Universitetets nybyggnadsplaner i Kalmar

Frågan om eventuella nybyggnationer för Linnéuniversitetet har varit föremål för en intensiv diskussion i pressen. Saco-föreningens vice ordförande intervjuades nyligen i Östran om detta (se länk nedan). Bland medlemmarna finns det naturligtvis många synpunkter och åsikter om allt från kostnader till arbetsmiljö och konkreta lokaliseringsplaner, så vi öppnar härmed ett forum för vidare diskussioner och kommentarer.

Vice ordf. i Östran om nybyggnadsplaner

Om Nöjd medarbetarindex (NMI)

Som har framgått av Lnu:s nyhetsbrev har den planerade arbetsmiljöundersökningen vid universitetet blivit försenad.

Under HiK- och Vxu-tiden genomfördes två (HiK) respektive en (Vxu) enkätundersökningar, så kallade arbetsmiljöbarometrar, av företaget Quick Search. Meningen var att en ny sådan skulle genomföras vid Lnu i höstas. Via media informerades vi dock om att rektor hade stoppat processen, med motiveringen att prefekternas arbetsbelastning var för hög och undersökningen därmed inte skulle kunna omhändertas. Ett nytt bud blev att undersökningen skulle genomföras vid månadsskiftet mars–april.

Frågorna har genomarbetats av huvudskyddsombuden tillsammans med av arbetsgivaren utsedda personer, som har arbetsmiljökompetens och tidigare varit delaktiga i motsvarande processer vid HiK respektive Vxu.

Då enkäten ansågs vara i det närmsta klar för utskick valde rektor att sända den till en extern granskare (arbetslivsforskare vid Karlstads universitet). Detta skulle ske skyndsamt för att inte förhala processen. Nu har granskaren sagt sitt och hävdat att flera av frågorna inte var nog vetenskapliga. Efter att vissa justeringar gjorts av arbetsgruppen ligger nu ärendet ånyo hos rektor. Arbetsgruppen är inte beredd att gå alla synpunkter till mötes, bland annat eftersom enkäten i flera delar måste vara lik de tidigare genomförda undersökningarna, för jämförbarhetens skull.

Huvudskyddsombuden och de fackliga organisationerna är oroade över att undersökningen även denna gång kommer att förhalas. Tiden är knapp om vi ska hinna med hela genomförandeprocessen före semestrarna.

Den kompetens som finns inom arbetsgruppen och det erfarna och välrenommerade företaget Quick Search underkänns i praktiken genom rektors agerande. Om rektor såg det som så viktigt att extern kompetens knöts till arbetet är det vidare märkligt att han inte har agerat tidigare, då det hade kunnat ske utan ytterligare fördröjning av denna redan försenade undersökning.

Huvudskyddsombuden har tagit kontakt med Arbetsmiljöverket i anledning av förseningen.

Protokoll 2011-03-07

Protokoll_110307

Page 32 of 41« First...1020«3031323334»40...Last »