Saco-S årsmöte 27 september/Saco-S AGM 27 September

You can read the message in English below.

Saco-S-föreningens årsmöte vid Lnu genomförs onsdagen den 27 september 2017 kl. 17:00-19.00 i Redet  (Kalmar) och i sal Weber (Växjö).

Via länkar nedan återfinns en kallelse med dagordning till mötet, valberedningens förslag, samt en verksamhetsberättelse.

Direkt efter själva årsmötesförhandlingarna kommer bl a processen för lönesättande samtal att presenteras och diskuteras, liksom resultat från en genomförd medlemsenkät om densamma.

Vi bjuder på en smörgås (ost till alla för att undvika beställningskaos) och kaffe/te. Skicka i så fall ett mail till jan.andersson@lnu.se senast fredag 22 september. Uppge var du kommer att delta: Kalmar eller Växjö. Du är självklart välkommen till mötet ändå, men i så fall kan vi inte garantera någon smörgås!

Med vänlig hälsning!

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Jan Andersson och Maria Bergström (ordförande resp. vice ordförande)

 

In English

The AGM will take place on Wednesday 27 September 2017, 5-7 pm in Redet (Kalmar) and in Weber (Växjö).

The links below contain the agenda for the meeting, the nomination committee’s proposal as well as the annual report.

Immediately after the AGM, the process process for salary-setting talks will be presented and discussed, as well as the results from a questionnaire we sent to our members after the last salary revision.

We will provide a sandwich (cheese for everyone to avoid chaos in ordering!) and coffee/tea. Register by sending a mail to jan.andersson@lnu.se by Friday 22 September, at the latest. Let us know whether you’ll be taking part in Kalmar or Växjö. Of course you may attend even though you haven’t registered, but we won’t be able to guarantee you a sandwich.

Sincerely!

The Board of Saco-S at Linnaeus University

Jan Andersson and Maria Bergström (Chair and Vice Chair respectively)

Dokument/documents

Kallelse/agenda (in Swedish only): Saco arsmote 170927 – kallelse

Verksamhetsberättelse/annual report (in Swedish only): Saco_verksamhetsberattelse_2016-2017

Vaberedningens förslag: Valberedning_Saco-S_Linne 2017

 

Sommarhälsning från SACO 2017

Information in English will follow below

Läsåret 2016-2017 är slut och från den lokala Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet vill vi önska alla våra medlemmar en riktigt skön och välförtjänt semester. Men innan vi förvinner in i våra respektive ledigheter vill vi ta chansen och ge en bild av det fackliga arbete som skett under året.

 Ny lönesättningsprocess

För första gången har s k lönesättande samtal genomförts med i princip alla Saco-S-medlemmar på LNU och mer än 95 % av dessa utmynnade i en överenskommelse om ny lön som kunde betalas ut med novemberlönen. Några medlemmar valde att tacka nej till arbetsgivarens förslag och under oktober-december genomfördes därför ett 30-tal ”fyrpartssamtal” med facklig medverkan. För de medlemmar som var fortsatt oense med arbetsgivaren också efter fyrpartssamtalet kunde det sista steget, kollektiva förhandlingar, påbörjas först i slutet av maj, vilket gjorde att processen som sådan blev mera långdragen än vi hade önskat.

Vi vill i detta sammanhang passa på att tacka er som svarade på den utvärdering som Saco-S genomförde i samband med den nya lönesättningsprocessen. Via länken nedan kan du ta del av resultatet. Enligt vad vi kan utläsa är många nöjda med samtalet i sig – dock är man inte lika nöjd med resultatet. För Saco-S är detta viktig fakta som vi kan ta med oss till våra samtal med arbetsgivaren inför den kommande lönerevisionen.

Utvardering RALS2016 till medlemmar

Rektorsrekrytering

En hel del av årets fackliga arbete har kommit att handla om rekrytering av ny rektor. Saco-S-föreningen lyckades tillsammans med lärarrepresentanterna i universitetsstyrelsen påverka kravprofilen så att den kom att innefatta tydliga formuleringar om kollegialitet och arbetsmiljö som att rektor vid LNU ska verka för att ”arbeta aktivt med arbetsmiljö och goda arbetsvillkor för att göra universitetet till en attraktiv arbetsplats”.  Detta är vi mycket nöjda med, men vi har ändå haft anledning att kritisera delar av rekryteringsprocessen.  Denna kritik har också framförs till universitetsstyrelsen. Detta är dock inte något som ska belasta den kandidat som universitetsstyrelsen föreslagit regeringen, och vi hoppas på ett gott samarbete med den tillträdande rektorn.

Adjunkters undervisningsrätt

Saco-S-föreningen och de övriga fackliga organisationerna har varit kritiska mot tidigare rektors beslut gällande inskränkningar i adjunkters rätt att undervisa. Vikarierande rektor Peter Aronsson beslutade den 7 juni 2017 ”om en förlängd tid för arbete med formalisering och kompetensutveckling för adjunkterna utan magisterexamen till 2018-07-01”. (Se rektorsbeslut nr. 106/2017). Detta innebär att de begränsningar i rätten att undervisa för adjunkter som saknar en magisterutbildning senareläggs ett år. Detta ser vi som positivt, men samtidigt anser vi att det är av stor vikt att berörda medlemmar får förutsättningar för kompetensutveckling och möjlighet till olika former av validering – till exempel med stöd av det omställningsavtal som finns vid LNU.

