Nyhetsbrev december -17

Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitet – Nyhetsbrev december -17

(English version follows below)

Om årets löner

Lönesättande samtal för andra gången varit princip för lönesättning för samtliga Saco-medlemmar. Generellt genomförs tyvärr denna process senare i år än föregående år. Lönejusteringar kommer dock att ske retroaktivt från den 1 oktober 2017. Styrelsen för den lokala Saco-S-föreningen vid Lnu kommer, när vi vet att samtliga samtal är genomförda, att skicka ut en mindre digital utvärdering till våra medlemmar eftersom vi ser det som viktigt med uppföljning och utvärdering av lönesättningsprocessen. Vi avser därefter, liksom föregående år, återkoppla resultat till våra medlemmar.

Löner för doktorander och timanställda har ofta justerats vid årsskiftet, men inte heller dessa är klara ännu.

Om den nya styrelsen för Saco-S-föreningen

Vid det första mötet med styrelsen för Saco-S-föreningen vid Lnu valdes representanter till olika organ inom lärosätet och en fördelning av ansvarsuppgifter bland styrelsens medlemmar gjordes. Nedan följer en förteckning av detta och du som medlem kan gärna kontakta styrelsens medlemmar.

Saco-S representanter i Lnu-organ:

Universitetsstyrelsen                          Jan Andersson (ordinarie) och Eva Pohl (suppleant)

Revisionsutskottet                              Jan Andersson

Personalansvarsnämnden                 Jan Andersson (ordinarie) och Eva Pohl (suppleant)

Universitetskajen – referensgrupp    Eva Pohl och Gunilla Gunnarsson

Huvudskyddsombud                          Magnus Mårtensson

Arbetsmiljökommittén                       Jan Andersson

Grupp för hantering av                       Sheila Feldmanis

omställningsmedel

Kommittén för hållbar framtid         Jan Andersson (ordinarie) och Eva Pohl (suppleant)

Arbete med löneförhandlingar          Jan Andersson och Eva Pohl, samt andra styrelseledamöter vid behov

MBL-förhandlingar                             Jan Andersson och Eva Pohl, samt andra styrelseledamöter vid behov

Fakultetssamverkan FKH                  Sheila Feldmanis och Eva Lundberg

Fakultetssamverkan FTK                   Ole Victor och Maria Bergström

Fakultetssamverkan FHL                   Eva Pohl och Urban Anjar

Fakultetssamverkan FSV                    Karina Petersson och Magnus Mårtensson

Fakultetssamverkan FEH                   Daiva Balciunaite Håkansson och Jan Andersson

Fakultetssamverkan NLU                  Gunilla Gunnarsson och Berit Linden

Doktorandrepresentant                      Karina Petersson

Arbete med lönepolicy                        Eva Pohl, Eva Lundberg, Gunilla

(intern grupp)                                      Gunnarsson, Kristina Julin Nyquist, Daiva Balciunaite Håkansson och Jan Andersson

Medlemsmöte i februari

Under första halvan av februari månad planerar vi för ett medlemsmöte där Friedrich Heger från SULF i Stockholm kommer att tala om pensionssystemet och fallgroparna du bör undvika. Vi hoppas att på medlemsmötet även kunna lyfta andra frågor ifrån det centrala avtal som Saco-S slöt med arbetsgivarna i oktober månad och där vi fick igenom att parterna väsentligen ska öka sina insatser för ett hållbart arbetsliv.

God Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Jan Andersson och Eva Pohl (ordförande resp. vice ordförande)

Saco-S at Linnaeus University – Newsletter December -17

About this year’s salaries

For the second time, salary setting talks have been the main principle for salary setting for all Saco members. Unfortunately, this process seems to be have been conducted later this year than previously. However, salary changes will be back-dated to 1 October 2017. When we know that all talks have taken place we will send out a brief evaluation to our members as we consider it important to follow up and evaluate the salary setting process. Afterwards we will inform our members of the results, as we have done in the past.

Salaries for doctoral candidates and those employed on an hourly basis are usually set at the turn of the year, but these are not set yet either.

About the new Saco-S board at LNU

At the first Saco-S board meeting representatives were chosen for various groups within the university, and a division of the board’s areas of responsibility was made. Here you can see this division, and members are welcome to contact any of the board if there are any questions.

