« First...1020«2930313233»...Last »