Förhandling och samverkan

Utöver detta har Saco-S varje vecka träffat arbetsgivaren för MBL-förhandlingar och samverkansmöten på central nivå och vi har även deltagit i samverkansmöten på fakultetsnivå. Vi har företrätt medlemmar i olika s k  individärenden och vi har deltagit i partsgemensamma grupper och organ som till exempel Kommittén för hållbar framtid och Arbetsmiljökommittén. Saco-S medverkar också i anställningsprocessen när det gäller chefsbefattningar och vi träffar huvudskyddsombuden några gånger under terminen för att diskutera gemensamma ärenden.

Har du frågor du vill ta upp med oss eller vill du vara med och jobba fackligt i styrelsen eller som skyddsombud? Kontakta i så fall din närmaste Saco-representant. Du hittar oss och våra kontaktuppgifter här: http://saco.lnu.se/wordpress/?page_id=2

Med en önskan om en skön sommar!

Jan Andersson och Maria Bergström – och resten av styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

***********************************

In English

Now the 2016-2017 academic year is coming to an end and the local Saco-S association at Lnu want to wish all our members a well-needed vacation. Before we go on holiday, we would like to give you some information about our union work during the past year.

The new salary setting process

For the first time wage settlements have been implemented with, in principle, all Saco-S members at Lnu. More than 95% of the salary-setting talks resulted in a new salary agreement ready for payment with the November salary. During October-December, there were about 30 ”four-party talks” with members who did not accept the proposal that the employer had given. It was not until the end of May that the next step (collective negotiation) began for the members who disagreed with the employer even after the four-party talk. Unfortunately the process took longer than expected.

In this context, we would like to thank you for responding to the evaluation conducted by Saco-S at Lnu in connection with the new salary setting process. Via the link below you can find out the outcome of the evaluation. We interpret the results that many members are happy with the talks themselves – but are not as happy with the results of them. We will take these experiences with us in our meetings with the employer for the future.

Utvardering RALS2016 till medlemmar

Recruiting a new vice chancellor

Part of this year’s union work has concerned the recruiting of a new vice chancellor. The Saco-S association succeeded with the teachers’ representatives at the university board in influencing the recruitment profile so that it included details about collegiality and the working environment, such as the principal of Lnu ”working actively with the working environment and good working conditions to make the university an attractive workplace”. We are very pleased with this, but we have had feedback on parts of the recruitment process, which we also presented to the university board. However, this is not something that should reflect negatively on the candidate proposed to the government by the university board, and we hope for good cooperation with our future rector.

The right to teach for lecturers without a master’s degree

The Saco-S association and the other union organisations have criticized the former vice chancellor’s decision to restrict teaching rights for lecturers without a master’s degree. Acting vice chancellor Peter Aronsson decided on 7 June 2017 ”On an extended time for work with formalization and competence development for the lecturers without a master’s degree until 1 July 2018”. (See Rector’s Decision No. 106/2017). This means that the restrictions on the right to teach for lecturers without a master’s degree are postponed for one year, which we consider to be positive. At the same time, it is important that the members affected by this be given the prerequisites for competence development and the possibility of different forms of validation, for example, based on the transition agreement (Omställningsavtalet) available at Lnu.

Negotiations and collaboration

In addition, Saco-S has met the employer for MBL negotiations / collaborative meetings at central and faculty levels, represented members in various individual matters, and participated in joint groups and bodies such as the Sustainable Future and the Working Environment Committee. Saco-S also participates in the recruitment process in terms of management positions, and meets the head health and safety representatives a few times during the term to discuss common issues.
Do you have any questions you would like to ask or do you want to join and work with the Saco-S board or as a health and safety representative? If so, contact your nearest Saco representative. You can find us and our contact information here: http://saco.lnu.se/wordpress/?page_id=2

With best wishes for a beautiful summer!
Jan and Maria and the rest of the board of the Saco-S Association at Linnaeus University

Inför hörande av rektorskandidater / New rektor

Till alla medlemmar i Saco-S vid Linnéuniversitetet

(Information in English will follow below)

Information om processen för rektorsrekryteringen finns på Medarbetare:  https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/rektorsprocessen/

Som framgår av webben kommer hörande av de tre kandidaterna att ske på onsdag (12/4). Personalorganisationerna kommer att intervjua kandidaterna samma dag, vilket tyvärr inte framgår av informationen. Vi kommer framförallt att ställa frågor som rör arbetsmiljö, medbestämmande och kandidaternas syn på ledarskap. Kontakta oss om du har information som kan vara värdefull.

Hälsningar

Jan Andersson, Ordförande

Maria Bergström, Vice ordförande

 

Saco-S, Linnéuniversitetet

Information on the process for recruitment is on Employees: https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/rektorsprocessen/

As seen on the web, the hearing of the three candidates will take place on Wednesday (12/4). The unions will interview the candidates on the same day, which unfortunately is not clear from the web information. We will primarily ask questions related to work environment, labor participation and the candidates’ views on leadership. Contact us if you have information that may be useful.

 

Greetings

Saco-S, Linnéuniversitetet

Jan Andersson, Chair

Maria Bergström, Vice chair

Page 6 of 41« First...«45678»102030...Last »