Saco-S representatives in LNU bodies:

University board                                  Jan Andersson (ordinary) and Eva Pohl (deputy)

Audit committee                                  Jan Andersson

Staff disciplinary board                      Jan Andersson (ordinary) and Eva Pohl (deputy)

City-integrated university,                 Eva Pohl and Gunilla Gunnarsson

reference group

Principal health and safety officer    Magnus Mårtensson

Work environment committee          Jan Andersson

Group for projects funded                 Sheila Feldmanis

by transition funds

Committee for a sustainable future  Jan Andersson (ordinary) and Eva Pohl (deputy)

Salary process                                      Jan Andersson and Eva Pohl, other board members if necessary

MBL-negotiations                               Jan Andersson and Eva Pohl, other board members if necessary

Collaborative meeting FKH                Sheila Feldmanis and Eva Lundberg

Collaborative meeting FTK                Ole Victor and Maria Bergström

Collaborative meeting FHL                Eva Pohl and Urban Anjar

Collaborative meeting FSV                 Karina Petersson and Magnus Mårtensson

Collaborative meeting FEH                Daiva Balciunaite Håkansson and Jan Andersson

Collaborative meeting NLU                Gunilla Gunnarsson and Berit Linden

Doctoral candidates’                           Karina Petersson

representative

Saco-S working group: salary policy Eva Pohl, Eva Lundberg, Gunilla Gunnarsson, Kristina Julin Nyquist, Daiva Balciunaite Håkansson and Jan Andersson

 

Forthcoming members’ meeting in February 2018

During the first half of February, we plan a members’ meeting with Friedrich Heger from SULF in Stockholm to talk about economic planning of one’s retirement – the pitfalls to avoid. We also aim to discuss other points from the central agreement Saco-S met with the employers’ organisation in October 2017, which includes all parts working more actively for a sustainable working life.

 

Merry Christmas and Happy New Year!

The board for Saco-S at Linnaeus University

Jan Andersson (chair) och Eva Pohl (vice chair)

 

Om årets löner/About the salary negotiations 2017

English text follows below.

Processen vid lönesättning
Under år 2017 var lönesättande samtal för andra gången huvudprincip för lönesättning för samtliga Saco-medlemmar vid Lnu. Förra året gick knappt 3,5 % av de lönesättande samtalen vidare till s k fyrpartsamtal, som är det steg i processen som görs om inte vår medlem kommer överens med arbetsgivaren om ny lön. Det stora flertalet av dessa samtal gick även vidare till kollektiv förhandling.

Processen med lönesättande samtal i 2017 års lönerevision inleddes innan sommaren och alla borde ha genomfört det första samtalet med sin chef. Även om lönerna i fortsättningen huvudsakligen sätts genom samtal/diskussion direkt mellan anställd och närmaste chef, är Saco-S delaktig genom att vara med och utforma riktlinjer för löneprocessen och genom att utvärdera utfallet. Eftersom förra årets lönerevision inte var avslutad i juni månad ansåg vi inte det rimligt att genomföra några innehållsmässiga förändringar i den överenskommelse vi har med arbetsgivaren om processen för lönesättning. Du når aktuell överenskommelsen via följande länk:  LokaltRALS2017

Som du förmodligen känner till genomförs de lönesättande samtalen i normalfallet i två steg och det första samtalet (steg 1) bör vara fokuserat på dina prestationer, och under det andra samtalet (steg 2) informerar din chef dig om din nya lön – och ger samtidigt motiv för sin lönesättning. Om du och din chef är eniga efter samtalet skriver du på en överenskommelse om din nya lön. Om ni inte är överens kommer ett fyrpartssamtal att hållas. Denna gång finns i så fall en facklig representant med, och även ytterligare en representant från arbetsgivarsidan. Vid fortsatt oenighet regleras lönen mellan arbetsgivaren och Saco-S-föreningen.

Enligt den information vi har i dagsläget kommer rektor under innevarande vecka att ge HR-chef ramar inför det andra samtalet (steg 2). Denna information kommer sedan att gå ut till lönesättande chefer och direkt därefter kommer dessa samtal att påbörjas. Den nya lönen kommer att gälla retroaktivt ifrån den 1 oktober 2017.

Lönestatistik
Det finns enkel lönestatistik baserad på lönerna oktober 2016, d v s de sist förhandlade och mest aktuella vid Lnu. HR-avdelningen har plockat fram dem för alla anställda. Du når dessa uppgifter här: https://medarbetare.lnu.se/globalassets/dokument—gemensamma/personalavdelningen/lonestatistik-till-webben-2016.pdf

Vill du titta på lönestatistik på riksnivå kan du logga in via medlemskapet i ditt fackförbund och där nå ditt förbunds egen lönestatistik och databasen Saco-Sök. Du når även Saco-Sök via följande länk, men får då välja det förbund som du tillhör: https://www.saco.se/studieval–karriar/pa-jobbet/sa-satts-din-lon/saco-lonesok/

Ytterligare information om lönesättande samtal
Direkt efter årsmötet med Saco-S-föreningen vid Lnu den 27 september – så hade vi en ”föredragning” och diskussion kring lönesättande samtal. Du når den PowerPoint-presentation som presenterades på mötet via följande länk:

http://saco.lnu.se/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Lonesattande_samtal_170927.pdf

Om du behöver råd eller har frågor om lönesättningen går det naturligtvis bra att kontakta någon i styrelsen för Saco-S-föreningen.
MVH
Jan Andersson och Eva Pohl

Saco-S och arbetsgivarens delegation kommer att följa upp och utvärdera processen innan arbetet med lönerevision 2018 påbörjar. Framgent kommer vi årligen att genomföra en lönekartläggning tillsammans med arbetsgivaren, för att upptäcka osakliga löneskillnader på grund av kön. Dessutom kommer vi under året att arbeta med en översyn av lönepolicy och de lönekriterier som finns vid Lnu. De är ju än mer viktiga än tidigare i vårt nya sätt för lönesättning.

About the salary negotiations 2017

The process of salary setting
During the year 2017 salary setting talks for the second time have been the main principle for salary setting for all Saco members at Lnu. Last year, aproximately 3.5% of the salary setting talks proceeded to 4-part talks, which is the subsequent step in the process that if our member disagrees with the employer about the new salary. The majority of these talks also went on to collective bargaining.

The salary formation process in the 2017 salary review began before the summer and everyone should have completed their first salary formation talks with their manager. Although the salaries are negotiated mainly through dialogue directly between the employee and his/her manager, Saco-s is involved in contributing to the guidelines for the salary settlement process and by evaluating the outcome. Because last year’s salary review was not completed in June, we did not consider it reasonable to implement any substantial changes in the agreement we have with the employer regarding the salary settlement process. You can reach the agreement through the following link: LokaltRALS2017

As you probably know, the salary setting process is usually conducted in two steps, and the first salary setting talk (Step 1) should be focused on your performance, and during the second talk (Step 2) your manager will present your new salary – and at the same time a motivation for this salary. If you and your manager agree, you will sign an agreement on your new salary. If you do not agree, a 4-part talk will be held. (Two parties but four participants: the employee, a union representative, the manager and a HR representative.) If there is still disagreement, the salary will be settled between the employer and the Saco-s association.

According to information currently available, the Rector will this week provide the HR Manager with economic guidelines for the second talk (Step 2). This information will then be available to managers and these talks will begin right away. The new salary will apply retroactively from October, 1, 2017.

Salary statistics
The HR department has published basic salary statistics based on payrolls for all employees in October 2016, that is, the last negotiated and most current at Lnu. You can access this information here:
https://medarbetare.lnu.se/globalassets/dokument—gemensamma/personalavdelningen/lonestatistik-till-webben-2016.pdf
If you want to look at salary statistics at the national level, you can log in through the membership of your trade union and your federation’s own salary statistics and the Saco-Search database. You also reach Saco search using the following link, but will have to choose the union to which you belong:
https://www.saco.se/studieval–karriar/pa-jobbet/sa-satts-din-lon/saco-lonesok/

Additional information about ”lönesättande samtal”
In connection to the annual meeting with the Saco-s association at Lnu on September 27th, we had a discussion about salary settling conversation. You will reach the PowerPoint presentation presented at the meeting via the following link:
http://saco.lnu.se/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Lonesattande_samtal_170927.pdf

If you need advice or have questions about the salary, please feel free to contact someone at the Saco-S Association Board.
Sincerely,
Jan Andersson and Eva Pohl

Saco-s and the employer’s delegation will follow up and evaluate the process before the work on salary revision 2018 commences. We will carry out a salary survey together with the employer annually in order to detect salary differences due to gender. In addition, during the year, we will work on a review of the salary policy and the salary criteria at Lnu. This is even more important now than before due to our new way of salary settlements.

Årsmötesprotokoll 2017

Rapport från årsmöte 2017 med Saco-S-föreningen vid Lnu
You can read the message in English below.
Via länken nedan når du det protokoll som upprättades vid årsmötet med Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet 170927.
Protokoll_arsmote_170927
Efter att vi hade avslutat den mer formella delen av årsmötet hade vi ett medlemsmöte med en föredragning och diskussion kring lönesättande samtal.
En länk till en ppt-presentation från denna föredragning når du nedan.
Lonesattande_samtal_(170927)
MVH
Styrelsen för SACO-S-föreningen vid Linnéuniversitetet
Jan Andersson och Eva Pohl (ordförande resp. vice ordförande)

Report from the annual meeting 2017 with the Saco-S association at Lnu
Via the link below you will find the protocol (alas in Swedish) established at the annual meeting with the Saco-S association at Linnaeus University 27/09/17.
Protokoll_arsmote_170927
After the more formal part of the annual meeting we had a membership meeting with a presentation and discussion about ”lönesättande samtal” (salary determination dialogues).
A link to this presentation is available below.
Lonesattande_samtal_(170927)
Sincerely
The board for Saco-S at Linnaeus University
Jan Andersson and Eva Pohl (chair and vice chair)

Page 5 of 41« First...«34567»102030...Last »